Шляхи побудови системи управління якістю машинобудівного підприємства на підставі ефективної методології якості та чинного нормативного забезпечення

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Описано особливості й специфіку побудови системи управління якістю для машинобудівного підприємства, відповідно до вимог найновіших редакцій нормативних документів. Запропоновано методику для системи проектування та управління виробництвом машинобудівної продукції, згідно з якою варто здійснювати наступні етапи створення та опрацювання інформації про якість. Перший етап полягає у збиранні даних під час процесів проектування і виробництва та ґрунтується на теорії матричного числення. На другому етапі виконують FMEA-аналіз (ризиків виникнення потенційних видів відмов продуктів і процесів), а також – дослідження рівня якості продукції з метою підтримання її конкурентоздатності. Запропоновано застосовувати діаграми Ісікави для встановлення причин погіршення якості продукції, процесів та факторів, які цьому сприяють. Протягом третього етапу здійснюється первинний статистичний аналіз отриманих даних за допомогою діаграм Парето, завдяки яким визначають потрібні корегувальні дії.
Article describes the features and specifics of building the quality management system for machine-building enterprise, based on the requirements of the latest versions of normative documents. Structure of the generalized quality management system during the design, production and use of such products is presented on the basis of methodology of the process approach in conjunction with the «Plan-Do-Check-Act» Deming cycle. New approach is proposed for the construction of system for managing the processes of the product life cycle (production – process management), which is based on consistentlyparallel control of the set of stages of the life cycle of machine-building enterprise. Methodology for the system of engineering and managing the production of machine-building enterprise is presented, according to which it is necessary to carry out the following stages of creating and processing of information Quality. The first stage consists in collecting data during the design and production processes. It is based on the theory of matrix calculus. Generalized quality matrices for stages of designing, manufacturing and final inspection of the machine-building product are considered. At the second stage the FMEA analyzes the risks of potential types of product and process failures as well as the study of the quality level of products in order to maintain its competitiveness. At the same time, unlike the previous ones, the matrix of quality is formed from a specific group of individual quality indicators – the so-called priority numbers of risk. They contain information about: ● designed object due to different planes of its vision; ● comprehensive production preparation; ● technological process as integrity; ● comprehensive outgoing control of the final product; ● environmental factors that affect the final production result. As result, the comparison of received partial matrices with some reference matrices is carried out. It is proposed to apply Ishikawa charts for determination of the causes of deterioration in the quality of products and processes and contribution factors. Example of typical technological process envisages the structure of constructing such a diagram and the properties of its elements. Four quality vectors for carrying out the necessary research are given. Reason for violation of quality of product during the FMEA-analysis is substantiated. At the third stage the data’s primary statistical analysis is obtained using Pareto charts, which provides the necessary corrective actions. Example of construction of this diagram is shown for typical rather simple technology based on the requirement to establish the main causes of defect appearance.

Description

Keywords

система управління якістю, матриця якості, FMEA-аналіз, одиничний показник якості, пріо- ритетне число ризику, вектор якості, діаграми Ісікави та Парето, quality management system, quality matrix, FMEA analysis method, individual quality score, priority number of risk, quality vector, Ishikawa and Pareto Diagrams

Citation

Ванько В. М. Шляхи побудови системи управління якістю машинобудівного підприємства на підставі ефективної методології якості та чинного нормативного забезпечення / В. М. Ванько, О. М. Приходько // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — Том 79. — № 1. — С. 70–75.