Сутність та методи соціально-психологічного розвитку людського капіталу підприємства

dc.citation.epage22
dc.citation.journalTitleПсихологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал
dc.citation.spage18
dc.citation.volume10
dc.contributor.authorШирон, Юлія
dc.contributor.authorЧернобай, Ліана
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-06-25T12:25:34Z
dc.date.available2018-06-25T12:25:34Z
dc.date.created2017-04-20
dc.date.issued2017-04-20
dc.description.abstractВ статті обґрунтовано пропозицій щодо впровадження методів психологічного та соціально-психологічного розвитку людського капіталу підприємства як рушійних методів підвищення продуктивності праці працівників та підприємства. Cтворено підґрунтя для системного підходу професійного розвитку людського капіталу підприємства у поєднанні із психологічним та соціально-психологічним аспектами розвитку.
dc.format.extent18-22
dc.format.pages5
dc.identifier.citationШирон Ю. Сутність та методи соціально-психологічного розвитку людського капіталу підприємства / Юлія Широн, Ліана Чернобай // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — Том 10. — С. 18–22.
dc.identifier.citationenShiron Iu. Sutnist ta metody sotsialno-psykholohichnoho rozvytku liudskoho kapitalu pidpryiemstva / Yuliia Shyron, Liana Chernobai // Psykholohichni vymiry kultury, ekonomiky, upravlinnia : naukovyi zhurnal. — Lviv : TzOV "Liha-Pres", 2017. — Vol 10. — P. 18–22.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42188
dc.language.isouk
dc.publisherТзОВ «Ліга-Прес»
dc.relation.ispartofПсихологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал (10), 2017
dc.relation.references1. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 351с.
dc.relation.references2. Збрицька Т. П. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/ Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська. За заг. ред. М.С. Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. – 427 с.
dc.relation.references3. Алексєєва Н.Ф. Удосконалення системи стимулювання професійного розвитку працівників підприємства. Наук. вісник Одеський державний економічний універ-ситет // Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 14 (92). – С. 223–231.
dc.relation.references4. Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2007. – 159 с.
dc.relation.references5. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – Одеса:Пальміра, 2006. – 260с
dc.relation.references6. Хоріна О.І. Перспективи професійного розвитку працівників комунальної сфери.// Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. статей / за ред. В.Г. Кременя, М.Ф.Дмитриченка, Н.Г.Ничкало. Уклад:М.В.Артюшина, В.П.Тименко та ін. – К.: НТУ, 2015. – 768 с. – С. 270-281.
dc.relation.references7. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник для студентів ВНЗ. – 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / Баклицький І.О. – К., 2008. – 655 с.
dc.relation.references8. Хаянок Т.М. Психологічна складова формування кадрового потенціалу працівників аграрного підприємства / Т. М. Хаянок // Економіка та держава. – 2016. – № 5. – С. 91-92.
dc.relation.references9. Сергей Смирнов Спорт вместо психолога. [Електронний ресурс]. Офіційний сайт. – Режим доступу: http://sergey-smirnov.ru/
dc.relation.referencesen1. Savchenko V. A. Upravlinnia rozvytkom personalu: Navch. posibnyk, K., KNEU, 2002, 351p.
dc.relation.referencesen2. Zbrytska T. P. Upravlinnia rozvytkom personalu: Navchalnyi posibnyk/ T. P. Zbrytska, H. O. Savchenko, M. S. Tatarevska. by gen. ed. M.S. Tatarevskoi. − Odesa: Atlant, 2013, 427 p.
dc.relation.referencesen3. Aleksieieva N.F. Udoskonalennia systemy stymuliuvannia profesiinoho rozvytku pratsivnykiv pidpryiemstva. Nauk. visnyk Odeskyi derzhavnyi ekonomichnyi univer-sytet, Nauky: ekonomika, politolohiia, istoriia, 2009, No 14 (92), P. 223–231.
dc.relation.referencesen4. Maslova V.M. Upravlenie personalom predpriiatiia: ucheb. posobie dlia vuzov, M., IuNITI-DANA., 2007, 159 p.
dc.relation.referencesen5. Nykyforenko V.H. Upravlinnia personalom: Navchalno-metodychnyi posibnyk, Odesa:Palmira, 2006, 260s
dc.relation.referencesen6. Khorina O.I. Perspektyvy profesiinoho rozvytku pratsivnykiv komunalnoi sfery.// Kontseptualni zasady profesiinoho rozvytku osobystosti v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv: zb. nauk. statei, ed. V.H. Kremenia, M.F.Dmytrychenka, N.H.Nychkalo. Uklad:M.V.Artiushyna, V.P.Tymenko and other – K., NTU, 2015, 768 p, P. 270-281.
dc.relation.referencesen7. Baklytskyi I.O. Psykholohiia pratsi: Pidruchnyk dlia studentiv VNZ, 2-he vyd., pererob. i dop. Zatverdzheno MON, Baklytskyi I.O, K., 2008, 655 p.
dc.relation.referencesen8. Khaianok T.M. Psykholohichna skladova formuvannia kadrovoho potentsialu pratsivnykiv ahrarnoho pidpryiemstva, T. M. Khaianok, Ekonomika ta derzhava, 2016, No 5, P. 91-92.
dc.relation.referencesen9. Serhei Smyrnov Sport vmesto psykholoha. [Electronic resource]. Ofitsiinyi sait, Access mode: http://sergey-smirnov.ru/
dc.relation.urihttp://sergey-smirnov.ru/
dc.rights.holder© ГО «Львівський аналітичний дім», 2017.
dc.rights.holder© Західний науковий центр НАН України та МОН України, 2017.
dc.subjectлюдський капітал підприємства
dc.subjectпсихологічний розвиток
dc.subjectсоціально-психологічний розвиток
dc.subjectпрофесійний розвиток
dc.titleСутність та методи соціально-психологічного розвитку людського капіталу підприємства
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017v10_Shiron_Iu-Sutnist_ta_metody_sotsialno_18-22.pdf
Size:
1.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017v10_Shiron_Iu-Sutnist_ta_metody_sotsialno_18-22__COVER.png
Size:
559.48 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.98 KB
Format:
Plain Text
Description: