Аксіологічний вимір концепту душі у філософських працях Памфіла Юркевича

Date

2021-02-25

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Проаналізовано бачення взаємодії серця та розуму відомого українського філософа і педагога Памфіла Юркевича. Автор статті стверджує, що Памфіл Юркевич є творцем аксіосфери, яка відповідала тодішнім європейським стандартам співжиття та є актуальною тепер. Автор наголошує на ціннісній складовій філософської рефлексії Памфіла Юркевича і важливості концепту душі як носія ціннісних основ розвитку духовності людини у суспільстві. Концепт душі тлумачиться як взаємодія серця та розуму. Така взаємодія необхідна для встановлення гармонійних відношень між людиною і людиною, людиною і суспільством, людиною і Богом. Адже серце – це своєрідний ціннісний фільтр, а розум виконує роль інструменту інтенціональної активності у сфері цінностей, причетність до якої уможливлює справжній розвиток суспільства. Зазначено, що така рефлексія ґрунтується на ціннісно-ідеалістичних здобутках континентальної філософії, зокрема німецького ідеалізму та романтизму. Автор статті спирається на репрезентацію, інтерпретацію та аналіз як операції пізнання, за допомогою яких вдалося відтворити цілісну картину аксіосфери ПамфілаЮркевича та довести її значущість для формування ціннісних пріоритетів для сучасної доби.
In the article, the author analyses Pamfil Yurkevych’s vision of the interaction between the heart and the reason as well as analyzes his axiosphere, which is absolutely necessary for the development of our country. The author argues that Pamfil Yurkevych is the founder of the axiosphere, which was in compliance with the European Continental Philosophy’s understanding of the being-with-other (Mit-Sein) and it remains also relevant nowadays. Therefore, the main emphasis in the article is placed on the value component of Pamfil Yurkevych’s philosophical reflection and significance of the concept of the soul as a bearer of axiological foundations for the development of spirituality in society. The author interprets the concept of the soul as the interaction between the heart and the reason. At the same time, the heart is a kind of value filter, and the reason plays the role of an instrument of intentional activity in the field of values, involvement in which enables the real development of society. The author relies on the representation, interpretation and analysis as operations of cognition with the help of which it is possible to reproduce a holistic picture of Pamfil Yurkevych’s axiosphere and prove its significance for the formation of value priorities in the contemporaneity.

Description

Keywords

Памфіл Юркевич, аксіосфера, душа, духовність, серце, розум, добро, любов, цінність, філософія права, Pamfil Yurkevych, axiosphere, soul, spirituality, heart, reason, good, love, value, legal philosophy

Citation

Masiuk O. Axiological Dimension of the Concept of the Soul in Pamfil Yurkevych’s Philosophical Works / Oleh Masiuk // Humanitarian Vision. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 7. — No 2. — P. 35–40.