Cavitation decomposition of benzene under acoustic radiation of ultrasonic range

Abstract
Досліджено розклад бензолу під дією ультразвукових випромінювань, сформо- .ваних за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача. На основі спектрофотометричного аналізу розчинів бензолу, з застосуванням акустичних випромінювань ультразвукового діапазону встановлено зміну концентрації бензолу у часі. Встановлено, що ініціювання процесу впродовж 300 с, оброблення є достатнім для подальшого розкладу бензолу без подальшого накладання кавітаційних полів. Це дає підстави стверджувати, що застосування акустичних випромінювань ультразвукового діапазону навіть для ініціювання реакцій розкладу ароматичних сполук, зокрема бензолу, є надзвичайно ефективним.
The decomposition of benzene under ultrasonic radiation generated by ultrasound magnetostriction emitter was investigated. On the basis of spectrophotometric analysis of benzene solutions with the application of acoustic emission of ultrasonic range was found that benzene concentrations change over time. Was established that initiation of the process for processing 300 seconds is sufficient for further decomposition of benzene without further stimulation of cavitation fields. This gives reason to believe that the use of acoustic radiation of ultrasonic range even to initiate decomposition reactions of aromatic compounds, including benzene, is extremely effective
Description
Keywords
очищення стічних вод, бензол, кавітація, окиснення, спектрофото- метрія, wastewater treatment, benzene, cavitation, acoustic signal, resonance, spectrophotometry
Citation
Cavitation decomposition of benzene under acoustic radiation of ultrasonic range / O. I. Zin, Yu. V. Sukhatskiy, Z. O. Znak, A. V. Lysenko // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 273–278.