Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI–XVII ст.

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті зроблено аналіз поглядів українських та закордонних термінознавців на проблему синонімії в термінолексиці. Розглянувши синонімні ряди назв мовознавчих понять, зафіксованих в українських писемних пам’ятках XVI-XVII ст., автор стверджує, що в ранні періоди розвитку термінолексики синонімія була дуже поширеним явищем і відігравала позитивну роль. Подано перелік екстралінгвістичних та інтралінгвістичних причин виникнення синонімних рядів обсягом від 2 до 11 членів. The article is devoted to the analyses of the views of the Ukrainian and foreign terminologists of the problem of synonymy terminological lexicon. The author observes synonymic rows of scientific linguistic names, used in the relicts of the Ukrainian language of the XVI-XVII c., and assertains, that in early periods synonymy was wide-spread and played positive role. The intra- and extralinguistic causes of appearance of the synonymic rows are also counted over.

Description

Keywords

українська мова, дублети, лінгвістична термінологія, синонімія, кальки, запозичення, питома лексика, XVI–XVII ст., Ukrainian langugage, doublets, linguistic terminology, synonymic, calques, borrowings, XVI–XVII

Citation

Якимович-Чапран Д. Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI–XVII ст. / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 765 : Проблеми української термінології. – С. 124–131. – Бібліографія: 22 назви.