Zastosowania geodezji zintegrowanej w monitoringu strukturalnym i zarzadzaniu jakoscia

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Останнім часом спостерігається динамічний розвиток у галузях, пов'язаних з геотехнологіями. Технології, які використовуються в інженерній геодезії, як ніколи досі, основані на інтеграції даних. Цей сучасний підхід до вирішення інженерних проблем все частіше називають геоматикою. Її суть полягає в отриманні, перетворенні та аналізі геоданих, які є результатом вимірювання різними сенсорами, а також на прийманні відповідних рішень. Приладами, які застосовують в геодезії, є точні електронні тахеометри, супутникові приймачі GNSS, цифрові нівеліри, точні нахиломіри та інші прилади, робота яких може бути об'єднаною в одній спільній системі. Однак для формулювання відповідних висновків потрібно здійснити відповідне моделювання отриманих даних. У зв'язку з цим існує потреба розвитку та практичного впровадження нових алгоритмів моделювання геоданих. У статті наведено приклад інтеграції геодезичних даних, які в формі моделі можна використати в проектах структурального стеження. Крім цього, подано деякі застосування для візуалізації даних і керування проектами стеження, які основані на опрацюваннях фірми Leica Geosystems. Звернута увага на те, що практична реалізація систем структурального стеження основана на керуванні даними і їх стандартизації. У зв'язку з цим такі системи можна вважати інформаційними системами, які є елементом комплексного керування якістю. Описаний підхід стає щораз популярнішим під час ведення різних інженерних робіт. В последнее время наблюдается динамическое развитие отраслей, связанных с геотехнологиями. Технологии, которые используються в инженерной геодезии, как никогда прежде основаны на интеграции данных. Этот современный подход к решению инженерных проблем всё чаще называют геоматикой. Её сущность состоит в получении, преобразовании и анализе геоданных, полученных в результате измерений разными сенсорами, а также в принятии соответствующих решений. Приборами, которые применяют в геодезии, являются точные электронные тахеометры, спутниковые приёмники GNSS, цифровые нивелиры, точные наклономеры и другие приборы, работа которых может быть объединена в одной общей системе. Но для получения соответствующих выводов необходимо соответственное моделирование полученных данных. В связи с этим существует необходимость развития и практического внедрения алгоритмов моделирования геоданных. В статье приведен пример объединения геодезических данных, которые в форме модели можно использовать в проектах структурального мониторинга. Кроме этого, описаны некоторые применения для визуализации данных и управления проектами мониторинга, основанные на наработках фирмы Leica Geosystems. Обращено внимание на то, что практическая реализация систем структурального мониторинга основана на управлении данными и их стандартизации. В связи с этим такие системы можно считать информационными системами, которые являются элементом комплексного управления качеством. Описанный подход становится всё более популярным при ведении различных инженерных работ. In recent times significant progresses in geotechnologies have been observed. The technologies used in engineering surveuing base on data intergation more often than ever before. Nowadays, a modern approach is being used to solve engineering problems named geomatics. It comprises collecting, analyzing and decision making based on geo-data gained by using variuos sensors. In geodesy there are used total stations, GNSS satellite receivers, digital levels, precise inclinometers and any other sensors which can be integrate together and controlled by one homogenious system. However, the collected data has to be properly modelled. Based on the calculated results a global analytical model will be generated as well as there will be taken decisions. According to that, there is a need to develop and implement some algorithms for data modelling. The article presents an example of geodetic data integration which can furtherly be used in structural monitoring approaches. Moreover, there were presented some visualisation tools of Leica Geosystems used in commercial applications of structural monitoring. It was also pointed out that implementing integrated monitoring systems relays on data management and standardisations. Therefore, structural monitoring can be seen as an information system which principle is quality management. The presented approach becomes constantly more popular in all tasks and projects related to engineering surveying.

Description

Keywords

integracja pomiarow geodezyjnych, geomatyka, metody wyrownan, przestrzenne ciagi tachimetryczne

Citation

Karsznia K. Zastosowania geodezji zintegrowanej w monitoringu strukturalnym i zarzadzaniu jakoscia / K. Karsznia // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 2 (20). – С. 95–101. – Bibliography: 17 titles.