Assessment of the external mobility to Ukrainian cities

Date

2021-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проблема мобільності мешканців є однією з ключових для більшості українських міст. Окрім міських пересувань, на міську транспортну систему впливають також зовнішні (позаміські) пересування. Тому дослідження закономірностей зовнішньої мобільності дасть змогу враховувати її під час планування міських транспортних систем. У цій статті розглянуто пересування мешканців до українських міст з чисельністю населення понад 70 тис. осіб. Джерелом даних є інформація від мобільного оператора Kyivstar. Встановлено зв’язок між якістю життя у містах та загальним рівнем зовнішньої мобільності (залежно від чисельності жителів у містах їх поділено на п’ять кластерів). Виявлено що більша мобільність характерна для міст, що у західній та центральній частині країни. Визначено середнє значення зведеного індексу оцінки можливостей міста (інтегральний показник, що враховує можливість вільно висловлювати думки, пересуватись між районами міста, впливати на формування рішень у місті тощо. Між цим індексом та обсягом зовнішньої мобільності існує позитивна кореляція, тобто, відносний обсяг зовнішньої мобільності є більшим до міст, у яких мешканці відзначають вищу якість життя. Обчислено усереднену за рік середню кількість поїздок, що здійснюються від кожного з міст і для кожної поїздки визначено її відстань (по мережі автомобільних доріг). Також встановлено закономірності зовнішньої мобільності до міст різних розмірів (середня довжина поїздок змінюється у діапазоні 39,0–56,5 км; 95 % поїздок – на відстані 150–250 км; 99 % поїздок – на відстань не більше 400–600 км). Отримані результати дадуть змогу сформувати в подальшому рекомендації з удосконалення транспортної системи міста, яка повинна враховувати як щоденний обсяг його відвідувачів, так і тенденції її (системи) зміни в разі покращення якості життя у місті.
The problem of citizens' mobility is crucial for most Ukrainian cities. At the same time, besides urban travelling, external travelling also impacts the urban transport system. That is why the study of regularities of external mobility will allow considering it during urban systems planning. In this article, the movement of citizens to Ukrainian cities with a population above 70 thousand persons is reviewed. The source of the data is information from mobile operator Kyivstar. The connection between the quality of life in cities and the general level of external mobility (depending on the number of citizens in cities, they are divided into five clusters) is established. It is detected that larger mobility is inherent for cities located in the western and the central parts of the country. The average value of the consolidated index of the assessment of city possibilities (an integral indicator that considers the possibility to express opinions freely, travel between city districts, impact the process of decision-making in the city, etc.) is determined. There is a positive correlation between this index and the volume of external mobility, i.e., the relative volume of external mobility is larger to cities where citizens admit a higher quality of life. The averaged over the year, an average number of trips which were made from every city is calculated, and for every trip, its distance is determined (by the road network). Also, the regularities of external mobility to cities with different sizes (the average length of trips changes within 39/0–56/5 km; 95 % of trips are on the distance of 150–250 km; 99 % of trips – on the distance of no more than 400–600 km). Obtained results will provide the opportunity to form further recommendations about improving the city's transport system, which should consider the daily volume of its visitors and the tendencies of its (system) change in case of improvement of the quality of life in the city).

Description

Keywords

зовнішня мобільність, міська мобільність, приміська мобільність, середня відстань поїздки, дані мобільного оператора, external mobility, suburban mobility, average travel distance, data of mobile operator

Citation

Mohyla I. Assessment of the external mobility to Ukrainian cities / Ihor Mohyla // Transport Technologies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 2. — No 2. — P. 1–10.