Cyclopentadiene oligomer synthesis based on c9 fraction of liquid pyrolysis products

Abstract
Досліджено одержання циклопентадієнового олігомеру на основі відходів низькотемпературної дисперсійної олігомеризації вуглеводневої фракції С9. Цей спосіб дає змогу виключити стадію виділення (ди) циклопентаєнової фракції із рідких продуктів піролізу. Розглянуто ініційовану пероксидами та термічну до (ко) олігомери- зацію дициклопентадієнвмісної суміші вуглеводнів. Поєднання методів низькотемпе- ратурної дисперсійної олігомеризації та до (ко) олігомеризації непрореагованих вугле- воднів дає змогу одержувати на основі вуглеводневої фракції С9 стиреновий та циклопентадієновий (ко) олігомери, що відрізняються своїми властивостями та галузями застосування.
The production of a cyclopentadiene oligomer based on low-temperature dispersion oligomerization of the C9 hydrocarbon fraction was studied. This method allows to exclude the stage of (di) cyclopentane fraction separation from liquid pyrolysis products. The initiation of peroxides and thermal post-(co) oligomerization of dicyclopentadiene-containing mixture of hydrocarbons were considered. The combination of methods of low temperature dispersion oligomerization and post-(co) oligomerization of unreacted hydrocarbons allows to obtain, on the basis of the C9 hydrocarbon fraction, the styrene and cyclopentadiene (co) oligomers, which differ in their properties and applications.
Description
Keywords
рідкі продукти піролізу, дисперсійна (ко) олігомеризація, вуглеводнева фракція С9, циклопентадієн, докоолігомеризація, liquid pyrolysis products, dispersion (co) oligomerization, hydrocarbon fraction C9, cyclopentadiene, post-co-oligomerization
Citation
Cyclopentadiene oligomer synthesis based on c9 fraction of liquid pyrolysis products / R. O. Subtelnyi, O. M. Orobchuk, O. R. Dresher, B. O. Dziniak // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 102–106. — (Технологія органічних речовин, нафти та газу).