Логістика. – 2012. – №735

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати наукових досліджень професорського – викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і Організацій усіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 735 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 251 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Організація логістики у кластерних структурах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Похильченко, О. А.
  Актуалізовано доцільність використання логістичного підходу у кластерних структурах. Зокрема, розглянуто роль логістики на етапах формування кластера і його безпосереднього розвитку. Cхематично наведено місце логістики у ланцюгу створення вартості у межах кластера. Основний акцент зроблено на дослідженні особливостей організації логістики всередині кластера, висвітлено поняття логістичного аутсорсингу та доведено його значення на етапі розвитку кластера. Зокрема, аргументована доцільність покладення функції щодо організації логістики у кластері та логістичного оператора відповідно до концепції 3PL. Окреслено основні функції логістичного оператора. Також розглянуто два підходи до залучення логістичного оператора у кластер, а саме – через тендер та на основі створення координаційного центру відповідно до концепції 4PL. Наведено переваги та недоліки кожного підходу. Advisability of applying logistic approach in cluster structures is actualized. In particular, the role of logistics in the stage of the cluster and its immediate stage of development is examined. The logistics position presented in the value chain within the cluster is presented. The main emphasis is on studying characteristics of logistics within the cluster. The concept of logistics outsourcing described and proved its value at the stage of the cluster. In particular, advisability of laying function of logistics in a cluster of logistics operator in accordance with the concept of 3PL argued. The basic functions of logistics operator are described. Also considered two approaches to engagement logistics operator in the cluster, namely through a tender and on the basis of a coordination center in accordance with the concept of 4PL. Given the advantages and disadvantages of each approach.
 • Item
  Оптимізація перевезень: проблеми використання “транспортної задачі”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Подвальна Г. В.
  Висвітлено поняття “транспортна задача” або “транспортне завдання”, чи “транспортне питання”. Вплив зовнішніх чинників, планування і реалізація транспортних процесів, і зокрема, оптимізація операційних рішень. Застосовуючи оптимізаційні методи, пошук оптимальних розв’язків, розробити оптимальний транспортний план сполучень певної кількості споживачів від певної кількості постачальників. Систематизація оптимального розв’язку задач маршрутизації та транспортної задачі, дасть змогу ефективніше розподілити час обслуговування клієнтів транспортних підприємств, що, своєю чергою, збільшить дохід та ефективність роботи підприємства загалом та транспортного відділу окремо. A transport is industry of economy, in that efficiency is theresult of influence of various factors, in the large measure ofexternal in relation to transport subjects and from themindependent. Influence of these factors causes that planning andrealization of transport processes, and in particularoptimization of operating decisions, is a very difficult task. Aconcept "a transport task" or "transport task", or a "transportquestion", is reflected. Influence of external factors, planning and realization of transport processes, and in particular optimization ofoperating decisions. Application of optimization methods, search of optimal decisions, to work out an optimal transportplan of connections the determined amount of consumersfrom the determined amount of suppliers. Systematization of optimal decision of tasks of routing andtransport task, will allow more effectively to distribute serviceof customers of transport enterprises time, that, in turn, willincrease a profit and efficiency of work of enterprise on thewhole and a transport department separately.
 • Item
  Інформаційнi системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Петрович, Й. М.; Римар, Ю. М.
  Перелічено i проаналізовано позитивні та негативні ознаки інформаційних систем управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах, які притаманні цим програмним продуктам, з огляду на особливості їхнього створення: у вигляді комерційного чи індивідуального проекту. Детально розглянуто характерні особливості таких систем на прикладі двох незалежних розробок. Lists and analyzes the positive and negative features of information systems management of educational process in higher education inherent in these systems, given the nature of their creation: a business or individual project. Been considered in detail the characteristic features of such systems on the example of two independent current developments.
 • Item
  Тенденції та перспективи ринку логістичних послуг України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Чорнописька, Н. В.; Шандрівська, О. Є.
  Узагальнено стан розвитку ринку логістичних послуг, здійснено порівняння основних тенденцій розвитку цього ринку в Україні та Європі. Запропоновано поділ вітчизняного ринку логістичних послуг на п’ять сегментів, а саме: транспортно-експедиційні послуги, професійні складські послуги, експрес-доставка, контрактна логістика, управління ланцюгами поставок. Проаналізовано динаміку розвитку сегменту професійних складських послуг за 2006–2011 рр. Досліджено структуру сегменту контрактної логістики: суперництво між конкуруючими фірмами; сили впливу постачальників; сили впливу споживачів; конкуренцію з боку товарів-субститутів та бар’єри входу у галузь. Виявлено ключові чинники успіху, окреслено перспективи та привабливість контрактної логістики в Україні. The state of the logistics services market are summarized in the article. Сomparison of the main trends in this market in Ukraine and Europe is shown. Division of the domestic market of logistics services into five segments, namely: freight forwarding services, professional warehousing services, express delivery, contract logistics, supply chain management is proposed. Dynamics of the segment of professional warehousing services for 2006-2011 are analyzed. The structure of demand, new supply, main facts and specific development in the capital and regionals Ukraine is show. The structure of segment contract logistics is invastigated: the rivalry between competing firms, the impact of suppliers force; forces of consumers influence, competition from goods-substitutes and barriers to entry into the sector. Main drivers contract logistics development are: development of international trade, retail operators activities and development of on-line trade. Key success factors are discovered. Prospects and the attractiveness of contract logistics in Ukraine are determined.
 • Item
  Маркетологи на ринку праці: проблеми підготовки та професійної адаптації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Хтей, Н. І.; Дриль, О. І.; Земляк, І. Я.
  Проаналізовано тенденції затребуваності молодих фахівців окремих напрямів підготовки, попит на маркетологів, що сформувався на ринку праці. Визначено значення професії промоутера для формування майбутнього маркетолога, труднощі професійної адаптації молодих фахівців економічного профілю у новому колективі та умови і чинники, необхідні для цього. Проведене дослідження дало змогу визначити актуальність маркетингу як спеціальності, яка сприяє швидкому кар’єрному зростанню та роботи промоутером, що є першою сходинкою у формуванні кар’єри маркетолога. To the article a tendency is driven in relation to highly sought of young specialists of separate directions of preparation, demand on marketing specialists, that was formed at the market of labour, is analysed. The value of profession of promoter is analysed for a future marketing specialist. Difficulties over of professional adaptation of young specialists of economic profile and condition and factors necessary for professional adaptation of young workers in a new collective are brought. Undertaken a study gave an opportunity to do the row of conclusions in relation to actuality of marketing as speciality, that assists a rapid quarry increase and working as a promoter that is the first step in forming of career of marketing specialist.
 • Item
  Структура і система функціонування інформаційних ресурсів корпоративних підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Урікова, О. М.
  Подано аналіз підходів до визначення поняття “інформація”. Охарактеризовано основні завдання управління ресурсами корпоративної мережі. Сформовано систему функціонування інформаційних ресурсів на корпоративному підприємстві та описано основні її елементи. Показано вплив процесу управління інформаційними ресурсами на результати економічної діяльності корпоративних підприємств. The author of the article analyzes the different approaches on the “information” definition. There is describes the basic problems of resource management in corporate network. Shows process management effect of information resources on the economic performance of corporate enterprises. The author combined corporate enterprise resources model and principles of resources interaction by J. Kornay. The mechanism of functioning of the five main types of resources (economic, material, information, natural and human) in the internal environment of the corporate enterprise was suggested. Formed functioning system of information resources on the corporate enterprise and described elements.
 • Item
  Регулювання виробництва і споживання енергетичних ресурсів в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Трач, О. Ю.
  Проланалізовано основні закони України, постанови Кабінету Міністрів України та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України, що стосуються регулювання ринку енергетики в державі. Наведено основні пільги, що стосуються енергозбереження в Україні та основні пільги щодо енергозбереження в Європі. Наведено висновки, що стосуються перешкод у сфері енергозбереження на українському ринку теплоенергетики. Main laws of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine and resolutions of the National Electricity Regulatory Commission related to the regulation of energy in Ukraine are analized in the article. The main exemptions related to energy efficiency in Ukraine and those in Europe have been reviewed. Conclusions to the article are related to barriers in the sphere of energy saving in Ukrainian heating market.
 • Item
  Розроблення методу ідентифікування стадії життєвого циклу підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Стеців, С. Р.
  Запропоновано застосування інтегрального підходу до визначення стадії життєвого циклу підприємства. Розроблено методи розрахунку часткових та загальних інтегральних показників стадії життєвого циклу на основі врахування найінформативніших показників фінансового стану підобласті та ідентифіковано відповідні стадії життєвого циклу. The use of an integrated approach in the determination of a life cycle stage of an enterprise is proposed. The methods for the calculation of local and general integrated indicators of the stage of an enterprise’s life cycle based on the most informative indicators of the financial state of an enterprise are developed. The calculations on the example of food industry enterprises of Lviv region are carried out.
 • Item
  Логістична політика постачання машинобудівного підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Сапотніцька, Н. Я.
  Досліджено стан логістики постачання на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Логістику постачання представлено як першочерговий крок до стабільності підприємства у ринковому середовищі. Чим більше зінтегровані учасники ланцюга поставок, тим більший ефект підприємство отримає від логістичної політики. Удосконалення політики постачання зараховано до інноваційних процесів та представлено як один із чинників впливу на маркетингові інновації. Розраховано сукупний інтегрований вплив набору чинників, зокрема якості логістичної політики, темпів НТП та інновацій, на дохід підприємства за допомогою виробничої функції. Розроблена модель ланцюга створення вартості для підприємства ПАТ “Дрогобицький завод автомобільних кранів”, враховуючи задекларовані напрями діяльності. In article explores the state of logistics supply for domestic machine-building enterprises. Logistics supply presented as a first step for the stability of the enterprise in the market environment. The more members integrated supply chain, the greater the effect the company receives from logistics policy. Improving policy delivery attributed to innovative processes and presented as one of the factors influencing marketing innovation. Calculated the total integrated effect of a set of factors, such as: logistics policy, the rate of NTP and innovation in the enterprise income through the production function. The model of the value chain for the company PC "Drogobych truck crane plant" to given the declared activities.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Логістика" № 735
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Зміст до Вісника "Логістика" № 735
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012)
 • Item
  Вибір спеціалізованих інтернет-порталів як засобів маркетингових комунікацій підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Савченко, Ю. Т.; Шуліченко, А. Є.; Карий, О. І.
  Проаналізовані характеристики Інтернет-порталів як засоби маркетингових комунікацій підприємства та досліджено специфіку спеціалізованих Інтернет-порталів з продажу будівельних матеріалів та послуг. На основі проведеного аналізу визначено ключові характеристики Інтернет-порталів, на які слід звертати увагу підприємствам під час вибору місця розташування інформації про себе та свої товари. The characteristics of Internet-portals as tools of marketing communications of an enterprise are analyzed as well as the specifics of specialized Internet portals for constructional material and services are investigated in the article. It is proved that choosing an Internet-portal for promotion an enterprise have to evaluate number of its visitors and the geography of these visitors; whether these visitors find the portal via searching servers or directly (they are patrons); how much time visitors spend on the portal and whether they go further to enterprise sites from this portal. The popularity of searching servers for finding out new information among Internet users rises up the importance of such characteristics of a portal as PageRank and the number of indexed objects on the portal. Of course, the important role also plays the price for presenting information about an enterprise on the portal and the convenience of presented information about an enterprise editing.
 • Item
  Сутність та основні види логістичних стратегій та їхнє місце у системі управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Редька, В. С.
  Обґрунтовано актуальність впровадження логістичних стратегій на підприємствах. Розглянуто визначення логістичних стратегій різними авторами. Здійснено дослідження різних видів логістичних стратегій. Показано залежність між стратегіями конкуренції та логістичними стратегіями. Actuality implementation of logistics strategies in the business. Definition of logistics strategies by different authors. The research of various kinds of logistics strategies. Dependence between competitive strategy and logistics strategies and also between other functional strategies. The stages of construction of logistic strategy are considered. Proved to increase the efficiency of enterprises using logistic strategies. Reflected new approaches in enterprise management through logistics strategies. The basic directions of logistics strategies in business. The conditions for the implementation of logistics strategies. The influence of logistics strategies for system management. Factors that affect the modeling of logistics strategies.
 • Item
  Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності університетів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Руда, Г. В.; Маринець, О. М.
  Виокремлено значення нематеріальних активів у майні суб’єктів господарювання у сучасних умовах. Окреслено суть поняття “інтелектуальна власність” як складової нематеріальних активів з врахуванням низки теоретичних підходів, які визначають цю категорію як: вид власності загалом, систему прав на результати інтелектуальної діяльності, продукт тощо. Визначено роль університетів у світовій практиці комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Виокремлено проблеми комерціалізації науково – технічних розробок у вищих навчальних закладах України. Проаналізовано винахідницьку активність вітчизняних вищих навчальних закладів за кількістю поданих заявок на винаходи та корисні моделі. Запропоновано порядок комерціалізації науково-технічних розробок університетів, який забезпечить організацію руху інтелектуального капіталу взаємовигідних дій усіх учасників процесу створення ринкового продукту із об’єктів інтелектуальної власності. The value of immaterial assets is selected in property of subjects of menage in modern terms. The essence of concept “intellectual property” is settled as a constituent of immaterial assets taking into account the row of theoretical approaches which determine this category as: type of propert on the whole, system of rights on the results of intellectual activity, product and others like that. The role of universities in world practice of commercialization of objects of intellectual property is determined certainly. The problems of Ukrainian universities scientific and technical developments commercialization are defined. The inventive activity of domestic universities is analyzed after the amount of the given requests on inventions and useful models. A procedure for the commercialization of scientific and technological development of universities is suggested, which will provide organization of intellectual capital flow at the mutually beneficial actions of all participants of process of creation of market product from the objects of intellectual property.
 • Item
  Детермінанти логістики постачання інвестиційних товарів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Рикованова, І. С.
  Проаналізована відмінність понять “закупівля” та “постачання” на підприємстві, яке представлене як відкрита логістична система. Класифіковано товари інвестиційного призначення, які закуповує підприємство, та розглянуто чинники, які слід враховувати під час планування стратегії постачання таких товарів. Визначено, що процес проектування, дистрибуції, постачання, обслуговування інвестиційних товарів вимагає індивідуального підходу, що тягне за собою труднощі у стандартизації процесів закупівлі і постачання. The differences of notions “purchase” and “supply” at an enterprise, which is considered as an open logistic system where supply logistics is a link between distribution logistics and production logistics of an enterprise, are analyzed in the article. The main typical decisions that are made during the creation of supply system of enterprise circulating assets are considered and repeated or universal character of these decisions is identified. The investment goods, which are purchased by an enterprise, are classified and the factors that should be taken into account in planning the strategy of supplying such goods are studied. It is proofed that the process of designing, distribution, supplying and servicing of investments goods requires individual approach that is connected with some difficulties with standardization of purchasing and supplying processes.
 • Item
  Місце та проблеми малих прибудинкових магазинів на ринку споживчих товарів міста Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Надашкевич, В. О.; Таранський, І. П.
  Висвітлено дослідження малих прибудинкових магазинів продовольчих товарів в м. Львові, що проводилося у квітні 2012 р. Розкрито тенденції розвитку роздрібної торгівлі споживчими товарами та проблеми, з якими стикаються малі магазини. Розглянуто проблеми конкурування на ринку як між однотипними магазинами, так і в стосунку до супер- та гіпермаркетів, Інтернет-магазинів. Результати дослідження адресуються органам місцевої влади та суб’єктам підприємництва, а саме – власникам малих магазинів, дистрибуційним компаніям та виробникам продовольства. Малі прибудинкові магазини відіграють значну роль як в забезпеченні ринкової інфраструктури роздрібної торгівлі, так і в соціально-економічному розвитку суспільства, адже виступають наймасовішим різновидом малого підприємництва, забезпечують господарче пожвавлення та посилюють середній клас. Лише за наявності добре організованої, ефективно діючої роздрібної торгівлі може діяти і розвиватися гуртова торгівля та виробництво. The article considers the actual research of small adjacent food shops in Lviv, which was conducted in April 2012. Trends in the retail trade of consumer goods and issues with which face small stores are revealed. Also the problems of competing in the market, as between the same type shops, and in the matter of super- and hypermarkets, online stores are described. The results are addressed to local authorities and business entities, including owners of small shops, distribution companies and food producers. Small adjacent food shops take an impotent role both in providing market retail infrastructure and society socio-economic development, as are the most mass kind of small business, provide economical revival and strengthen the middle class. Only in situation with well-organized, effective retail trade the wholesale trade and manufacturing could develop and raise up.
 • Item
  Тенденції розвитку українського автомобільного ринку і маркетингова комунікаційна політика його учасників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Мороз, Л. А.
  Досліджено динаміку і тенденції розвитку українського автомобільного ринку, проаналізовано конкурентні позиції автомобільних брендів, існуючі класифікації марок за різними ознаками. Запропоновано диференційований підхід до позиціонування автомобільних брендів під час формування комплексів маркетингових комунікацій, спрямованих на різні цільові аудиторії. This article examines the Ukrainian automobile market behaviour and trends, and provides a competitive position analysis for automobile brands and evaluation of current car makes by a variety of features. A differentiated approach is suggested for the positioning of car brands in forming marketing communication mixes aimed at different target groups.
 • Item
  Циклічність розвитку маркетингових концепцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Косар, Н. С.; Марущак, О. Я; Білик, І. І.
  На основі концепцій класифікації потреб Маслоу та Альдерфера розглянуто особливості кожного конкретного періоду часу щодо залежності актуальності маркетингових концепцій від конкретного рівня потреб суспільства. Проведено аналіз джерел вторинної інформації щодо зміни маркетингової політики підприємства залежно від змін вподобань споживачів цільового ринку. Обґрунтовано актуалізацію стратегій “блакитних океанів” та екологічного маркетингу у ХХ ст. відповідно до актуальних потреб споживачів. Висвітлено особливості втілення світових маркетингових тенденцій у політиці українських підприємств. На основі ретроспективного аналізу сформовано схему послідовності використання концепцій та спрогнозовано майбутні тенденції у маркетингу. Обґрунтована доцільність використання цих концепцій для підприємств у майбутньому згідно з обраним цільовим ринком. The characteristics of each specific time period depending on the relevance of marketing concepts appropriate to the needs of society are analyzed in the article. The analysis is based on the concepts of needs classification by Maslow and Alderfer. The analysis of secondary information about changes in marketing policy of enterprises based on consumer preferences of the target market is made in article. The updating of “blue oceans” and environmental marketing strategies in the XX century are grounded according to consumer’s needs. Main peculiarities of new world marketing trends realization in marketing policy of Ukrainian enterprises are shown. The schemes of predicted future trends in marketing which are based on retrospective analysis of sequences are formed in article. The appropriateness of the marketing concepts for companies in the future according to the chosen target market is grounded.
 • Item
  Логістичні проблеми розвитку персоналу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Копець, Г. Р.; Леськів, М. Р.
  Розглянуто розвиток персоналу як невід’ємної ланки процесу формування стійкої конкурентної позиції підприємства на ринку. Обґрунтована необхідність створення умов для оптимізації витрат на розвиток персоналу. Розглянуто логістичні проблеми розвитку персоналу. Визначено суть та чинники, які впливають на сутність поняття “розвиток персоналу”. Охарактеризовано стратегічні напрямки та переваги розвитку персоналу для підприємств, пов’язані з ними логістичні витрати. In the article of staff growth is considered as an integral link of the process of sustainable competitive position on the market. The necessity of creating conditions for the optimization of the cost for staff growth is grounded. Logistical problems of staff growth are considered. In this article the object of personnel growth and its principle descriptions are determined. Strategic directions and advantages of introduction of staff growth of enterprises and connected with they logistical costs are characterized.
 • Item
  Формування іміджевої політики корпоративних підприємств інформаційно-комунікаційної сфери
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ковшова, І. О.
  Розглянуто систему формування іміджевої політики корпоративних підприємств інформаційно-комунікаційної сфери. Визначено основні етапи реалізації іміджевої кампанії. Досліджено специфічні особливості, притаманні інформаційно-комунікаційним послугам. This article represents the image policy forming system for corporate enterprises of information and communication sphere. Main stages of image campaign have been realization. Specific peculiarities of information and communication services have been investigated. The image policy is formed and operates in a cycle system. The author of the article analyzes the process of corporate enterprises image from planning to final calculation of economic effect. There are five basic elements, such as: information and communication service, customer, administrator, propagator and addressee. All elements of the algorithm are mobile and depends on many factors.