Логістична політика постачання машинобудівного підприємства

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено стан логістики постачання на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Логістику постачання представлено як першочерговий крок до стабільності підприємства у ринковому середовищі. Чим більше зінтегровані учасники ланцюга поставок, тим більший ефект підприємство отримає від логістичної політики. Удосконалення політики постачання зараховано до інноваційних процесів та представлено як один із чинників впливу на маркетингові інновації. Розраховано сукупний інтегрований вплив набору чинників, зокрема якості логістичної політики, темпів НТП та інновацій, на дохід підприємства за допомогою виробничої функції. Розроблена модель ланцюга створення вартості для підприємства ПАТ “Дрогобицький завод автомобільних кранів”, враховуючи задекларовані напрями діяльності. In article explores the state of logistics supply for domestic machine-building enterprises. Logistics supply presented as a first step for the stability of the enterprise in the market environment. The more members integrated supply chain, the greater the effect the company receives from logistics policy. Improving policy delivery attributed to innovative processes and presented as one of the factors influencing marketing innovation. Calculated the total integrated effect of a set of factors, such as: logistics policy, the rate of NTP and innovation in the enterprise income through the production function. The model of the value chain for the company PC "Drogobych truck crane plant" to given the declared activities.

Description

Keywords

логістика постачання, логістичний ланцюг, виробнича функція, логістична політика, інновації, supply logistics, supply chain, production function, logistic policy, innovation

Citation

Сапотніцька Н. Я. Логістична політика постачання машинобудівного підприємства / Н. Я. Сапотніцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 209–216. – Бібліографія: 13 назв.