Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри

dc.citation.epage12
dc.citation.issue10
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі
dc.citation.spage1
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorУханська, Оксана
dc.contributor.authorГладун, Володимир
dc.contributor.authorСеник, Андрій
dc.contributor.authorUkhanska, Oksana
dc.contributor.authorHladun, Volodymyr
dc.contributor.authorSenyk, Andriy
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-06-07T07:24:38Z
dc.date.available2023-06-07T07:24:38Z
dc.date.created2021-03-01
dc.date.issued2021-03-01
dc.description.abstractРозроблено інформаційну систему аналізу методичної роботи кафедри закладу вищої освіти. Встановлено, що велике значення у забезпеченні якості освітньої діяльності закладів вищої освіти має методична робота кафедри, яка передбачає, зокрема, наявність навчально-методичного забезпечення навчального процесу та інформаційних систем для ефективного керування ним. Враховуючи важливу роль, що відводиться формуванню і розвитку системи методичної роботи у навчальному закладі, проаналізовано сучасні вимоги та умови реформування і диверсифікації системи вищої професійної освіти. На основі загального огляду методичної роботи кафедри закладу вищої освіти виявлено актуальність розроблення прикладного програмного продукту для обліку та аналізу методичної роботи як окремого викладача, так і кафедри загалом. Розроблена інформаційна система аналізу методичної роботи кафедри дає змогу виконувати аналіз методичної роботи й окремих викладачів, і усієї кафедри, оцінювати якість освітньої діяльності, ведення документації, а також передбачає діагностику і моніторинг методичної роботи кафедри за різні періоди, порівняння діяльності викладачів та підготовку рекомендацій на наступні періоди роботи. Запропонована інформаційна система також дає можливість ефективно керувати методичною роботою і надавати рекомендації щодо планування, реалізації та контролю результативності стратегії удосконалення навчального процесу і його методичного забезпечення. Зокрема, передбачено, що програма охоплює такі види діяльності, як: облік наявних у методичному кабінеті кафедри методичних розробок з їх прив’язкою до назви дисципліни; назви та шифру спеціальності; курсу; викладачів-авторів; лекторів; навчальних груп; кількості студентів у групі та загалом на потоці, кількості примірників навчально-методичної літератури; часу публікації; облік наявних методичних розробок у межах віртуального навчального середовища з їх прив’язкою до вищенаведених параметрів, а також часу останнього редагування, кількості зареєстрованих на навчальний комплекс лекторів та студентів, активності студентів; облік наявних методичних розробок у межах розділу “Електронна бібліотека” сайта кафедри з окремим їх узгодженням із кількістю відвідувань та кількістю копіювань користувачів. Розроблену інформаційну систему апробує кафедра прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка”.
dc.description.abstractAn Information system for the analyzing the methodical work of higher educational institution department has been developed. It is established that the methodical work of the department is of great importance in ensuring the quality of educational activities of higher educational institutions, which provides in particular the availability educational and methodological support of the educational process and information systems for effective management. Given the important role assigned to the formation and development of the system of methodical work in the educational institution, the modern requirements and conditions of reforming and diversifying the system of higher professional education has been analyzed. Based on the general review of the methodical work of higher educational institutions department, has been revealed that the development of an applied software product for accounting and analysis of the methodical work of both an individual teacher and the department as a whole is relevant. The developed information system of analysis of methodical work of department allows analyzing the methodical work of both individual teachers and the department in general, to asses the quality of educational activities, documentation, and also provides diagnostics and monitoring of methodical work of department for different periods of time, comparison of teachers' activities and preparation of recommendations for subsequent periods of work. The proposed information system allows to effectively manage the methodical work and to provide recommendations for planning, implementing and controlling the effectiveness of the strategy for improving the educational process and its methodical support. In particular, it is envisaged that the program includes such activities as: accounting for the methodical developments available in the department methodical cabinet with their reference to the name of the discipline; names and codes of the specialty; course; teachers-authors; lectures; study groups; the number of students in the group and general in the stream; the number of copies of educational and methodical literature; time of publication; taking into account the existing methodical developments within the virtual learning environment with their binding to the above parameters, as well as the time of the last editing; the number of lectures and students registered for the educational complex, student activity; accounting for existing methodical developments within the section “Electronic Library” of the department's website with a separate link to the number of copies by users. The developed information system is being tested at the Department of Applied Mathematics of Lviv Polytechnic National University.
dc.format.extent1-12
dc.format.pages12
dc.identifier.citationУханська О. Інформаційна система обліку методичної роботи кафедри / Оксана Уханська, Володимир Гладун, Андрій Сеник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 10. — С. 1–12.
dc.identifier.citationenUkhanska O. Information system of accounting for methodical work of the department / Oksana Ukhanska, Volodymyr Hladun, Andriy Senyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 10. — P. 1–12.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/sisn2021.10.001
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59159
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі, 10, 2021
dc.relation.references1. Янголенко, О. В., Лютенко, І. В., Яковлева, О. В. (2012). Аналіз стану інформаційних технологій в системі вищої освіти. Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. пр. Темат. вип.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології, 30, С. 105–109. http://samit.khpi.edu.ua/article/view/60914/0
dc.relation.references2. Львов, М. С., Співаковський, О. В., Щедролосьєв, Д. Є. (2005). Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом. Вісник Харківського університету. Серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління”, 1, С. 1–21.
dc.relation.references3. Лук’янець, В. Д., Зотова, О. М. (2014). Упровадження інформаційних систем управління персоналом вищих навчальних закладів України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки, 6, С. 91–94. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_6_14
dc.relation.references4. Петрович, Й. М., Римар, Ю. М. (2012). Інформаційні системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 735, С. 167–175, http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16045
dc.relation.references5. Савельєва, Н. М. (2017). Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів : довідник для пед. та наук.-пед. працівників. Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 80 с.
dc.relation.references6. Dennis, A., Wixom, B., Tegarden, D. (2020). Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 6th Edition. New York: Wiley, 544.
dc.relation.references7. Lock, A. (2021). ASP.NET Core in Action, 2nd Edition. Shelter Island: Mannіng, 832.
dc.relation.references8. Freeman, A. (2016). Pro ASP.NET Core MVC. New York: Apress, 1018, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0397-2
dc.relation.references9. Ahmad, S., Singh, A. (2021). Data Modeling With NoSQL Database. Independently Published, 88.
dc.relation.references10. Fiori, A. (2020). Design with MongoDB: Best Models for Applications. Independently Published, 107.
dc.relation.references11. Banker, K., Bakkum, P., Verch, Sh., Garrett, D., Hawkins, T. (2016). MоngоDB іn Actіоn. Shelter Island: Mannіng, 456.
dc.relation.references12. Edward S.G., Sabharwal N. (2015). MongoDB Best Practices. In: Practical MongoDB. Berkeley: Apress, 233–242, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0647-8_12
dc.relation.referencesen1. Yangolenko, O. V., Lyutenko, I. V., Yakovleva, O. V. (2012). Analysis of the state of information technologies in the system of higher education. Bulletin of the National tech. university “KhPI”: Coll. of scientific papers. Topic. issue: System analysis, management and information technology, 30, 105–109, http://samit.khpi.edu.ua/article/view/60914/0
dc.relation.referencesen2. Lvov, M. S., Spivakovsky, O. V., Shchedrolosev, D. E. (2005). Information system of higher education management as a platform for the implementation of academic process management. Bulletin of Kharkiv University. Series “Mathematical modeling. Information technologies. Automated control systems”, 1, 1–21.
dc.relation.referencesen3. Lukyanets, V. D., Zotova, O. M. (2014). Introduction of information systems for personnel management of higher educational institutions of Ukraine. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series: Economic Sciences, 6, 91–94, http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_6_14
dc.relation.referencesen4. Petrovich, J. M., Rimar, Yu. M. (2012). Information systems for managing the educational process in higher education: a comparative analysis. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 735, 167–175, http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16045
dc.relation.referencesen5. Savelieva, N. M. (2017). Educational and methodical support of educational components: a handbook for ped. and science-ped. employees. Poltava: V. G. Korolenko University, 80.
dc.relation.referencesen6. Dennis, A., Wixom, B., Tegarden, D. (2020). Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 6th Edition. New York: Wiley, 544.
dc.relation.referencesen7. Lock, A. (2021). ASP.NET Core in Action, 2nd Edition. Shelter Island: Mannіng, 832.
dc.relation.referencesen8. Freeman, A. (2016). Pro ASP.NET Core MVC. New York: Apress, 1018, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0397-2
dc.relation.referencesen9. Ahmad, S., Singh, A. (2021). Data Modeling With NoSQL Database. Independently Published, 88.
dc.relation.referencesen10. Fiori, A. (2020). Design with MongoDB: Best Models for Applications. Independently Published, 107.
dc.relation.referencesen11. Banker, K., Bakkum, P., Verch, Sh., Garrett, D., Hawkins, T. (2016). MоngоDB іn Actіоn. Shelter Island: Mannіng, 456.
dc.relation.referencesen12. Edward S. G., Sabharwal N. (2015). MongoDB Best Practices. In: Practical MongoDB. Berkeley: Apress, 233–242, https://doi.org/10.1007/978-1-4842-0647-8_12
dc.relation.urihttp://samit.khpi.edu.ua/article/view/60914/0
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_6_14
dc.relation.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/16045
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/978-1-4842-0397-2
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/978-1-4842-0647-8_12
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2021
dc.rights.holder© Уханська О., Гладун В., Сеник А., 2021
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технології
dc.subjectпрограмний продукт
dc.subjectсистема моніторингу
dc.subjectметодичне забезпечення
dc.subjectплатформа ASP.NET Core MVC
dc.subjectбаза даних MongoDB
dc.subjectinformation and communication technologies
dc.subjectsoftware
dc.subjectmonitoring system
dc.subjectmethodological support
dc.subjectASP.NET Core MVC platform
dc.subjectMongoDB database
dc.subject.udc004.415 (37.022)
dc.titleІнформаційна система обліку методичної роботи кафедри
dc.title.alternativeInformation system of accounting for methodical work of the department
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2021n10_Ukhanska_O-Information_system_of_accounting_1-12.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2021n10_Ukhanska_O-Information_system_of_accounting_1-12__COVER.png
Size:
415.64 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.86 KB
Format:
Plain Text
Description: