До питання про поняття та економічну природу доходів

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто та проаналізовано трактування терміна “дохід” як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями у фаховій літературі, зосереджено увагу на його важливості як методологічної передумови для розуміння способу та рівня життя населення України. Розглянуто еволюцію поглядів економічних шкіл і окремих вчених щодо трактування терміна “дохід”. Зроблена спроба формулювання власного визначення.An interpretation of the term “income” is considered and analyzed by foreign and domestic scientists in professional literature. An attention is accented on its importance as methodological precondition for understanding of method and standard of Ukrainian population living. The evolution of economic schools and certain scientists is considered in relation to the term “income” interpretation. The attempt to formulate own determination was done.

Description

Keywords

дохід, національний дохід, диференціація доходів, основні джерела доходів, економічні школи, витрати, грошові кошти, натуральні надходження, income, national income, income differences, the main source of income, the economic school, costs, cash and in kind income

Citation

Сенів Л. А. До питання про поняття та економічну природу доходів / Л. А. Сенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 690 : Логістика. – С. 134-138. – Бібліографія: 13 назв.