Правові проблеми та перспективи модернізації вищої освіти в Україні

No Thumbnail Available

Date

2021-08-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проаналізовано правові проблеми та визначено перспективи модернізації вищої освіти в Україні у контексті глобальних трансформацій сучасного освітнього простору. Окреслено умови, що сприятимуть ефективності функціонування вищої освіти в Україні. Вони ґрунтуються на таких трьох основних засадах: 1) нормативно-правовому забезпеченні навчально-виховного процесу модернізації вищої освіти, його відповідності кращим світовим і загальноєвропейським стандартам; 2) відповідній матеріальній та соціальній базі – як стабільному чиннику реалізації стратегічного плану ефективності якості освіти; 3) змістовому наповненні якісної вищої освіти, що враховуватиме як національні здобутки, так і сучасні світові стандарти. Виокремлено три визначальні напрями модернізації вищої освіти, а саме: 1) системне удосконалення національного освітнього простору, зокрема правової бази розвитку вищої освіти; 2) використання досвіду, накопиченого попередньою системою вищої освіти, та гармонізація її із міжнародними стандартами у цій сфері, запровадження кращих практик країн світу; 3) вироблення ефективної освітньої системи закладів вищої освіти, що відповідає сучасним глобалізаційним викликам і запитам соціуму. Висновується, що вища освіта у нових соціально-економічних умовах набуває високого статусу, позаяк саме вона сприяє переходу до інформаційного суспільства, визначаючи пріоритети розвитку сучасної європейської правової держави, в якій основним стратегічним резервом є високоосвічена молодь.
The article analyzes the legal problems and identifies prospects for modernization of higher education in Ukraine in the context of global transformations of the modern educational space. The conditions that will promote the effectiveness of higher education in Ukraine, based on the following three main principles, namely: 1) regulatory and legal support of the educational process of modernization of higher education, its compliance with the best world and European standards; 2) appropriate material and social base – as a stable factor in the implementation of the strategic plan for the effectiveness of the quality of education; 3) the content of quality higher education, which will take into account both national achievements and modern world standards. There are three defining areas of modernization of higher education, namely: 1) systematic improvement of the national educational space, in particular the legal basis for the development of higher education; 2) use of the experience gained by the previous system of higher education and its harmonization with international standards in this area, introduction of best practices of the world; 3) development of an effective educational system of higher education institutions that meets modern globalization challenges and demands of society. It is concluded that higher education in the new socio-economic conditions acquires a high status, because it helps the transition to the information society, setting priorities for the development of modern European rule of law, in which the main strategic reserve is highly educated youth.

Description

Keywords

вища освіта, реформа, глобалізація, модернізація, заклади вищої освіти, нормативно-правове забезпечення, Закон України “Про вищу освіту”, механізм розвитку системи вищої освіти, higher education, reform, globalization, modernization, higher education institutions, regulatory support, Law of Ukraine “On Higher Education”, mechanism for the development of the higher education system

Citation

Гарасимів Т. Правові проблеми та перспективи модернізації вищої освіти в Україні / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 3 (31). — С. 40–46.