Скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням методів хемоінформатики

Abstract

Здійснено прогнозований скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням програми PASS та молекулярного докінгу. На основі даних віртуального скринінгу виявлено перспективні напрямки експериментальних біологічних досліджень тіосульфоестерів з хіназоліновим фрагментом. За допомогою молекулярного докінгу показано доцільність пошуку серед досліджуваних тіосульфо- естерів нових антидіабетичних препаратів та вибрано сполуку-хіт для цих досліджень, а саме – S-хіназолін-4-іл-4-((1,3-діоксоізоіндолін-2-іл) метил) бензенсульфоно-тіоат.
The predicted searchingofbiological activity of quinazoline thiosulfoestershas been performed with using of program PASS andmolecular docking. The perspective directions of experimental biological researches of thiosulfoesters with quinazoline fragment have been identified on the basis of information of virtual screening. Using molecular docking the expediency of search of new antidiabetic drugs among studied thiosulfoesters has been showed and compound-hit for these studies has been selected, namely – S-quinazolin-4-yl-4 – ((1,3- dioxoisoindolin-2-yl) methyl) benzenesulfonothioate.

Description

Keywords

хіназолінові естери тіосульфокислот, віртуальний скринінг, insilicoметоди, біологічна активність, PASS, молекулярний докінг, quinazoline estersof thiosulfoacids, virtual screening, insilico methods, biological activity, PASS, molecular docking

Citation

Скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням методів хемоінформатики / Ю. І. Шах, Н. Я. Монька, Г. М. Хоміцька, Д. Б. Баранович, Л. Давид, С. В. Василюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 171–178.