Рушійна сила правових умов гідності

dc.citation.epage55
dc.citation.issue4 (32)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage49
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЩербай, Іванна
dc.contributor.authorShcherbai, Ivanna
dc.date.accessioned2023-03-16T08:57:39Z
dc.date.available2023-03-16T08:57:39Z
dc.date.created2021-10-10
dc.date.issued2021-10-10
dc.description.abstractПравові умови виконання людської гідності у взаєминах є одним із важливих питань в наш час. Саме під час взаємин у людей виникає багато конфліктів, і тоді не варто забувати про свої моральні цінності, серед яких є і гідність людини. Правові умови людської гідності – це обов’язки, накази, які повинна виконувати людина. Передусім на нас покладає обов’язки Бог, а відтак – держава у вигляді законів, нормативно-правових актів. А саме правові умови людської гідності проявляються в гідному виконанні своїх службових обов’язків. Наприклад, коли суддя виносить рішення, воно повинне бути гідним та справедливим. Коли людина виконує свої службові обов’язки, вона повинна виконувати їх гідно та відповідно до закону. Також важливим елементом людської гідності у взаєминах можна вважати догмати. Адже саме завдяки їм ми більше довіряємо людям, що також важливо у взаєминах. Тому виконання онтологічно-правових догматів є вагомим у взаєминах людей, оскільки люди повинні більше довіряти один одному. Проте в наш час довіра є доволі рідкісним явищем. Здебільшого ми можемо довіряти своїм рідним, а в більшості людей ми не впевнені. Виконання обов’язків можна поділити на дві групи. До першої групи зараховуємо обіцянки, які людина дає з власної волі, серед них може бути обітниця шлюбу, обов’язок лікаря допомагати хворим тощо. До другої групи можна зарахувати обов’язки, які не залежать від волі осіб, а саме відбування військової служби тощо.
dc.description.abstractThe legal conditions for the fulfillment of human dignity in relationships are one of the most important issues today. It is during relationships that people have many conflicts, and then we should not forget about their moral values, among which is human dignity. The legal conditions of human dignity are the duties and orders that a person must carry out. First of all, God imposes responsibilities on us, and then the state in the form of laws, regulations. Namely, the legal conditions of human dignity are manifested in the dignified performance of their official duties. For example, when a judge makes a decision, it must be dignified and fair, and when a person performs his or her duties, he or she must perform them with dignity and in accordance with the law. Dogmas can also be considered an important element of human dignity in relationships. After all, it is thanks to them that we trust people more, which is also important in relationships. Therefore, the implementation of ontological and legal dogmas is important in human relationships, because people need to trust each other more. However, nowadays trust is a very rare phenomenon. For the most part, we can trust our family, and most people are not sure. Duties can be divided into two groups. The first group includes responsibilities that a person gives of his own free will, among them may be the vow of marriage, the duty of a doctor to help the sick, and so on. The second group includes responsibilities that do not depend on the will of individuals, such as military service and so on.
dc.format.extent49-55
dc.format.pages7
dc.identifier.citationЩербай І. Рушійна сила правових умов гідності / Іванна Щербай // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 49–55.
dc.identifier.citationenShcherbai I. (2021) Rushiina syla pravovykh umov hidnosti [The driving force of legal conditions of dignity]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 4 (32), pp. 49-55 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp: //doi.org/10.23939/law2021.32.049
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57697
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 4 (32), 2021
dc.relation.references1. Мучник А. Г. (2009). Философия достоинства, свободы и прав человека. К.: Парламент. изд-во. 696 с.
dc.relation.references2. Сливка С. С. (2014). Проблеми філософії права : навч. посіб. К.: Ліга-Прес. 160 с.
dc.relation.references3. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (в ред. від 30.09.2016). База даних “Законодавство України” / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
dc.relation.references4. Конституція України. Науково-практичний коментар. (2011). URL: https://textbook.com.ua/pravo/ 1474610935/s-4?page=63.
dc.relation.references5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (в ред. від 01.01.2019). База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
dc.relation.references6. Загальна декларація прав людини : міжнар. док. від 10.12.1948. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
dc.relation.references7. Білецький О. (2002). Обов’язок. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редкол.) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наук. ред.); І. О. Покаржевська (худ. оформл.). К.: Абрис. 742 с.
dc.relation.references8. Кравченко П. (2003). Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. Філософські обрії: наук.-теорет. часоп. Полтава: ПДПУ ім. В. Г. Короленка, Вип. 9. С. 1–5.
dc.relation.references9. Кант И. (1912). Основоположение к метафизике нравов / под ред. В. М. Хвостова. М.: Тип. Вильде.
dc.relation.references10. Ильин И. А. (1993). О сущности правосознания / подгот. текста и вступ. ст. И. Н. Смирнова. М.: Рарогъ.
dc.relation.references11. Великий тлумачний словник сучасної української мови (2009). (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”. 1736 с.
dc.relation.references12. Ткач І. В. (2012). Участь держави у зобов’язаннях з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу. Наука і практика. С. 45–48.
dc.relation.referencesen1. Muchnyk A. G. (2009). Fylosofyya dostoynstva, svobodi y prav cheloveka. [Philosophy of dignity, freedom and human rights] K.: Parlament. yzd-vo. 696 p.
dc.relation.referencesen2. Slyvka S. S. (2014). Problemy filosofiyi prava [Problems of philosophy of law]: navch. posib. K.: LigaPres. – 160 p.
dc.relation.referencesen3. Konstytuciya Ukrayiny (2016). [The Constitution of Ukraine] vid 28.06.1996 254k/96-VR (v red. vid 30.09.2016). Baza danyh “Zakonodavstvo Ukrayiny” / Verxovna Rada Ukrayiny. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254k/96-vr.
dc.relation.referencesen4. Konstytuciya Ukrayiny (2011). [The Constitution of Ukraine]. Naukovo-praktychnyj komentar. URL: https://textbook.com.ua/pravo/1474610935/s-4?page=63.
dc.relation.referencesen5. Cyvilnyj kodeks Ukrayiny (2019). [Civil Code of Ukraine] vid 16.01.2003 435-IV (v red. vid 01.01.2019). Baza danyh “Zakonodavstvo Ukrayiny” / VR Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
dc.relation.referencesen6. Zagalna deklaraciyi prav lyudyny (2019). [Universal Declaration of Human Rights]: mizhnar. dok. vid 10.12.1948. Baza danyh “Zakonodavstvo Ukrayiny” / VR Ukrayiny. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_015.
dc.relation.referencesen7. Bileczkyj O. (2002). Obovyazok. Filosofskyj encyklopedychnyj slovnyk [Duty. Philosophical encyclopedic dictionary] / V. I. Shynkaruk (golova redkol.) ta in.; L. V. Ozadovska, N. P. Polishhuk (nauk. red.); I. O. Pokarzhevska (hud. oforml.). Kyyiv: Abrys. 742 p.
dc.relation.referencesen8. Kravchenko P. (2003). Gidnist lyudyny yak cinnisnyj pryncyp yiyi socialnogo buttya. [Human dignity as a value principle of its social existence.] Filosofski obriyi: nauk.-teoret. chasop. Poltava: PDPU im. V. G. Korolenka, Vyp. 9. Р. 1–5.
dc.relation.referencesen9. Kant Y. (1912). Osnovopolozhenye k metafyzyke nravov [Fundamentals of the metaphysics of morals]/ pod red. V. M. Xvostova. Moskva: Typ. Vylde.
dc.relation.referencesen10. Ylyn Y. A. (1993). O sushhnosty pravosoznanyya [About the essence of legal consciousness]/ podgot. teksta y vstup. st. Y. N. Smyrnova. Moskva: Rarogі.
dc.relation.referencesen11. Velykyі tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy (2009). [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language] (z dod., dopov. ta CD) / uklad. i golov. red. V. T. Busel. K.; Irpin: VTF “Perun”. 1736 p.
dc.relation.referencesen12. Tkach I. V. (2012). Uchast derzhavy u zobovyazannyax z publichnoyi obicyanky vynagorody za rezultatamy konkursu [Participation of the state in the obligations of the public promise of remuneration based on the results of the competition]. Nauka i praktyka. Р. 45–48.
dc.relation.urihttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
dc.relation.urihttps://textbook.com.ua/pravo/
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
dc.relation.urihttp://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
dc.relation.urihttp://zakon.rada.gov.ua/
dc.relation.urihttps://textbook.com.ua/pravo/1474610935/s-4?page=63
dc.relation.urihttp://zakon.rada.gov.ua/laws/
dc.rights.holder© Щербай І., 2021
dc.subjectправові умови
dc.subjectлюдська гідність
dc.subjectдогмати
dc.subjectвиконання як рушійна сила
dc.subjectlegal conditions
dc.subjecthuman dignity
dc.subjectdogmas
dc.subjectperformance as a driving force
dc.subject.udc340.12
dc.titleРушійна сила правових умов гідності
dc.title.alternativeThe driving force of legal conditions of dignity
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021n4_Shcherbai_I-The_driving_force_of_legal_49-55.pdf
Size:
653.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.76 KB
Format:
Plain Text
Description: