Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу

dc.citation.epage204
dc.citation.issue889, випуск 17
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage198
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorЧорнописька, Вікторія
dc.contributor.authorГарасимів, Тарас
dc.contributor.authorChornopyska, Victoriya
dc.contributor.authorHarasymiv, Taras
dc.contributor.authorГарасымив, Тарас
dc.contributor.authorЧорнопыська, Виктория
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2019-03-01T10:28:31Z
dc.date.available2019-03-01T10:28:31Z
dc.date.created2018-02-26
dc.date.issued2018-02-26
dc.description.abstractІнтеграційні процеси, що відбуваються у сучасному світі, призводять до розвитку національної системи законодавства. Досліджуючи виникнення та еволюцію українського законодавства, варто зауважити, що цей процес є тривалим і характеризується конкретними етапами розвитку й становлення нашої держави. Впроваджуючи інтеграційні процеси в країні, насамперед, необхідно керуватися тим, що кожна правова система певної держави, яка обумовлюється системою національного законодавства, є унікальною. Інтеграція правової системи України має забезпечуватися створенням єдиного правового порядку з урахуванням національної ідентичності, а не повною ідентифікацією правопорядків. Зміст інтеграційного правового процесу країни полягає в “апперцепції” тих елементів чи способів, методів та форм інших правових систем, яких їй не вистачає. Відтак визначальною метою такого процесу є якісне та ефективне підвищення національного правового регулювання зі збереженням конститутивних цінностей в основних інституціях права. Отже, аналіз правої інтеграції України в контексті глобалізаційного дискурсу виступає предметом запропонованої статті.
dc.description.abstractThe integration processes taking place in the modern world lead to the development of the national systemof legislation. Exploring the origin and evolution of Ukrainian legislation, it should be noted that this process is long and characterized by specific stages of development and the formation of our state. Introduce the integration processes in the country, first of all, it is necessary to be guided by the fact that each legal system of a certain state, which is stipulated by the system of national legislation, is unique. Integration of the legal system of Ukraine should be ensured through the creation of a single legal order taking into account national identity, rather than the full identification of law and order. The content of the integration legal process of the country consists in the "apperception" of those elements or methods, methods and forms of other legal systems that it lacks. Therefore, the decisive goal of such a process is the qualitative and effective increase of the national legal regulation with the preservation of constitutive values in the basic institutions of law. Therefore, the analysis of the right integration of Ukraine in the context of globalization discourse is the subject of the proposed article.
dc.description.abstractИнтеграционные процессы, происходящие в современном мире, приводят к развитию национальной системы законодательства. Исследуя возникновение и эволюцию украинского законодательства, следует отметить, что этот процесс является длительным и характеризуется конкретными этапами развития и становления нашего государства. Внедряя интеграционные процессы в стране, прежде всего, необходимо руководствоваться тем, что каждая правовая система данного государства, которая определяется системой национального законодательства, является уникальной. Интеграция правовой системы Украины должно обеспечиваться созданием единого правового порядка с учетом национальной идентичности, а не полной идентификацией правопорядка. Содержание интеграционного правового процесса страны заключается в “апперцепции” тех элементов или способов, методов и форм других правовых систем, которых ей не хватает. Поэтому определяющей целью такого процесса выступает качественное и эффективное повышение национального правового регулирования с сохранением конститутивных ценностей в основных институтах права. Поэтому анализ правой интеграции Украины в контексте глобализационного дискурса выступает предметом предлагаемой статьи.
dc.format.extent198-204
dc.format.pages7
dc.identifier.citationЧорнописька В. Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу / Вікторія Чорнописька, Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 198–204. — (Конституційне та міжнародне право).
dc.identifier.citationenChornopyska V. Legal integration of Ukraine in the plan of globalization discussion / Victoriya Chornopyska, Taras Harasymiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 889, випуск 17. — P. 198–204. — (Konstytutsiine ta mizhnarodne pravo).
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44647
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 889, випуск 17, 2018
dc.relation.references1. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ: АКОНІТ, 1998. – Т. 2. 1998. – 912 с.
dc.relation.references2. Луць Л. А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти). – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 304 с.
dc.relation.references3. Хірсін А. В. Концептуальний зміст правової інтеграції: сучасні дискусії та шляхи конструктивного діалогу. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2014. № 1. – С. 52–57. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Npnau_2014_1_12.
dc.relation.references4. Дороніна Ю. А. Правова інтеграція України: теоретичні аспекти. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.- прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. Харків, 2015. – Ч. 2. – С. 131–136.
dc.relation.references5. Правова доктрина України: у 5 т. Заг. ред. Ю. П. Битяка. Т. 2. Публічно-правова доктрина України. – Харків: Право, 2013. – 864 с.
dc.relation.references6. Дмитрієв А. І., Муравйов В. І. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / Київ: Юрінком Інтер, 2000. – 640 с.
dc.relation.references7. Буткевич В. Г. Советское право и международный договор. – Киев: Выща школа, 1977. – 264 с.
dc.relation.references8. Нгуєн Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное право: в 2 т. – Т. 1. – Київ: Сфера, 2000. – 440 с.
dc.relation.references9. Актуальные проблемы международного прав / Под. ред. Г. А. Анцелевич, А. А. Покрещука. – Киев: Укр. акад. внешней торговли, 2006. – 351 с.
dc.relation.references10. Семенов В. С., Прагнюк О. Я. Міжнародно-правові аспекти Конституції України. – Київ: Ін Юре, 1997. – 32 с.
dc.relation.references11. Оріnion on the Constitution of Ukraine, Strasbourg, 11 March 1997, CDL-INF(97)2. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.venice.coe. int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(1997)002-e.
dc.relation.references12. Буременський М. В. Деякі особливості застосування в Україні міжнародних договорів по боротьбі з організованою злочинністю. Вісник академії правових наук України. 1999. – №2(17). – С. 50–58.
dc.relation.references13. Денисов В. Н., Мельник А. Я. Розвиток правових засад та механізмів верховенства міжнародного права у внутрішньому праві України. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України. – Київ: Юстініан, 2006. – С. 50–58.
dc.relation.references14. Денисов В. Н., Мельник А. Я. Розвиток правових засад та механізмів верховенства. – С. 12–39.
dc.relation.references15. Луць Л. А. Проблеми взаємодії національних та міждержавних правових систем. Правова держава: Щорічник наукових праць. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. Вип. 13. – С. 394–400.
dc.relation.referencesen1. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: u 4 t. [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language] Uklad. V. V. Yaremenko, O. M. Slipushko. Kyiv: AKONIT Publ., 1998. T. 2. 1998. 912 p.
dc.relation.referencesen2. Luts L. A. Yevropeiski mizhderzhavni pravovi systemy ta problemy intehratsii z nymy pravovoi systemy Ukrainy (teoretychni aspekty) [European Interstate Legal Systems and Problems of Integration with the Ukrainian Legal System (Theoretical Aspects)] Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy Publ., 2003. 304 p.
dc.relation.referencesen3. Khirsin A. V. Kontseptualnyi zmist pravovoi intehratsii: suchasni dyskusii ta shliakhy konstruktyvnoho dialohu [Conceptual content of legal integration: contemporary discussions and ways of constructive dialogue]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. 2014. No. 1. pp. 52–57.
dc.relation.referencesen4. Doronina Yu. A. Pravova intehratsiia Ukrainy: teoretychni aspekty [Legal Integration of Ukraine: Theoretical Aspects]. Aktualni problemy suchasnoho mizhnarodnoho prava : zb. nauk. st. za materialamy I Khark. mizhnar.-prav. chytan, prysviach. pamiati prof. M. V. Yanovskoho i V. S. Semenova, Kharkiv, 27 lystop. 2015 r. : u 2 ch. Kharkiv, 2015. Vol. 2. pp. 131–136. Availableat: http://dspace. nlu. edu. ua/bitstream/123456789/9753/1/Doronina. pdf 2.
dc.relation.referencesen5. Pravova doktryna Ukrainy: u 5 t. [The legal doctrine of Ukraine]. Zah. red. Yu. P. Bytiaka. T. 2. Publichno-pravova doktryna Ukrainy. Kharkiv: Pravo Publ, 2013. 864 p.
dc.relation.referencesen6. Dmytriiev A. I., Muraviov V. I. Mizhnarodne publichne pravo: navchalnyi posibnyk. [International Public Law]. Kyiv: Yurinkom Inter Publ., 2000. 640 s.
dc.relation.referencesen7. Butkevich V. G. Sovetskoe pravo i mezhdunarodnyi dogovor [Soviet law and international treaty]. Kiev: Vysha shkola Publ, 1977. 264 р.
dc.relation.referencesen8. Nguєn Kuok Din', Patrik Daie, Alen Pelle. Mezhdunarodnoe publichnoe pravo: v 2 t. [International Public Law]. T. 1. Kyiv, Sfera Publ., 2000. 440 p.
dc.relation.referencesen9. Aktual'nye problemy mezhdunarodnogo prav [Actual problems of international law] Pod. red. G. A. Antselevich, A. A. Pokreshchuka. Kiev, Ukr. akad. vneshnei torgovli Publ, 2006. 351 p.
dc.relation.referencesen10. Semenov V. S., Prahniuk O. Ia. Mizhnarodno-pravovi aspekty Konstytutsii Ukrainy [International legal aspects of the Constitution of Ukraine]. Kyiv: In Yure Publ, 1997. 32 p.
dc.relation.referencesen11. Оріnion on the Constitution of Ukraine, Strasbourg, 11 March 1997, CDL-INF(97)2. Available at: http://www. venice. coe. int/webforms/documents/?pdf=CDLINF(1997)002-e.
dc.relation.referencesen12. Buremenskyi M. V. Deiaki osoblyvosti zastosuvannia v Ukraini mizhnarodnykh dohovoriv po borotbi z orhanizovanoiu zlochynnistiu [Some peculiarities of the application in Ukraine of international treaties on combating organized crime. ]. Visnyk akademii pravovykh nauk Ukrainy. 1999. №2(17). S. 50–58.
dc.relation.referencesen13. Denysov V. N., Melnyk A. Ia. Rozvytok pravovykh zasad ta mekhanizmiv verkhovenstva mizhnarodnoho prava u vnutrishnomu pravi Ukrainy [The development of legal ambushes is the mechanism of the supremacy of international law in the internal rights of Ukraine]. Vzaiemodiia mizhnarodnoho prava z vnutrishnim pravom Ukrainy. Kyiv: Yustinian Publ, 2006. рр. 12–39.
dc.relation.referencesen14. Luts L. A. Problemy vzaiemodii natsionalnykh ta mizhderzhavnykh pravovykh system [Problems of interaction between national and interstate legal systems]. Pravova derzhava: Shchorichnyk naukovykh prats. Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy Publ, 2002. Vol. 13. pp. 394–400.
dc.relation.urihttp://nbuv.gov
dc.relation.urihttp://www.venice.coe
dc.relation.urihttp://dspace
dc.relation.urihttp://www
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2018
dc.rights.holder© Чорнописька В., Гарасимів Т., 2018
dc.subjectправова інтеграція
dc.subjectправова система
dc.subjectдержава
dc.subjectглобалізація
dc.subjectінтеграційні процеси
dc.subjectміжнародно-правові стандарти
dc.subjectміжнародне співробітництво
dc.subjectміжнародне право
dc.subjectнаціональне законодавство
dc.subjectlegal integration
dc.subjectLegal System
dc.subjectglobalization
dc.subjectstate
dc.subjectintegration processes
dc.subjectinternational legal standards
dc.subjectinternational cooperation
dc.subjectinternational law
dc.subjectnational legislation
dc.subjectправовая интеграция
dc.subjectправовая система
dc.subjectглобализация
dc.subjectгосударство
dc.subjectинтеграционные процессы
dc.subjectмеждународно-правовые стандарты
dc.subjectмежду- народное сотрудничество
dc.subjectмеждународное право
dc.subjectнациональное законодательство
dc.subject.udc340
dc.subject.udc12
dc.titleПравова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу
dc.title.alternativeLegal integration of Ukraine in the plan of globalization discussion
dc.title.alternativeПравовая интеграция украины в плоскости глобализационого дискурса
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2018n889_Issue_17_Chornopyska_V-Legal_integration_of_198-204.pdf
Size:
601.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2018n889_Issue_17_Chornopyska_V-Legal_integration_of_198-204__COVER.png
Size:
341.68 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.1 KB
Format:
Plain Text
Description: