Оптимізація перевезень: проблеми використання “транспортної задачі”

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Висвітлено поняття “транспортна задача” або “транспортне завдання”, чи “транспортне питання”. Вплив зовнішніх чинників, планування і реалізація транспортних процесів, і зокрема, оптимізація операційних рішень. Застосовуючи оптимізаційні методи, пошук оптимальних розв’язків, розробити оптимальний транспортний план сполучень певної кількості споживачів від певної кількості постачальників. Систематизація оптимального розв’язку задач маршрутизації та транспортної задачі, дасть змогу ефективніше розподілити час обслуговування клієнтів транспортних підприємств, що, своєю чергою, збільшить дохід та ефективність роботи підприємства загалом та транспортного відділу окремо. A transport is industry of economy, in that efficiency is theresult of influence of various factors, in the large measure ofexternal in relation to transport subjects and from themindependent. Influence of these factors causes that planning andrealization of transport processes, and in particularoptimization of operating decisions, is a very difficult task. Aconcept "a transport task" or "transport task", or a "transportquestion", is reflected. Influence of external factors, planning and realization of transport processes, and in particular optimization ofoperating decisions. Application of optimization methods, search of optimal decisions, to work out an optimal transportplan of connections the determined amount of consumersfrom the determined amount of suppliers. Systematization of optimal decision of tasks of routing andtransport task, will allow more effectively to distribute serviceof customers of transport enterprises time, that, in turn, willincrease a profit and efficiency of work of enterprise on thewhole and a transport department separately.

Description

Keywords

транспортна задача, транспорт, перевезення, питомі витрати, оптимізація проблем, постачальник, споживач, transport task, transport, transportation, specificcharges, optimization of problems, supplier, consumer

Citation

Подвальна Г. В. Оптимізація перевезень: проблеми використання “транспортної задачі” / Г. В. Подвальна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 176–180. – Бібліографія: 10 назв.