Розрахунок конструкції та електромагнітного приводу вібровикінчувальної машини з коловими траєкторіями коливань притирів

No Thumbnail Available

Date

2019-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Перспективним методом механічного оброблення деталей вважається вібраційна притирка, яка виконується на різних типах вібровикінчувальних верстатів. Особливістю вібровикінчувальних верстатів з круговими траєкторіями коливань притирів є те, що швидкості переміщення усіх точок робочої поверхні однакові, тому зношування як робочої поверхні притирів, так і оброблюваних деталей може залежати тільки від часу їх контакту. Мета і завдання роботи передбачають: огляд конструктивних і функціональних особливостей вібраційної притиральної машини з коловими траєкторіями коливань притирів; обґрунтування методики розрахунку конструктивно-силових параметрів машини і режимів роботи електромагнітного приводу. За результатами висвітлених у статті досліджень наведено детальний приклад розрахунку конструкції вібровикінчувального верстата, зокрема інерційно-жорсткісних параметрів його механічної коливної системи та електромагнітного приводу за заданих параметрів збурення у режимі функціонування, близькому до резонансу. Розглянуто можливості, запропоновано конструктивне рішення та розраховано привід механізму притискання верхнього притира до нижнього з метою забезпечення необхідного питомого тиску на оброблювані поверхні деталей.
A promising method of mechanical processing of parts is considered to be a vibration plating, which is executed on different types of vibrating machine tools. The peculiarity of vibrating machines with circular trajectories of oscillations is that velocity of movement of all points of the working surface is the same, so wearing both the working surface of the screwdrivers and the parts that are processed can depend only on the time of their contact. The purpose and tasks of the work include the following: an overview of the structural and functional features of the vibrational coarse-grained machine with the circular trajectories of the oscillations of the pliers; the substantiation of the method of calculating the structural and power parameters of the machine and the operating modes of the electromagnetic actuator. According to the results of the research conducted in the article, a detailed example is given of the calculation of the structure of the vibration machine, in particular the inertia-rigid parameters of its mechanical vibrational system and the electromagnetic actuator with given parameters of perturbation in the mode of operation close to the resonance. Opportunities are considered, a constructive solution is proposed, and an actuator of the mechanism of pressing the upper lap to the bottom one is designed to provide the necessary specific pressure on the processed surfaces of the parts.

Description

Keywords

притир, вібровикінчувальний верстат, жорсткість, резонанс, коливна система, інерційно-жорсткісні параметри, електромагнітний привід, lap, vibratory finishing machine, stiffness, resonance, oscillating system, inertial and stiffness parameters, electromagnetic drive

Citation

Захаров В. М. Розрахунок конструкції та електромагнітного приводу вібровикінчувальної машини з коловими траєкторіями коливань притирів / В. М. Захаров // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № 910. — С. 31–41.