Modification of ceramic powder of system MgO–SiO2BY Cr3+, Y3+, Zr4+Ions

Abstract

Встановлена можливість отримання керамічних порошків форстеритового складу, модифікованих іонами Сr3+, Y3+ та Zr4+. Методом РФА встановлено фазовий склад порошків. Досліджено, що введення іонів-модифікаторів до складу гелеутворювального розчину призводить до структурних змін, які дають змогу отримати монофазний порошок із високим ступенем кристалічності. Визначено параметри кристалічної структури синтезованих порошків. Встановлено утворення твердих розчинів заміщення. Розроблено технологічні особливості синтезу модифікованих форстеритових порошків золь-гель-методом і кераміки на їхній основі.
The possibility of obtaining ceramic powders of forsterite composition modified by Cr3+, Y3+ Zr4+ ions is established.The phase composition of powders was done by XRD method.It was investigated that introduction of ions-modifiers into the composition of gel-forming solution leads to structural changes permitting to get monophase powder with high crystallinity. The parameters of the crystal structure of the synthesized powders were determined. The formation of solid substitution solutions was established. Technological features of synthesis of modified forsterite powders by sol-gel method and ceramics on their basis weredesigned.

Description

Keywords

форстерит, керамічні нанодисперсні порошки, модифікування, золь-гель-метод, форстеритоутворення, forsterite, ceramic nanoparticle powders, modification, sol-gel method, forsterite formation

Citation

Lutsyuk I. Modification of ceramic powder of system MgO–SiO2BY Cr3+, Y3+, Zr4+Ions / I. Lutsyuk, Ya. Vakhula // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 94–99.