Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери

dc.citation.epage90
dc.citation.issue1(37)
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
dc.citation.spage85
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorГлотов, В.
dc.contributor.authorМарусаж, Х.
dc.contributor.authorGlotov, V.
dc.contributor.authorMarusazh, Kh.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2020-02-21T12:33:50Z
dc.date.available2020-02-21T12:33:50Z
dc.date.created2019-02-28
dc.date.issued2019-02-28
dc.description.abstractМета. Сьогодні для розв’язання задач цифрової фотограмметрії активно застосовують цифрові неметричні знімальні камери. Завдяки масовому виробництву вони широко представлені на ринку і їх собівартість порівняно невисока. Компактність, оперативність, мобільність та доступність – основні переваги цифрових неметричних знімальних камер. Однак технічна документація неметричних камер фактично не містить інформації про елементи внутрішнього орієнтування та дисторсії, значення яких необхідне для подальшого опрацювання цифрового зображення. Тому потрібно розробляти способи визначення цих елементів із відповідною точністю. Методика. Для визначення фокусної віддалі цифрової знімальної камери запропонованим способом контрольно- вимірну сітку розташовують вертикально на відстані від цифрової знімальної камери і виконують знімання, переміщають цифрову знімальну камеру вздовж базису знімання та виконують знімання контрольно-вимірної сітки, переміщають контрольно-вимірну сітку вздовж оптичної осі цифрової знімальної камери на фіксовану відстань та виконують знімання контрольно-вимірної сітки, переміщають цифрову знімальну камеру вздовж базису знімання в початкове положення і повторно виконують знімання контрольно-вимірної сітки. За отриманими цифровими зображеннями вимірюють координати на відповідних перетинах контрольно-вимірної сітки та визначають фокусну віддаль ЦЗК. Результати. Запропоновано спосіб та розраховано апріорну оцінку точності визначення фокусної віддалі цифрової знімальної камери. Наукова новизна. Розроблено спосіб, що забезпечує відповідну точність визначення фокусної віддалі. Практична значущість. Запропонований спосіб можна застосовувати для визначення фокусної віддалі неметричних цифрових знімальних камер, які використовують для складання фронтальних планів фасадів та інтер’єрів архітектурних пам’яток, моніторингу деформацій інженерних споруд, зсувних та селевих процесів, відкритих гірничих виробок, льодовиків, для знімання з безпілотних літальних апаратів тощо
dc.description.abstractAim. At this time, actively used non-metric digital camera to solve the task of digital photogrammetry. Due to mass production, they are widely represented in the market and their cost is relatively low. Compactness, responsiveness, mobility and accessibility are the main advantages of digital non-metric cameras. However, technical documentation non-metric cameras no information about the elements of internal orientation and distortion, the value of which is necessary for further processing of digital images. Therefore, it is necessary to develop methods for determining these elements with the appropriate precision. Method. In order to determine the focal length of a digital camera, the proposed method, where control-measuring grid is located vertically at a distance from the digital camera and performs take-offs, move the digital camera along the basis, and perform the surveying of the control-measuring grid, move the control grid along the optical axis of the digital imaging camera at a fixed distance and perform surveying control-measuring grid, move a digital camera at starting base position and repeat the surveying of the control-measuring grid. Measure the coordinates on the corresponding crosssections of the control-measuring grid for the received digital images and determine the focal length of the DC. Results. The method is presented and the a priori estimation of the accuracy of determining the focal length of the digital camera is calculated. Scientific novelty. Developed the method that provides the appropriate precision of the focal distance determination. Practical significance. The proposed method can be used to determine the focal length of non-metrical digital cameras used to create frontal planes of facades and interiors of architectural monuments, to monitor the deformations of engineering structures, landslide and rural processes, quarries, glaciers, with surveying from unmanned aerial vehicles, etc.
dc.format.extent85-90
dc.format.pages6
dc.identifier.citationГлотов В. Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери / В. Глотов, Х. Марусаж // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 1(37). — С. 85–90.
dc.identifier.citationenGlotov V. Method of determining the focal distance of digital non-metric camera / V. Glotov, Kh. Marusazh // Modern achievements of geodesic science and industry. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No 1(37). — P. 85–90.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45940
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 1(37), 2019
dc.relation.ispartofModern achievements of geodesic science and industry, 1(37), 2019
dc.relation.referencesEbrahim B. (2005). Studying The Effect of Some Image Enhancement Features on The Accuracy of Close Range Photogrammetric Measurements Using CAD. Environment, International Symposium, 26 September - 01 October, Torino, Italy, P. 1-8.
dc.relation.referencesHamid N. F. A., Ahmad A., Samad A. M., Ma'Arof I., Hashim K. A. (2013). Accuracy assessment of calibrating high resolution digital camera. In Proceedings-2013 IEEE 9th International Colloquium on Signal Processing and its Applications, CSPA, Р. 349-352. https://doi.org/ 10.1109/CSPA.2013.6530070 Hlotov V., Hunina A., Yurkiv M. (2017). Method for determining the focal length in a digital non-metric camera. Geomatics, Landmanagement and Landscape, No. 3, P. 71-81.
dc.relation.referencesPerez M., Ageera F., Carvajal F. (2011). Digital camera calibration using images taken from an unmanned aerial vehicle. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII-1/C22, Zurich, Switzerland, 14-16 September, Р. 1-5.
dc.relation.referencesWiggenhagen M. (2002). Calibration of Digital Consumer Cameras for Photogrammetric Applications // ISPRS Commission III Symposium Proceeding, IAPRS, Vol. XXXIV, part B, P. 301-304.
dc.relation.referencesZhang W., Jiang T., Han M. (2010). Digital camera calibration method based on PhotoModeler // 3rd International Congress on Image and Signal Processing (CISP2010), P. 1235-1238.
dc.relation.referencesБыков А. Л. (2012). Исследования методики ка¬либровки аэрофотокамер на равнинном испыта¬тельном полигоне. Геодезия и картография, № 6, С. 32-35.
dc.relation.referencesБыков А. Л., Быков В. Л., Быков Л. В. (2016). Особенности полевой калибровки цифровых фотокамер по снимкам равнинного испытатель¬ного полигона. Наука о Земле, Вып. 3 (23), С. 149-154.
dc.relation.referencesГлотов В., Марусаж Х. (2016). Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць ЗГТ УТГК, Львів: Видавництво Львівської політехніки, Вип. 1 (31), С. 105-110.
dc.relation.referencesКалибровка цифровых фотокамер. Режим доступу: http://www.racurs.ru/?page=245
dc.relation.referencesКатушков В. О., Мархвіда В. Г., Пастух В. В., Панкратьєв, Сердюков В. М. (1994). Прикладна фотограмметрія: навч. посіб. К.: ICDO, 280 с.
dc.relation.referencesМихайлов А. П., Чибуничев А. Г., Курков В. М. Применение цифровых неметрических камер и ла¬зерных сканеров для решения задач фотограм¬метрии. Режим доступу: http://www.racurs.ru/?page=321
dc.relation.referencesМихеева А. А. (2011). О переменном фокусном расстоянии. Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. F, Прикладные науки. Строительство, № 16, С. 146-150.
dc.relation.referencesПатент № 2308001 РФ, МПК С01С 11/02. Способ фотограмметрической калибровки фотокамер / Б. К. Малявский, Л. В. Быков, В. Л. Быков, А. П. Макаров. - подан 18.01.2006; публ. 10.10.2007.
dc.relation.referencesПатент на винахід № 110910 иА МПК / В. М. Глотов, Х. І. Марусаж. Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової знімальної камери. Опубл. бюл. № 20 від 25.10.2016.
dc.relation.referencesПатент на винахід № 110910 иА МПК / В. М. Глотов, Х. І. Марусаж / Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової знімальної камери. Опубл. бюл. № 20 від 25.10.2016.
dc.relation.referencesenEbrahim B. (2005). Studying The Effect of Some Image Enhancement Features on The Accuracy of Close Range Photogrammetric Measurements Using CAD. Environment, International Symposium, 26 September - 01 October, Torino, Italy, Р. 1-8.
dc.relation.referencesenHamid N. F. A., Ahmad A., Samad A. M., Ma'Arof I., Hashim K. A. (2013). Accuracy assessment of calibrating high resolution digital camera. In Proceedings. 2013 IEEE 9th International Colloquium on Signal Processing and its Applications, CSPA, Р. 349-352. https://doi.org/10.1109/CSPA.2013.6530070 Hlotov V., Hunina A., Yurkiv M. (2017). Method for determining the focal length in a digital non-metric camera.
dc.relation.referencesenGeomatics, Landmanagement and Landscape, No. 3, Р. 71-81.
dc.relation.referencesenPerez M., Ageera F., Carvajal F. (2011). Digital camera calibration using images taken from an unmanned aerial vehicle. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVIII-1/C22, Zurich, Switzerland, 14-16 September, Р. 1-5.
dc.relation.referencesenWiggenhagen M. (2002). Calibration of Digital Consumer Cameras for Photogrammetric Applications. ISPRS Commission III Symposium Proceeding, IAPRS, Vol. XXXIV, part B, Р. 301-304.
dc.relation.referencesenZhang W., Jiang T., Han M. (2010). Digital camera calibration method based on PhotoModeler. 3rd International Congress on Image and Signal Processing (CISP2010), Р. 1235-1238.
dc.relation.referencesenBykov A. L. (2012). Issledovanyia metodyky kalybrovky aerofotokamer na ravnynnom ispytatelnom polyhone.
dc.relation.referencesenHeodezyia i kartohrafyia, No. 6, S. 32-35.
dc.relation.referencesenBykov A. L., Bykov V. L., Bykov L. V. (2016). Osobennosty polevoi kalybrovky tsyfrovkh fotokamer po snymkam ravnynnoho ispytatelnoho polyhona. Nauka o Zemle, Vyp. 3 (23), S. 149-154.
dc.relation.referencesenHlotov V., Marusazh Kh. (2016). Sposib vyznachennia fokusnoi viddali tsyfrovoi nemetrychnoi znimalnoi kamery. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: zbirnyk naukovykh prats ZHT UTHK. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, Vyp. 1 (31), S. 105-110.
dc.relation.referencesenKalybrovka tsyfrovykh fotokamer. Rezhym dostupu: http://www.racurs.ru/?page=245.
dc.relation.referencesenKatushkov V. O., Markhvida V. H. Pastukh V. V., Pankratiev, Serdiukov V. M. (1994). Prykladna fotohrammetriia: Navch. posibnyk. Kyiv: ICDO, 280 s.
dc.relation.referencesenMykhailov A. P., Chybunychev A. H., Kurkov V. M. Prymenenye tsyfrovykh nemetrycheskykh kamer y lazernykh skanerov dlia reshenyia zadach fotohrammetryy. Rezhym dostupu: http://www.racurs.ru/?page=321.
dc.relation.referencesenMykheeva, A. A. (2011). O peremennom fokusnom rasstoianyy. Vestnyk Polotskoho hosudarstvennoho unyversyteta.
dc.relation.referencesenSer. F, Prykladnye nauky. Stroytelstvo, No. 16, S. 146-150.
dc.relation.referencesenPatent № 2308001 RF, MPK G01C 11/02. Sposob fotohrammetrycheskoi kalybrovky fotokamer / Maliavskyi B. K., Bykov L. V., Bykov V. L., Makarov A. P. -podan 18.01.2006; publ. 10.10.2007.
dc.relation.referencesenPatent na vynakhid No. 110910 UA MPK. V. M. Hlotov, Kh. I. Marusazh. Sposib vyznachennia fokusnoi viddali tsyfrovoi znimalnoi kamery. Opubl. biul. No. 20 vid 25.10.2016.
dc.relation.referencesenPatent na vynakhid No. 110910 UA MPK. V. M. Hlotov, Kh.I. Marusazh. Sposib vyznachennia fokusnoi viddali tsyfrovoi znimalnoi kamery. Opubl. biul. No. 20 vid 25.10.2016.
dc.relation.urihttps://doi.org/
dc.relation.urihttp://www.racurs.ru/?page=245
dc.relation.urihttp://www.racurs.ru/?page=321
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1109/CSPA.2013.6530070
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder©Західне геодезичне товариство, 2019
dc.subjectфокусна віддаль
dc.subjectцифрова неметрична знімальна камера
dc.subjectконтрольно-вимірна сітка
dc.subjectцифрові зображення
dc.subjectfocal distance
dc.subjectdigital non-metric camera
dc.subjectcontrol grid
dc.subjectdigital images
dc.subject.udc528.72/73
dc.titleСпосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери
dc.title.alternativeMethod of determining the focal distance of digital non-metric camera
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2019n1_37__Glotov_V-Method_of_determining_the_85-90.pdf
Size:
664.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2019n1_37__Glotov_V-Method_of_determining_the_85-90__COVER.png
Size:
1.45 MB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.98 KB
Format:
Plain Text
Description: