Особливості одержання дисперсій поліакриламідних гідрогелів, наповнених магнетитом

Abstract

Розглянуто проблеми введення наночастинок магнетиту в гідрогелеві дисперсії, які створені на основі поліакриламіду. Утворення полімерного каркаса гідрогелю відбувалось за рахунок збалансованої кількості поперечних зшивок між поліакриламідом та полі-N- гідроксиметилакриламідом. Вивчено структурування поліакриламіду та полі-N- (гідроксиметил)акриламіду в присутності магнетиту та солей феруму – прекурсорів магнетиту та показано вплив добавок на параметри тривимірної сітки гідрогелю. Проведено оптимізацію складу та вивчення стабільності гідрогелевої композиції у зворотних емульсіях. На основі проведених досліджень синтезовано магніточутливий матеріал у вигляді дисперсій гідрогелю з інкорпорованими частинками магнетиту.
In the article are showed the problems of introduction of magnetite nanoparticles into the hydrogel dispersions, which were created, based on the polyacrylamide. The formation of the polymeric framework of the hydrogel occur due to the balanced number of cross-linkings between polyacrylamide and poly-Nhydroxymethylacrylamide. The structure of polyacrylamide and poly-N-(hydroxymethyl) acrylamide were studied in the presence of magnetite and ferrum salts – magnetite precursor and were shown the influence of additives on the parameters of a three-dimensional grid of hydrogel. Moreover, the optimization of the composition and the study of the stability of the hydrogel composition in reverse emulsions were carried out. Based on the conducted research, the magnetic-sensitive material was synthesized in the form of hydrogel dispersions with incorporated magnetite particles.

Description

Keywords

поліакриламід, полі-N-гідроксиметилакриламід, гідрогелі, дисперсія, магнетит, polyacrylamide, poly-N-hydroxymethylacrylamide, hydrogels, dispersion, magnetite

Citation

Особливості одержання дисперсій поліакриламідних гідрогелів, наповнених магнетитом / М. І. Нагорняк, А. В. Вороновська, М. В. Яковів, О. В. Майкович, С. М. Варваренко // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Том 2. — № 2. — С. 159–165.