Заканадаучыя вытокі узаемадзеяння дзяржауных і грамадскіх устаноу пры ажыццяуленні мерапрыемствау па сацыяльнай рэабілітацыі асоб, вызваленых ад пакарання

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У артыкуле праводзіцца даследванне прававога рэгулявання механізму супрацоўніцтва дзяржаўных (рэспубліканскіх і мясцовых) органаў і грамадскіх устаноў, якія ў межах нададзеных ім функцый ажыццяўляюць паўнамоцтвы, накіраваныя на аказанне дапамогі асобам, раней адбываўшым крамінальнае пакаранне, і ў першую чаргу – у выглядзе пазбаўлення волі. Высвятляюцца некаторыя праблемы, якія характаразуюць дадзены працэс як у сферы праватворчасці, так і ў практыцы правапрымяняльнай дзейнасці, а таксама зроблены спробы сфармуляваць прапановы ліквідацыі выяўленых нарматыўных недакладнасцей у мэтах удасканалення прававога рэгулявання інстытута постпенальнага кантролю за асуджанымі. Досліджено правове регулювання механізму співпраці державних (республікан- ських і місцевих) органів і громадських установ, які в межах наданих їм функцій здійснюють повноваження, спрямовані на надання допомоги особам, які раніше відбували кримінальне покарання, і насамперед – у вигляді позбавлення волі. Виявлено деякі проблеми, які характеризують цей процес як у сфері правотворчості, так і в практиці правозастосовчої діяльності, а також зроблено спроби сформулювати пропозиції щодо ліквідації виявлених нормативних недоліків з метою вдосконалення правового регулювання інституту постпенального контролю за засудженими. The article presents a study of the mechanism of legal regulation of cooperation of government (national and local) authorities and public institutions, within the limits of their functions shall exercise the powers aimed at helping those who have served criminal penalty in the first place - in the form of imprisonment. Clarified some of the problems that characterize this process in the field of law-making and in the practice of law enforcement, as well as attempts were made to formulate proposals addressing the identified regulatory nedakladnestsey to improve the legal regulation of the institute control over prisoners.

Description

Keywords

дзяржаўны механізм, крымінальная адказнасць, узаемадзеянне, сацыяльная рэабілітацыя, адаптацыя ў грамадстве, дапамога, державний механізм, кримінальна відповідальність, взаємодія, соціальна реабілітація, адаптація в суспільстві, допомога, state mechanism, criminal responsibility, cooperation, social rehabilitation, adaptation in a society, help

Citation

Афончанка Т. П. Заканадаучыя вытокі узаемадзеяння дзяржауных і грамадскіх устаноу пры ажыццяуленні мерапрыемствау па сацыяльнай рэабілітацыі асоб, вызваленых ад пакарання / Т. П. Афончанка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 837. – С. 206–212. – Бібліяграфія: 25 назваў.