Суть поняття декларування щодо прав людини у кримінальному провадженні

dc.citation.epage216
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage210
dc.citation.volume7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorНесімко, Олег
dc.contributor.authorГузела, Михайло
dc.contributor.authorNesimko, Oleg
dc.contributor.authorHuzela, Muhajlo
dc.contributor.authorНесимко, Олег
dc.contributor.authorГузела, Михаил
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-01-14T09:08:49Z
dc.date.available2021-01-14T09:08:49Z
dc.date.created24-02-20
dc.date.issued24-02-20
dc.description.abstractУ цивілізованих демократичних державах невід’ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура. Так, адвокатура, в повному розумінні слова, визначає собою правозаступництво чи правову допомогу, яка надають правознавці особам, які мають потребу. Адвокатура − надзвичайно важливий інструмент демократії, бо за своєю суттю вона є організацією професійних адвокатів та виконує таку суспільну функцію, як захист основних прав особи. Захист прав людини є головним призначенням адвокатури.
dc.description.abstractIn civilized democratic states, an advocate is an integral factor in the legal system and the main non-state institution for the protection of the individual, his rights and freedoms. Thus, the lawyer, in the fullest sense of the word, defines the right to legal protection or legal assistance provided by lawyers to those in need. Advocacy is an extremely important instrument of democracy, because in essence it is the organization of professional advocates and performs such a public function as protecting the fundamental rights of the individual. The protection of human rights is the main purpose of the advocacy.
dc.description.abstractВ цивилизованных демократических государствах неотъемлемым фактором правовой системы и основным негосударственным институтом защиты личности, ее прав и свобод является адвокатура. Таким образом, адвокатура, в полном смысле слова, определяет собой правозаступничество или правовой помощи, предоставляемой правоведами лицам, нуждающимся. Адвокатура – чрезвычайно важный инструмент демократии, потому что по своей сути она является организацией профессиональных адвокатов и выполняет такую общественную функцию, как защита основных прав человека. Защита прав человека является главным назначением адвокатуры.
dc.format.extent210-216
dc.format.pages7
dc.identifier.citationНесімко О. Суть поняття декларування щодо прав людини у кримінальному провадженні / Олег Несімко, Михайло Гузела // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 210–216.
dc.identifier.citationenNesimko O. The essence of declaration on human rights in criminal proceedings / Oleg Nesimko, Muhajlo Huzela // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 1. — P. 210–216.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/law2020.25.210
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55828
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 1 (7), 2020
dc.relation.references1. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Верховна Рада України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр.
dc.relation.references2. Алексеев С. С. Общая теория права. В 2-х томах / С. С. Алексеев. М.: Юрид. лит, 1981. Т. 1. 360 с.
dc.relation.references3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / О. Ф. Скакун. Харків: Консум, 2001. 656 с.
dc.relation.references4. Хорт І. В. Гарантії забезпечення прав учасників кримінального провадження: сучасний стан і перспективи / І. В. Хорт // Юридичний вісник. 2013. 2(27). С. 156–160.
dc.relation.references5 Паршак С. А. Механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження у контексті правозахисної функції держави / С. А. Паршак // Європейські перспективи. 2014. № 7. С. 157–162.
dc.relation.references6. Назаров В. В. Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні / В. В. Назаров // Форум права. 2009. № 1. С. 385–391.
dc.relation.references7. Кримінальний процесуальний кодекс України від 14 квітня 2012 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9−10. С. 88.
dc.relation.references8. Інформаційний лист ВССУ про узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р.
dc.relation.references9. Легких К. В. Окремі процесуальні питання судового контролю за дотриманням прав людини в кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, число 2 (33). С. 177–183.
dc.relation.references10. Європейська конвенція з прав людини. З поправками, внесеними відповідно до положень Протоколів № 11 та 14. Електронний ресурс. [Режим доступу]: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf.
dc.relation.references11. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН; ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73) – сайт: www.nau.ua.
dc.relation.references12. Фомін І. Ю. Конкурентне правосуддя: погляд Ігоря Фоміна // Вісник Асоціації правників України. 2015. 3 (111). С. 6–8.
dc.relation.referencesen1. Konstytutsiya Ukrayiny: Ukrayiny [Elektronnyy resurs]: Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 # 254k/96- VR//Verkhovna Rada Ukrayiny//−Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.uaLaws/show/254k/96-vr [The Constitution of Ukraine [Electronic resource]: Law of Ukraine dated June 28, 1996 No. 254к / 96-ВР // The Verkhovna Rada of Ukraine].
dc.relation.referencesen2. Alekseev S. S. Obshhaja teorija prava. V 2 tomah[ Alekseev SS General theory of law. In 2 volumes]. M. : Jurid. lit, 1981. T. 1. 360 р.
dc.relation.referencesen3. Skakun O. F. Teoriya derzhavy i prava : pidruchnyk. Skakun OF Theory of State and Law: A Textbook]. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 р.
dc.relation.referencesen4. Khort I. V. Harantiyi zabezpechennya prav uchasnykiv kryminal’noho provadzhennya: suchasnyy stan i perspektyvy / I. V. Khort // Yurydychnyy visnyk. [Hort IV Guarantees of ensuring the rights of participants in criminal proceedings: current status and prospects / I. V. Hort // Legal Bulletin.]. 2013. 2(27). Р. 156–160.
dc.relation.referencesen5. Parshak S. A. Mekhanizm zabezpechennya prav uchasnykiv kryminal’noho provadzhennya u konteksti pravozakhysnoyi funktsiyi derzhavy / S. A. Parshak // Yevropeys’ki perspektyvy [Parshak S. A. The mechanism of ensuring the rights of participants in criminal proceedings in the context of the state’s human rights function / S. A. Parshak // European Perspectives]. 2014. Vol. 7. Р. 157–162.
dc.relation.referencesen6. Nazarov V. V. Osoblyvostimekhanizmuzakhys tupravlyudynyukryminal’nomuprovadzhenni / V. V. Nazarov // Forumprava [Nazarov VV Features of the mechanism of protection of human rights in criminal proceedings / VV Nazarov // Law Forum]. 2009. Vol# 1. P. 385–391.
dc.relation.referencesen7. Kryminal’nyy protsesual’nyy kodeks Ukrayiny vid 14 kvitnya 2012 roku (zi zminamy i dopov.) // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Criminal Procedure Code of April 14, 2012 (as amended) // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 2013. Vol. 9−10. P. 88.
dc.relation.referencesen8. Informatsiynyy lyst VSSU pro uzahal’nennya sudovoyi praktyky zabezpechennya prava na zakhyst u kryminal’nomu provadzhenni vid 25.09.2015 r. [Information letter of the Supreme Judicial Council of Ukraine on the generalization of the case law of securing the right to defense in criminal proceedings of 25.09.2015].
dc.relation.referencesen9. Lehkykh K. V. Okremi protsesual’ni pytannya sudovoho kontrolyu za dotrymannyam prav lyudyny v kryminal’nomu sudochynstvi // Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny. [Legkih K.V. Separate procedural issues of judicial control over the observance of human rights in criminal proceedings // Bulletin of the Academy of Advocates of Ukraine]. 2015. T. 12, chyslo 2 (33). P. 177–183.
dc.relation.referencesen10. Yevropeys’ka konventsiya z prav lyudyny. Z popravkamy, vnesenymy vidpovidno do polozhen’ Protokoliv #11 ta 14. Elektronnyy resurs. [European Convention on Human Rights. Amended in accordance with the provisions of Protocols 11 and 14. Electronic resource] [Rezhym dostupu]: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf.
dc.relation.referencesen11. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans’ki i politychni prava (pryynyato 16 hrudnya 1966 roku Heneral’noyu Asambleyeyu OON; ratyfikovano Ukazom Prezydiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayins’koyi RSR N 2148-VIII (2148-08 ) vid 19.10.73). [International Covenant on Civil and Political Rights (adopted on December 16, 1966 by the UN General Assembly; ratified by Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian SSR No. 2148-VIII (2148-08) of 19.10.73) [Electronic resource] [Rezhym dostupu]: www.nau.ua.
dc.relation.referencesen12. Fomin I. Yu. Konkurentne pravosuddya: pohlyad Ihorya Fomina // Visnyk Asotsiatsiyi pravnykiv Ukrayiny. [Fomin I. Yu. Competitive justice: Igor Fomin’s view // Bulletin of the Ukrainian Bar Association]. 2015. 3 (111) – C. 6–8.
dc.relation.urihttp://zakon2.rada.gov.uaЛaws/show/254к/96-вр
dc.relation.urihttp://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
dc.relation.urihttp://zakon2.rada.gov.uaLaws/show/254k/96-vr
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Несімко О., Гузела М., 2020
dc.subjectпрофесійність
dc.subjectдіяльність
dc.subjectоб’єкт
dc.subjectсуб’єкт
dc.subjectправа
dc.subjectпотреби
dc.subjectадвокат
dc.subjectадвокатура тощо
dc.subjectprofessionalism
dc.subjectactivity
dc.subjectobject
dc.subjectsubject
dc.subjectrights
dc.subjectneeds
dc.subjectlawyer
dc.subjectlawyer
dc.subjectetc
dc.subjectпрофессионализм
dc.subjectдеятельность
dc.subjectобъект
dc.subjectсубъект
dc.subjectправа
dc.subjectпотребности
dc.subjectадвокат
dc.subjectадвокатура и тому подобное
dc.subject.udc343.1
dc.titleСуть поняття декларування щодо прав людини у кримінальному провадженні
dc.title.alternativeThe essence of declaration on human rights in criminal proceedings
dc.title.alternativeСуть понятия декларирование по правам человека в уголовном производстве
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n1_Nesimko_O-The_essence_of_declaration_210-216.pdf
Size:
624.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n1_Nesimko_O-The_essence_of_declaration_210-216__COVER.png
Size:
369.92 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.05 KB
Format:
Plain Text
Description: