Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівнянь

Abstract
Основною сировинною базою для синтезу коолігомерів є відходи і побічні продукти етиленових виробництв, насамперед – це рідкі продукти піролізу, які містять аліфатичні та ароматичні вуглеводні. Основну частину цих продуктів становить фракція С9. Емульсійна коолігомеризація вуглеводневої фракції С9 дає змогу забезпечити максимальний ступінь переробки рідких побічних продуктів піролізу, підвищити екологічність виробництва етилену, знизити енергозатрати на стадії синтезу і виділення коолігомерів порівняно з існуючими методами. Одержано регресивні рівняння, що описують вплив концентрації емульгатора, швидкості перемішування та об’ємного співвідношення [фракція С9]:[вода] на вихід, молекулярну масу та бромне число коолігомерів.
The main raw materials for co-oligomers synthesis are waste and by-products of ethylene production, first of all – a liquid pyrolysis products which contain aliphatic and aromatic hydrocarbons. The main part of these products is C9 fraction. Emulsion co-oligomerization of hydrocarbon fraction C9 allows for the maximum degree of processing liquid pyrolysis by-products, improve ecological production of ethylene, lower power inputs on the stage of the synthesis and release of co-oligomers compared to existing methods. The equations regression describing the effect of concentration of emulsifier, speed of stirring and volume ratio of [C9 fraction]:[water] on the yield, molecular weight and bromine number of co-olygomers.
Description
Keywords
коолігомеризація в емульсії, фракція С9, ініціатор, коолігомер, рівняння регресії, математична модель, co-oligomerization in emulsion, C9 fraction, initiator, co-oligomer, regression equations, mathematical model
Citation
Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівнянь / О. М. Оробчук, Р. О. Субтельний, У. В. Фуч, М. І. Підсадюк, І. Є. Никулишин, Б. О. Дзіняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 117–121.