Значення метафори у розвитку географічної термінології

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Висвітлено роль метафори у процесі пізнання геореальності, зокрема при первинній номінації за допомогою порівняння, аналогії. Встановлено спіральний розвиток понять-метафор: первинні слова-метафори – «наївні» поняття – логічні поняття. Підкреслено значення метафори в сучасних процесах детермінологізації і транстермінологізації географічної науки. Сконстатовано появу понять-метафор із широким обсягом (мегаметафора). Здійснено типологію географічних термінів і понять за критеріями схожості: розміщення, висота, розмір, масштаб, форма, колір, зв’язок, процес, функція. Виявлено широке використання складних за вербальною структурою живих метафор у нових напрямках суспільної географії. The role of metaphor in the process of geographic reality cognition, particularly in the primary nomination by comparison, analogy is revealed. The spiral development of concept as metaphor: primary words-metaphors –“naive” concepts – logical concepts, is established. The significance of metaphor in modern processes of determinologization and transterminologization of geographical science is emphasized. The emergence of concepts, metaphors with extensive scope (megametaphor) is stated. The typology of geographical terms and concepts by similarity criteria: location, height, size, scale, shape, color, connection, process, function, is implemented. The extensive employment of complicated by the verbal structure living metaphors in new fields of human geography is established.

Description

Keywords

українська мова, метафора, мертва метафора, жива метафора, мега-метафара, географічний термін, детермінологізація, транстермінологізація, Ukrainian language, metaphor, dead metaphor, living metaphor, megametaphor, geographical term, determinologization, transterminologization

Citation

Влах М. Значення метафори у розвитку географічної термінології / Мирослава Влах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2016. – № 842. – С. 45–48. – Бібліографія: 7 назв.