Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання

Date

2020-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

У цивілізованих демократичних державах невід’ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура. У сучасних умовах, коли нагальним стає питання ефективного реформування правової системи держави, наближення її до європейських стандартів − стандартів країн із більш досконалою правосвідомістю та правовою культурою, постають проблемні питання становлення та розвитку правової допомоги як гарантії правопорядку та законності в громадянському суспільстві в Україні. Належний правовий захист у кримінальному процесі відіграє провідну роль, оскільки є надзвичайно важливим та обов’язковим елементом державного й суспільного розвитку, виступає основою для формування демократичної правової держави та громадянського суспільства. Розбудова правової держави є неможливою без дотримання гарантій захисту прав людини, без забезпечення чіткого механізму функціонування такого специфічного демократичного інституту, яким є адвокатура. Адвокатура − надзвичайно важливий інструмент демократії, бо за своєю суттю вона є організацією професійних адвокатів та виконує таку суспільну функцію, як захист основних прав особи. Захист прав людини є головним призначенням адвокатури У статті на основі аналізу нормативно-правових актів розглянуті ті проблемні питання які сьогодні, на нашу думку, постають перед адвокатурою України, та можливі шляхи подолання цих протиріч.
In civilized democracies, the bar is an integral factor of the legal system and the main non-state institution for the protection of the individual, his rights and freedoms. In modern conditions, when the issue of effective reform of the legal system of the state, its approximation to European standards – the standards of countries with better legal awareness and legal culture, there are problematic issues of formation and development of legal aid as a guarantee of law and order in civil society in Ukraine. Adequate legal protection in the criminal process plays a leading role, as it is an extremely important and mandatory element of state and social development, is the basis for the formation of a democratic state governed by the rule of law and civil society. Building the rule of law is impossible without adhering to the guarantees of human rights protection, without providing a clear mechanism for the functioning of such a specific democratic institution as the bar. Advocacy is an extremely important tool of democracy, because in essence it is an organization of professional lawyers and performs such a public function as the protection of fundamental human rights. The protection of human rights is the main purpose of the bar. Based on the analysis of normative legal acts, the article considers the problematic issues that, in our opinion, are facing the Ukrainian Bar today, and possible ways to overcome these contradictions.

Description

Keywords

адвокат, адвокатура, кримінальне провадження, кримінальний процесуальний кодекс, кримінальне правопорушення, професійність, діяльність, права, потреби, lawyer, advocacy, criminal proceedings, criminal procedure code, criminal offense, professionalism, activity, rights, needs

Citation

Несімко О. Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання / Олег Несімко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 4 (28). — С. 257–265.