Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри

Abstract

Розроблено інформаційну систему аналізу методичної роботи кафедри закладу вищої освіти. Встановлено, що велике значення у забезпеченні якості освітньої діяльності закладів вищої освіти має методична робота кафедри, яка передбачає, зокрема, наявність навчально-методичного забезпечення навчального процесу та інформаційних систем для ефективного керування ним. Враховуючи важливу роль, що відводиться формуванню і розвитку системи методичної роботи у навчальному закладі, проаналізовано сучасні вимоги та умови реформування і диверсифікації системи вищої професійної освіти. На основі загального огляду методичної роботи кафедри закладу вищої освіти виявлено актуальність розроблення прикладного програмного продукту для обліку та аналізу методичної роботи як окремого викладача, так і кафедри загалом. Розроблена інформаційна система аналізу методичної роботи кафедри дає змогу виконувати аналіз методичної роботи й окремих викладачів, і усієї кафедри, оцінювати якість освітньої діяльності, ведення документації, а також передбачає діагностику і моніторинг методичної роботи кафедри за різні періоди, порівняння діяльності викладачів та підготовку рекомендацій на наступні періоди роботи. Запропонована інформаційна система також дає можливість ефективно керувати методичною роботою і надавати рекомендації щодо планування, реалізації та контролю результативності стратегії удосконалення навчального процесу і його методичного забезпечення. Зокрема, передбачено, що програма охоплює такі види діяльності, як: облік наявних у методичному кабінеті кафедри методичних розробок з їх прив’язкою до назви дисципліни; назви та шифру спеціальності; курсу; викладачів-авторів; лекторів; навчальних груп; кількості студентів у групі та загалом на потоці, кількості примірників навчально-методичної літератури; часу публікації; облік наявних методичних розробок у межах віртуального навчального середовища з їх прив’язкою до вищенаведених параметрів, а також часу останнього редагування, кількості зареєстрованих на навчальний комплекс лекторів та студентів, активності студентів; облік наявних методичних розробок у межах розділу “Електронна бібліотека” сайта кафедри з окремим їх узгодженням із кількістю відвідувань та кількістю копіювань користувачів. Розроблену інформаційну систему апробує кафедра прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка”.
An Information system for the analyzing the methodical work of higher educational institution department has been developed. It is established that the methodical work of the department is of great importance in ensuring the quality of educational activities of higher educational institutions, which provides in particular the availability educational and methodological support of the educational process and information systems for effective management. Given the important role assigned to the formation and development of the system of methodical work in the educational institution, the modern requirements and conditions of reforming and diversifying the system of higher professional education has been analyzed. Based on the general review of the methodical work of higher educational institutions department, has been revealed that the development of an applied software product for accounting and analysis of the methodical work of both an individual teacher and the department as a whole is relevant. The developed information system of analysis of methodical work of department allows analyzing the methodical work of both individual teachers and the department in general, to asses the quality of educational activities, documentation, and also provides diagnostics and monitoring of methodical work of department for different periods of time, comparison of teachers' activities and preparation of recommendations for subsequent periods of work. The proposed information system allows to effectively manage the methodical work and to provide recommendations for planning, implementing and controlling the effectiveness of the strategy for improving the educational process and its methodical support. In particular, it is envisaged that the program includes such activities as: accounting for the methodical developments available in the department methodical cabinet with their reference to the name of the discipline; names and codes of the specialty; course; teachers-authors; lectures; study groups; the number of students in the group and general in the stream; the number of copies of educational and methodical literature; time of publication; taking into account the existing methodical developments within the virtual learning environment with their binding to the above parameters, as well as the time of the last editing; the number of lectures and students registered for the educational complex, student activity; accounting for existing methodical developments within the section “Electronic Library” of the department's website with a separate link to the number of copies by users. The developed information system is being tested at the Department of Applied Mathematics of Lviv Polytechnic National University.

Description

Keywords

інформаційно-комунікаційні технології, програмний продукт, система моніторингу, методичне забезпечення, платформа ASP.NET Core MVC, база даних MongoDB, information and communication technologies, software, monitoring system, methodological support, ASP.NET Core MVC platform, MongoDB database

Citation

Уханська О. Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри / Оксана Уханська, Володимир Гладун, Андрій Сеник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 10. — С. 1–12.