Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності університетів

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Виокремлено значення нематеріальних активів у майні суб’єктів господарювання у сучасних умовах. Окреслено суть поняття “інтелектуальна власність” як складової нематеріальних активів з врахуванням низки теоретичних підходів, які визначають цю категорію як: вид власності загалом, систему прав на результати інтелектуальної діяльності, продукт тощо. Визначено роль університетів у світовій практиці комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Виокремлено проблеми комерціалізації науково – технічних розробок у вищих навчальних закладах України. Проаналізовано винахідницьку активність вітчизняних вищих навчальних закладів за кількістю поданих заявок на винаходи та корисні моделі. Запропоновано порядок комерціалізації науково-технічних розробок університетів, який забезпечить організацію руху інтелектуального капіталу взаємовигідних дій усіх учасників процесу створення ринкового продукту із об’єктів інтелектуальної власності. The value of immaterial assets is selected in property of subjects of menage in modern terms. The essence of concept “intellectual property” is settled as a constituent of immaterial assets taking into account the row of theoretical approaches which determine this category as: type of propert on the whole, system of rights on the results of intellectual activity, product and others like that. The role of universities in world practice of commercialization of objects of intellectual property is determined certainly. The problems of Ukrainian universities scientific and technical developments commercialization are defined. The inventive activity of domestic universities is analyzed after the amount of the given requests on inventions and useful models. A procedure for the commercialization of scientific and technological development of universities is suggested, which will provide organization of intellectual capital flow at the mutually beneficial actions of all participants of process of creation of market product from the objects of intellectual property.

Description

Keywords

інтелектуальна власність, комерціалізація, університет, науково-технічні розробки, intellectual property, commercialization, university, scientific and technical developments

Citation

Руда Г. В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності університетів / Г. В. Руда, О. М. Маринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 198–203. – Бібліографія: 8 назв.