Оцінка узагальненого контрасту монохромних зображень без використання посилань

Abstract

Розглянуто проблему вимірювання без посилань узагальненого (повного інтег- рального) контрасту складних (багатоелементних) монохромних зображень для об’єктивного оцінювання їх якості. Розглянуто різні підходи до кількісного оцінювання узагальненого контрасту складного монохромного зображення на основі аналізу значень контрасту елементів зображення відносно заданого рівня адаптації. Вирішується завдання вимірювання контрасту двох елементів зображення (об’єктів та фону) при заданому значенні рівня адаптації. Запропоновано новий метод вимірювання контрасту двох елементів зображення відносно заданого рівня адаптації з використанням різних визначень ядра контрасту. Запропоновано нові визначення зваженого та абсолютного контрасту двох елементів зображення відносно заданого рівня адаптації. Запропоновано нові визначення узагальненого та неповного інтегрального контрасту монохромного зображення для зваженого та абсолютного ядер контрасту. Досліджено відомі та запропоновані визначення для узагальненого та неповного інтегрального контрасту монохромного зображення з використанням зваженого та абсолютного ядер контрасту.
The problem of no-reference measurement of generalized (full integral) contrast of complex (multi-element) monochrome images for objective assessment of their quality is considered in this paper. Different approaches to the quantitative assessment of the generalized contrast of a complex monochrome image on the basis of an analysis of the contrast values of image elements relative to a preset level of adaptation are considered. The task of measuring the contrast of image elements (objects and background) for a preset adaptation level is solved. A new method of measuring the contrast of two image elements for a preset adaptation level using various definitions of the contrast kernel is proposed. New definitions of the weighted and absolute contrast of two image elements for a preset adaptation level are proposed. New definitions of generalized contrast and incomplete integral contrast of a monochrome image for weighted and absolute contrast are proposed. A comparison of proposed and known definitions of generalized contrast and of incomplete integral contrast of monochrome image for weighted and absolute contrast of image elements is carried out.

Description

Keywords

якість зображення, контраст, ядро контрасту, узагальнений контраст, неповний інтегральний контраст, image quality, contrast, contrast kernel, generalized contrast, incomplete integral contrast

Citation

Грановська О. С. Оцінка узагальненого контрасту монохромних зображень без використання посилань / О. С. Грановська, Ю. М. Романишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації, 2017-03-28. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 874. — С. 61–72.