Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано існуючі методи та засоби застосування акустичних сигналів у різних галузях промисловості. Показано перспективу розвитку теорії та методів удосконалення інформаційних систем та пристроїв визначення віддалі до джерела акустичних сигналів на основі їх градієнтного та кореляційного опрацювання. Запропоновано метод градієнтного опрацювання акустичних сигналів та інформаційну технологію розв’язання задачі визначення віддалі до джерела акустичних сигналів. Систематизовано просторові геометрії різного розміщення джерел та приймачів акустичних сигналів. Оцінено діаграми розсіювання акустичних сигналів та загасання їх потужності у середовищі поширення. Розроблено принципи покращення характеристик, оцінено переваги та функціональні обмеження запропонованого методу. The analysis of existing methods and means of application of acoustic signals in different branches of industry. Prospects for further development of theory and methods for improving information systems and devices determination of the distance to the source of acoustic signals based on their gradient and correlation processing have been shown. The proposed method of gradient-processing acoustic signal and information technology solving the problem of determining the distance to the source of acoustic signals. Spatial geometry for different location of sources and receivers of acoustic signals was systemized. Acoustic signals dissemination charts and fading of their intensity in the propagation medium were estimated. Principles to improve performance were developed, evaluated the advantages and functional limitations of the proposed method.

Description

Keywords

акустичний сигнал, градієнтний метод, acoustic signal, gradient method

Citation

Трембач Б. Р. Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів / Б. Р. Трембач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2016. – № 857. – С. 102–110. – Бібліографія: 14 назв.