Концепт моделі «поведінки» у філософсько-правовому дискурсі

Abstract

У статті на основі значної джерельної бази комплексно проаналізовано визначення термінів «поведінка» та «діяльність», простежено розвиток дефініцій у правознавчому аспекті, з’ясовано їхні основні ознаки та характеристики. Здійснено спробу доведення, що поняття «поведінка» та «діяльність» становлять основу філософеми девіантної поведінки.
On the basis of a large source base comprehensively analyzed the definition of «behavior» and «activity», traced the development of concepts in the jurisprudential aspect, found their main features and characteristics. It is proved that the concept of "behavior" and «activity» are the basis filosofemy deviant behavior.
В статье на основе большойисточниковой базы комплексно проанализированы определения терминов «поведение» и «деятельность», прослежено развитие понятий в правоведческого аспекте, выяснено их основные признаки и характеристики. Предпринята попытка доказательства, что понятие «поведение» и «деятельность» составляют основу философемы девиантного поведения.

Description

Keywords

поведінка, діяльність, філософема, девіація, девіантнаповедінка, правознавчий аспект, особа, behavior, activities, filosofema, deviation, deviant behavior, jurisprudential aspect, person, поведение, деятельность, философема, девиация, девиантное поведение, правоведческий аспект, лицо

Citation

Гарасимів Т. Концепт моделі «поведінки» у філософсько-правовому дискурсі / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 902 (19). — С. 31–36.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By