Архітектура майбутнього: реалії та ілюзії

dc.citation.epage62
dc.citation.issue2s
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура
dc.citation.spage57
dc.citation.volume1
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorПроскуряков, О. В.
dc.contributor.authorЮрійчук, Р. Д.
dc.contributor.authorProskuriakov, O. V.
dc.contributor.authorYuriichuk, R. D.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-05-20T07:19:05Z
dc.date.available2020-05-20T07:19:05Z
dc.date.created2019-03-20
dc.date.issued2019-03-20
dc.description.abstractРозмову про архітектуру майбутнього розпочато із аналізу тих ідей архітекторів- “футуристів” ХХ ст., які були скеровані в недалеке і далеке майбутнє, із висвітленням архітектурних реалій сьогодення і тих паростків нового в архітектурі, що вже народжується, розквіту яких можна очікувати в світі невдовзі. Архітекторам України, а разом з ними інженерам-технологам, будівельникам, матеріалознавцям, спеціалістам з економічних, демографічних, соціальних питань і, насамперед, керівникам країни треба зробити дуже багато, і зробити обов’язково, щоби можна було не тільки мріяти про архітектуру майбутнього, а і творити її. Для цього необхідно перманентно вести широкий аналіз походження сучасних прогресивних концепцій на загальнодержавному рівні з постійним моніторингом усіх процесів, що відбуваються у соціумі. А це наукові дослідження і експерименти, спрямовані не тільки на пошук нових технологій архітектурного проєктування і будівництва, а і на передбачення еволюції архітектурних форм, пов’язаних із трансформаціями в суспільстві, в житті й побуті, відпочинку мешканців міста і села. Цим інтенсивно почали займатися українські архітектурні школи, зокрема кафедра дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури “Львівської політехніки”.
dc.description.abstractThe authors start the conversation about architecture of the future from the analysis of those ideas of architects “futurists” of the 20th century which were directed at near and distant future with highlighting the architectural realia of present time, and those sprouts of new in architecture which is being born, the blooming of which can be expected in the world in the future. The article establishes what exactly the architects of Ukraine together with product engineers, builders, material engineers; experts on economic, demographic, social issues and, in the first place, the country authorities must do in order it was possible no only to dream about the architecture of the future but also to create it. In order to achieve this, it is necessary to permanently conduct a wide analysis of origins of modern progressive conceptions at the national level. With constant monitoring of all the processes that are happening in the society. In particular, these have to be research studies and experiments not only aimed at finding new technologies of architectural design and construction but also predicting the evolution of architectural forms connected with the transformations in society, everyday life, leisure of city and village residents. This is what Ukrainian architecture schools started doing intensively, in particular the department of architectural environment design of the Institute of Architecture at Lviv Polytechnic National University.
dc.format.extent57-62
dc.format.pages6
dc.identifier.citationПроскуряков О. В. Архітектура майбутнього: реалії та ілюзії / О. В. Проскуряков, Р. Д. Юрійчук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 2s. — С. 57–62.
dc.identifier.citationenProskuriakov O. V. Architecture of the future: realia and illusions / O. V. Proskuriakov, R. D. Yuriichuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Arkhitektura. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — Vol 1. — No 2s. — P. 57–62.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49910
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура, 2s (1), 2019
dc.relation.references1. Новий заповіт / Апокаліпсис 21.2 – 22.5
dc.relation.references2. Рагон М. Города будущого. Пер. С франц. В. Г. Калиша и Ж. С. Розенбаума / под ред. и А. Б. Хазанова Предисл. И. М. Смоляра. – М.: Мир, 1969. – 296 с.
dc.relation.references3. Квормби Артур. Архитектор и пластмаси / пер. с англ. – М., Стройиздат, 1978. – С. 247.
dc.relation.references4. Pevsner Nikolaus. A history of building types. Bollingen series XXXV – 19. Princeton University Press. New Jersey.1977. – P. 63–90.
dc.relation.references5. Гозак А. П. “Іван Леонидов”. – М.: Изд-во “Жираф”, 2002. – 240 с.
dc.relation.references6. Bogner Dieter ( Hg ) Ausstelling Katalog Friederich Kiesler. Architektor, Bil’dkhaur. 1890 – 1965, Videń: muzey desna Yauhunders, 1988. – p. 9–190.
dc.relation.references7. Koolhaas Rem, Obrist Hans Ulrich.Project Japan. Metabolist talks. TASCEN, Printed in Spain. – P. 717.
dc.relation.references8. Проскуряков В. І. Принципи розвитку архітектурної типології українського театру. В 2-х томах: дис.. д-ра архітектури: 18.00.02. – К., 2002; Т. 1. – 485 с.: Т. 2. – 261 с.
dc.relation.references9. Гой Б. В. Архітектура єврейських театрів України. Принципи типології та проектування: автореферат дис. … канд. арх.: 18.00.01 – Львів, 2006. – 20 с.
dc.relation.references10. Климко З. В. Архітектура сценографії Є. Лисика: дис. … канд. арх.: 18.00.01 – Львів, 2018. – 232 с.
dc.relation.references11. Гуменник І. В. Розвиток архітектурної типологі ландшафтних театрів в Україні: дис. … канд. арх.: 18.00.02. – Львів, 2019. – 20 с.
dc.relation.references12. Проскуряков О.В. Принципи архітектури спілки Ф. Фельмера і Г. Гельмера і їх розвиток в Україні: дис. … канд. арх.: 18.00.01. – Львів, 2009. –20 с.
dc.relation.references13. Prażkè Quadriennale scenografie a divadelniho prostoru 2015. Sdileny Prostor Hudba Pocasi Politica. Institut umeni – Divadelni ustav, 2015. – 392 s
dc.relation.references14. Lemonier A. and Migayron Jrederic. Frank Gehiy. LACMA, Centre Pompidu. Preste-l London – “New York”, 2015. P. 255.
dc.relation.references15. Proskuriakov Viktor. Ricerca in Ukraine// L'arca. – 1992. – No. 5 7. – S. 5–9.
dc.relation.references16. Proskuriakov Viktor. La scence dans la rue //La scene – 1992. – Na3. – P. 34.
dc.relation.references17. Proskuriakov Viktor. Project pour le theatre. Voskressenie// La scene. – 1994. – No. 7. – P. 12–13.
dc.relation.references18. Проскуряков В., Проскуряков О. Театральні споруди як архітектурний феномен міста. (на прикладі Ф. Фельмера, Г. Гельмера і Ф. Кізлера.) – Досвід та перспективи розвитку міст України. Наукові дослідження в містобудуванні: Зб. Наук. Праць. / відп. ред. Ю. М. Білоконь. – Вип. 9 К.: Ін-т «Дніпромісто», 2005. – С. 140–162
dc.relation.references19. Яців М.Б. Архітектурно – просторова організація світлового середовища української церкви: дис. … канд..арх.: 18.00.01. – Львів, 2002. – 173 с.
dc.relation.references20. Іванов – Костецький С. О. Футуристичний дизайн як інструментарій прогнозування майбутнього / С. О. Іванов – Костецький // Архітектура: Вісник Нац. ун-ту “Львівська Політехніка” / Відп. ред. Б. С. Черкес. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – № 793. – 2011. – С. 12–19.
dc.relation.references21. Howard Pamela with Drabek Pavel. What is scenograpliy? New York.: Routledge, 2019. – P. 348.
dc.relation.referencesen1. Novyi zapovit, Apokalipsys 21.2 – 22.5
dc.relation.referencesen2. Rahon M. Horoda budushchoho. Per. S frants. V. H. Kalisha i Zh. S. Rozenbauma, ed. i A. B. Khazanova Predisl. I. M. Smoliara, M., Mir, 1969, 296 p.
dc.relation.referencesen3. Kvormbi Artur. Arkhitektor i plastmasi, transl. from English – M., Stroiizdat, 1978, P. 247.
dc.relation.referencesen4. Pevsner Nikolaus. A history of building types. Bollingen series XXXV – 19. Princeton University Press. New Jersey.1977, P. 63–90.
dc.relation.referencesen5. Hozak A. P. "Ivan Leonydov", M., Yzd-vo "Zhyraf", 2002, 240 p.
dc.relation.referencesen6. Bogner Dieter ( Hg ) Ausstelling Katalog Friederich Kiesler. Architektor, Bil’dkhaur. 1890 – 1965, Videń: muzey desna Yauhunders, 1988, p. 9–190.
dc.relation.referencesen7. Koolhaas Rem, Obrist Hans Ulrich.Project Japan. Metabolist talks. TASCEN, Printed in Spain, P. 717.
dc.relation.referencesen8. Proskuriakov V. I. Pryntsypy rozvytku arkhitekturnoi typolohii ukrainskoho teatru. V 2-kh tomakh: dys.. d-ra arkhitektury: 18.00.02, K., 2002; V. 1, 485 p., V. 2, 261 p.
dc.relation.referencesen9. Hoi B. V. Arkhitektura yevreiskykh teatriv Ukrainy. Pryntsypy typolohii ta proektuvannia: avtoreferat dys. … kand. arkh., 18.00.01 – Lviv, 2006, 20 p.
dc.relation.referencesen10. Klymko Z. V. Arkhitektura stsenohrafii Ye. Lysyka: dys. … kand. arkh., 18.00.01 – Lviv, 2018, 232 p.
dc.relation.referencesen11. Humennyk I. V. Rozvytok arkhitekturnoi typolohi landshaftnykh teatriv v Ukraini: dys. … kand. arkh., 18.00.02, Lviv, 2019, 20 p.
dc.relation.referencesen12. Proskuriakov O.V. Pryntsypy arkhitektury spilky F. Felmera i H. Helmera i yikh rozvytok v Ukraini: dys. … kand. arkh., 18.00.01, Lviv, 2009. –20 p.
dc.relation.referencesen13. Prażkè Quadriennale scenografie a divadelniho prostoru 2015. Sdileny Prostor Hudba Pocasi Politica. Institut umeni – Divadelni ustav, 2015, 392 s
dc.relation.referencesen14. Lemonier A. and Migayron Jrederic. Frank Gehiy. LACMA, Centre Pompidu. Preste-l London – "New York", 2015. P. 255.
dc.relation.referencesen15. Proskuriakov Viktor. Ricerca in Ukraine// L'arca, 1992, No. 5 7, S. 5–9.
dc.relation.referencesen16. Proskuriakov Viktor. La scence dans la rue //La scene – 1992, Na3, P. 34.
dc.relation.referencesen17. Proskuriakov Viktor. Project pour le theatre. Voskressenie// La scene, 1994, No. 7, P. 12–13.
dc.relation.referencesen18. Proskuriakov V., Proskuriakov O. Teatralni sporudy yak arkhitekturnyi fenomen mista. (na prykladi F. Felmera, H. Helmera i F. Kizlera.) – Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. Naukovi doslidzhennia v mistobuduvanni: Zb. Nauk. Prats., vidp. red. Yu. M. Bilokon, Iss. 9 K., In-t "Dnipromisto", 2005, P. 140–162
dc.relation.referencesen19. Yatsiv M.B. Arkhitekturno – prostorova orhanizatsiia svitlovoho seredovyshcha ukrainskoi tserkvy: dys. … kand..arkh., 18.00.01, Lviv, 2002, 173 p.
dc.relation.referencesen20. Ivanov – Kostetskyi S. O. Futurystychnyi dyzain yak instrumentarii prohnozuvannia maibutnoho, S. O. Ivanov – Kostetskyi, Arkhitektura: Visnyk Nats. un-tu "Lvivska Politekhnika", Vidp. red. B. S. Cherkes, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, No 793, 2011, P. 12–19.
dc.relation.referencesen21. Howard Pamela with Drabek Pavel. What is scenograpliy? New York., Routledge, 2019, P. 348.
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder© Проскуряков О. В., Юрійчук Р. Д., 2019
dc.subjectпрогресивні
dc.subjectреальні
dc.subjectекспериментальні
dc.subjectфутуристичні архітектурні концепції в Україні та світі та їх реальний стан на початку ХХІ ст
dc.subjectprogressive
dc.subjectreal
dc.subjectexperimental
dc.subjectfuturistic architectural concepts in Ukraine and the world and their real state at the beginning of the 21st century
dc.titleАрхітектура майбутнього: реалії та ілюзії
dc.title.alternativeArchitecture of the future: realia and illusions
dc.typeArticle

Files

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.01 KB
Format:
Plain Text
Description: