Антиоксидантна активність гетероциклічних аміновмісних похідних нафтохінону та їх композицій з поверхнево-активними рамноліпідами

Abstract

Отримано композиційні препарати на основі гетероциклічних аміновмісних похідних нафтохінону і поверхнево-активних рамноліпідів. Досліджено інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), окисної модифікації білків (ОМБ) та радикалпоглинальної активності щодо 1,1-дифеніл-2-пікрилгідразилу (ДФПГ). Визначено, що сполука 2-[(6-(4-фторофеніл-5-оксо-2,5дигідро-1,2,4-триазин-3-іл)феніл)аміно]нафтален-1,4-діон 1d та її композиційний препарат з рамноліпідом 1d+РЛ проявили високу антиоксидантну активність щодо процесів ПОЛ й ОМБ. Встановлено, що усі синтезовані сполуки виявляють антиоксидантну активність у процесах ПОЛ.
Composite preparations based on heterocyclic amine-containing naphthoquinone derivatives and surfactant rhamnolipids were obtained. The intensity of the processes of lipid peroxidation (LPO), oxidative modification of proteins (OMB) and radical-absorbing activity against 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DFPG) was studied. Compounds exhibiting high antioxidant activity against LPO and OMB processes were identified, namely: 2-[(6-(4-fluorophenyl-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl) phenyl)amino]naphthalene-1,4-dione 1d and its composite preparation with rhamnolipid 1d + RL. It was found that all synthesized compounds show antioxidant activity in LPO processes.

Description

Keywords

антиоксидантна активність, 1, 4-нафтохінони, поверхнево-активні рамноліпіди, Pseudomonas aeruginosa, antioxidant activity, 1, 4-naphthoquinones, surface-active rhamnolipid, Pseudomonas aeruginosa

Citation

Антиоксидантна активність гетероциклічних аміновмісних похідних нафтохінону та їх композицій з поверхнево-активними рамноліпідами / Н. В. Поліш, Н. Г. Марінцова, А. І. Кархут, О. С. Яремкевич, О. В. Карпенко // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том 4. — № 1. — С. 109–115.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By