Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи

Abstract
Досліджено теоретико-правову модель діяльності вищих навчальних закладів України, визначено її концептуальні та юридичні основи. Проаналізувавши природу вищого навчального закладу як головного складового елементу системи вищої освіти та ключового суб’єкта освітніх правовідносин доведено, що він є юридичною особою при- ватного або публічного права, яка з підстав, передбачених національним законодавством, долучається до публічних відносин і наділена адміністративними повноваженнями. Відзначено, що вищий навчальний заклад як головний складовий елемент загальної системи вищої освіти та ключовий суб’єкт освітніх правовідносин можна визначити як особливу освітньо-наукову установу, діяльність якої відповідно до законодавства спрямована на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, здійснення наукової, науково-технічної, інноваційної та методичної діяльності, забезпечення організації освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти.
The article deals with the theoretical and legal model of activity of higher educational institutions of Ukraine, its conceptual and legal foundations. Having analyzed the nature of a higher educational institution as the main constituent element of the system of higher education and the key subject of educational legal relations, it is proved that it is a legal entity of private or public law, which, on the grounds provided for by national legislation, attaches to public relations and is entrusted with administrative powers. It is noted that higher education institution as the main component of the general system of higher education and the key subject of educational legal relations can be defined as a special educational and scientific institution, whose activity is directed, in accordance with the legislation, to the conduct of educational activities at certain levels of higher education, the implementation of scientific, scientific -technical, innovative and methodical activities, ensuring the organization of the educational process and the acquisition of higher education.
В статье исследованы теоретико-правовую модель деятельности высших учебных заведений Украины, определены ее концептуальные и юридические основания. Проанализировав природу высшего учебного заведения как главного составного элемента системы высшего образования и ключевого субъекта образовательных правоотношений доказано, что он является юридическим лицом частного или публичного права, которая по основаниям, предусмотренным национальным законодательством, вступает в публичных отношений и обладает административными полномочиями. Отмечено, что высшее учебное заведение как главный составляющий элемент общей системы высшего образования и ключевой субъект образовательных право- отношений можно определить как особую образовательно-научное учреждение, деятель- ность которой в соответствии с законодательством направлена на осуществление образовательной деятельности на определенных уровнях высшего образования, осу- ществление научной, научно технической, инновационной и методической деятель- ности, обеспечение организации образовательного процесса и получения лицами высшего образования.
Description
Keywords
вища освіта, вищий навчальний заклад, інститут, академія, університет, Закону України “Про вищу освіту”, система вищих навчальних закладів України, higher education, institution of higher education, institute, academy, university, The Law of Ukraine “On Higher Education”, the system of higher educational institutions of Ukraine, высшее образование, высшее учебное заведение, институт, академия, университет, Закон Украины “О высшем образовании”, система высших учебных заведений Украины
Citation
Гарасимів Т. Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи / Тарас Гарасимів, Уляна Парпан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 68–76. — (Адміністративне та інформаційне право).