Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу

Abstract
Інтеграційні процеси, що відбуваються у сучасному світі, призводять до розвитку національної системи законодавства. Досліджуючи виникнення та еволюцію українського законодавства, варто зауважити, що цей процес є тривалим і характеризується конкретними етапами розвитку й становлення нашої держави. Впроваджуючи інтеграційні процеси в країні, насамперед, необхідно керуватися тим, що кожна правова система певної держави, яка обумовлюється системою національного законодавства, є унікальною. Інтеграція правової системи України має забезпечуватися створенням єдиного правового порядку з урахуванням національної ідентичності, а не повною ідентифікацією правопорядків. Зміст інтеграційного правового процесу країни полягає в “апперцепції” тих елементів чи способів, методів та форм інших правових систем, яких їй не вистачає. Відтак визначальною метою такого процесу є якісне та ефективне підвищення національного правового регулювання зі збереженням конститутивних цінностей в основних інституціях права. Отже, аналіз правої інтеграції України в контексті глобалізаційного дискурсу виступає предметом запропонованої статті.
The integration processes taking place in the modern world lead to the development of the national systemof legislation. Exploring the origin and evolution of Ukrainian legislation, it should be noted that this process is long and characterized by specific stages of development and the formation of our state. Introduce the integration processes in the country, first of all, it is necessary to be guided by the fact that each legal system of a certain state, which is stipulated by the system of national legislation, is unique. Integration of the legal system of Ukraine should be ensured through the creation of a single legal order taking into account national identity, rather than the full identification of law and order. The content of the integration legal process of the country consists in the "apperception" of those elements or methods, methods and forms of other legal systems that it lacks. Therefore, the decisive goal of such a process is the qualitative and effective increase of the national legal regulation with the preservation of constitutive values in the basic institutions of law. Therefore, the analysis of the right integration of Ukraine in the context of globalization discourse is the subject of the proposed article.
Интеграционные процессы, происходящие в современном мире, приводят к развитию национальной системы законодательства. Исследуя возникновение и эволюцию украинского законодательства, следует отметить, что этот процесс является длительным и характеризуется конкретными этапами развития и становления нашего государства. Внедряя интеграционные процессы в стране, прежде всего, необходимо руководствоваться тем, что каждая правовая система данного государства, которая определяется системой национального законодательства, является уникальной. Интеграция правовой системы Украины должно обеспечиваться созданием единого правового порядка с учетом национальной идентичности, а не полной идентификацией правопорядка. Содержание интеграционного правового процесса страны заключается в “апперцепции” тех элементов или способов, методов и форм других правовых систем, которых ей не хватает. Поэтому определяющей целью такого процесса выступает качественное и эффективное повышение национального правового регулирования с сохранением конститутивных ценностей в основных институтах права. Поэтому анализ правой интеграции Украины в контексте глобализационного дискурса выступает предметом предлагаемой статьи.
Description
Keywords
правова інтеграція, правова система, держава, глобалізація, інтеграційні процеси, міжнародно-правові стандарти, міжнародне співробітництво, міжнародне право, національне законодавство, legal integration, Legal System, globalization, state, integration processes, international legal standards, international cooperation, international law, national legislation, правовая интеграция, правовая система, глобализация, государство, интеграционные процессы, международно-правовые стандарты, между- народное сотрудничество, международное право, национальное законодательство
Citation
Чорнописька В. Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу / Вікторія Чорнописька, Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 198–204. — (Конституційне та міжнародне право).