Правові проблеми та перспективи модернізації вищої освіти в Україні

dc.citation.epage46
dc.citation.issue3 (31)
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage40
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorГарасимів, Тарас
dc.contributor.authorHarasymiv, Taras
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2023-03-14T11:33:06Z
dc.date.available2023-03-14T11:33:06Z
dc.date.created2021-08-10
dc.date.issued2021-08-10
dc.description.abstractПроаналізовано правові проблеми та визначено перспективи модернізації вищої освіти в Україні у контексті глобальних трансформацій сучасного освітнього простору. Окреслено умови, що сприятимуть ефективності функціонування вищої освіти в Україні. Вони ґрунтуються на таких трьох основних засадах: 1) нормативно-правовому забезпеченні навчально-виховного процесу модернізації вищої освіти, його відповідності кращим світовим і загальноєвропейським стандартам; 2) відповідній матеріальній та соціальній базі – як стабільному чиннику реалізації стратегічного плану ефективності якості освіти; 3) змістовому наповненні якісної вищої освіти, що враховуватиме як національні здобутки, так і сучасні світові стандарти. Виокремлено три визначальні напрями модернізації вищої освіти, а саме: 1) системне удосконалення національного освітнього простору, зокрема правової бази розвитку вищої освіти; 2) використання досвіду, накопиченого попередньою системою вищої освіти, та гармонізація її із міжнародними стандартами у цій сфері, запровадження кращих практик країн світу; 3) вироблення ефективної освітньої системи закладів вищої освіти, що відповідає сучасним глобалізаційним викликам і запитам соціуму. Висновується, що вища освіта у нових соціально-економічних умовах набуває високого статусу, позаяк саме вона сприяє переходу до інформаційного суспільства, визначаючи пріоритети розвитку сучасної європейської правової держави, в якій основним стратегічним резервом є високоосвічена молодь.
dc.description.abstractThe article analyzes the legal problems and identifies prospects for modernization of higher education in Ukraine in the context of global transformations of the modern educational space. The conditions that will promote the effectiveness of higher education in Ukraine, based on the following three main principles, namely: 1) regulatory and legal support of the educational process of modernization of higher education, its compliance with the best world and European standards; 2) appropriate material and social base – as a stable factor in the implementation of the strategic plan for the effectiveness of the quality of education; 3) the content of quality higher education, which will take into account both national achievements and modern world standards. There are three defining areas of modernization of higher education, namely: 1) systematic improvement of the national educational space, in particular the legal basis for the development of higher education; 2) use of the experience gained by the previous system of higher education and its harmonization with international standards in this area, introduction of best practices of the world; 3) development of an effective educational system of higher education institutions that meets modern globalization challenges and demands of society. It is concluded that higher education in the new socio-economic conditions acquires a high status, because it helps the transition to the information society, setting priorities for the development of modern European rule of law, in which the main strategic reserve is highly educated youth.
dc.format.extent40-46
dc.format.pages7
dc.identifier.citationГарасимів Т. Правові проблеми та перспективи модернізації вищої освіти в Україні / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 3 (31). — С. 40–46.
dc.identifier.citationenHarasymiv T. (2021) Pravovi problemy ta perspektyvy modernizatsii vyshchoi osvity v Ukraini [Legal problems and prospects of higher education modernization in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky (Lviv), no 3 (31), pp. 40-46 [in Ukrainian].
dc.identifier.doihttp: //doi.org/10.23939/law2021.31.040
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/57666
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 3 (31), 2021
dc.relation.references1. Козловець А. (2011). Українська вища освіта в дискурсі глобалізаційних процесів. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи / за ред. П. Ю. Сауха. Житомир: Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Київ: Педагогічна думка. С. 18–32.
dc.relation.references2. Богуш Л. Розвиток системи освіти України в рамках стратегії підвищення якості її послуг та конкурентоспроможності національної економіки. URl: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/ Bernatova9/subor/Bogush.pdf (дата звернення: 1.09. 2021).
dc.relation.references3. Закон України “Про вищу освіту”. № 1556-VII від 1 липня 2014 рок. База даних “Законодавство України” ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 1.09. 2021).
dc.relation.references4. Гарасимів Т. З., Чорнописька В. З., Кучеренко Н. В. (2021). Аксіологічні засади сучасної університетської освіти: правові підходи: монографія. Львів: Сполом. 192 с.
dc.relation.references5. Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: http://www.mon.gov.ua.
dc.relation.referencesen1. Kozlovets A. (2011). Ukrainska vyshcha osvita v dyskursi hlobalizatsiinykh protsesiv. Innovatsii u vyshchii osviti: problemy, dosvid, perspektyvy [Ukrainian higher education in the discourse of globalization processes. Innovations in higher education: problems, experience, prospects] / za red. P. Yu. Saukha. Zhytomyr: Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini. Kyiv: Pedahohichna dumka, S. 18–32.
dc.relation.referencesen2. Bohush L. Rozvytok systemy osvity Ukrainy v ramkakh stratehii pidvyshchennia yakosti yii posluh ta konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Development of the education system of Ukraine in the framework of the strategy of improving the quality of its services and the competitiveness of the national economy]. URl: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9/subor/Bogush.pdf (data zvernennia: 1.09. 2021).
dc.relation.referencesen3. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On Higher Education”]. No. 1556-VII vid 1 lypnia 2014 roku. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18 (data zvernennia: 1.09. 2021).
dc.relation.referencesen4. Harasymiv T. Z., Chornopyska V. Z., Kucherenko N. V. (2021). Aksiolohichni zasady suchasnoi universytetskoi osvity: pravovi pidkhody [Axiological principles of modern university education: legal approaches Axiological principles of modern university education: legal approaches]: monohrafiia. Lviv: Spolom.192 s.
dc.relation.referencesen5. Shynkaruk V. Osnovni napriamy modernizatsii struktury vyshchoi osvity Ukrainy [The main directions of modernization of the structure of higher education in Ukraine]. Ofitsiinyi sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. URL: http://www.mon.gov.ua.
dc.relation.urihttps://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/
dc.relation.urihttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
dc.relation.urihttp://www.mon.gov.ua
dc.relation.urihttps://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9/subor/Bogush.pdf
dc.relation.urihttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2021
dc.rights.holder© Гарасимів Т., 2021
dc.subjectвища освіта
dc.subjectреформа
dc.subjectглобалізація
dc.subjectмодернізація
dc.subjectзаклади вищої освіти
dc.subjectнормативно-правове забезпечення
dc.subjectЗакон України “Про вищу освіту”
dc.subjectмеханізм розвитку системи вищої освіти
dc.subjecthigher education
dc.subjectreform
dc.subjectglobalization
dc.subjectmodernization
dc.subjecthigher education institutions
dc.subjectregulatory support
dc.subjectLaw of Ukraine “On Higher Education”
dc.subjectmechanism for the development of the higher education system
dc.subject.udc340.1
dc.titleПравові проблеми та перспективи модернізації вищої освіти в Україні
dc.title.alternativeLegal problems and prospects of higher education modernization in Ukraine
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
2021n3_Harasymiv_T-Legal_problems_and_prospects_40-46.pdf
Size:
671.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.76 KB
Format:
Plain Text
Description: