Рушійна сила правових умов гідності

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Правові умови виконання людської гідності у взаєминах є одним із важливих питань в наш час. Саме під час взаємин у людей виникає багато конфліктів, і тоді не варто забувати про свої моральні цінності, серед яких є і гідність людини. Правові умови людської гідності – це обов’язки, накази, які повинна виконувати людина. Передусім на нас покладає обов’язки Бог, а відтак – держава у вигляді законів, нормативно-правових актів. А саме правові умови людської гідності проявляються в гідному виконанні своїх службових обов’язків. Наприклад, коли суддя виносить рішення, воно повинне бути гідним та справедливим. Коли людина виконує свої службові обов’язки, вона повинна виконувати їх гідно та відповідно до закону. Також важливим елементом людської гідності у взаєминах можна вважати догмати. Адже саме завдяки їм ми більше довіряємо людям, що також важливо у взаєминах. Тому виконання онтологічно-правових догматів є вагомим у взаєминах людей, оскільки люди повинні більше довіряти один одному. Проте в наш час довіра є доволі рідкісним явищем. Здебільшого ми можемо довіряти своїм рідним, а в більшості людей ми не впевнені. Виконання обов’язків можна поділити на дві групи. До першої групи зараховуємо обіцянки, які людина дає з власної волі, серед них може бути обітниця шлюбу, обов’язок лікаря допомагати хворим тощо. До другої групи можна зарахувати обов’язки, які не залежать від волі осіб, а саме відбування військової служби тощо.
The legal conditions for the fulfillment of human dignity in relationships are one of the most important issues today. It is during relationships that people have many conflicts, and then we should not forget about their moral values, among which is human dignity. The legal conditions of human dignity are the duties and orders that a person must carry out. First of all, God imposes responsibilities on us, and then the state in the form of laws, regulations. Namely, the legal conditions of human dignity are manifested in the dignified performance of their official duties. For example, when a judge makes a decision, it must be dignified and fair, and when a person performs his or her duties, he or she must perform them with dignity and in accordance with the law. Dogmas can also be considered an important element of human dignity in relationships. After all, it is thanks to them that we trust people more, which is also important in relationships. Therefore, the implementation of ontological and legal dogmas is important in human relationships, because people need to trust each other more. However, nowadays trust is a very rare phenomenon. For the most part, we can trust our family, and most people are not sure. Duties can be divided into two groups. The first group includes responsibilities that a person gives of his own free will, among them may be the vow of marriage, the duty of a doctor to help the sick, and so on. The second group includes responsibilities that do not depend on the will of individuals, such as military service and so on.
Description
Keywords
правові умови, людська гідність, догмати, виконання як рушійна сила, legal conditions, human dignity, dogmas, performance as a driving force
Citation
Щербай І. Рушійна сила правових умов гідності / Іванна Щербай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 49–55.