Дослідження меандрування ріки Дністер з використанням геоінформаційних технологій

Abstract

Розглянуто основні причини, які викликають зміщення русел рік та їх меандрування. Запро- поновано технологічну схему визначення зміщень русла ріки Дністер поблизу м. Миколаїв Львівської області. Для аналізу зміщень русла ріки за 125-літній період використано топографічні карти 1886, 1928 та 1989 рр., космічні зображення із супутників Landsat 7 (2000 р.) та Landsat 8 (2014 р.) та геомо- рфологічні й ґрунтові карти. Встановлено, що зміщення русла за цей період на деяких ділянках сягають 1000 м. Опрацювання вихідних матеріалів здійснено з використанням геоінформаційної системи ArcGIS.
It is considered the main reasons that cause the riverbeds displacements and meandering. We proposed the technological scheme of determining the displacement of the Dniester riverbed near the town Mykolaiv, Lviv region. Topographic maps (1886, 1928, 1989), space images from satellites Landsat 7 (2000) and Landsat 8 (2014), geomorphological and soil maps were used for the analysis of the riverbed displacements during 125-year period. Authors established that the riverbed displacements for this period in some areas reach up to 1,000 meters. Processing of raw materials was made using ArcGIS software.
Рассмотрено основные причины, вызывающие смещения русел рек и их меандрирование. Пред- ложено технологическую схему исследования смещений русла реки Днестр близ города Нико- лаев Львовской области. Для анализа смещений русла реки за 125-летний период использовано топографические карты 1886, 1928 и 1989 гг., космические изображения из спутников Landsat 7 (2000 г.) и Landsat 8 (2014 г.), а также геомор- фологические и почвенные карты. Установлено, что смещения русла за этот период на некоторых участках достигают 1000 м. Обработка исходных материалов осуществлялась с использованием геоинформационной системы ArcGIS.

Description

Keywords

моніторинг, меандрування, руслові процеси, космічні зображення, топографічні карти, зміщення рік

Citation

Бурштинська Х. Дослідження меандрування ріки Дністер з використанням геоінформаційних технологій / Х. Бурштинська, С. Третяк, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів, 2017. — Том 1 (33). — С. 131–138.