Кавітаційне очищення стічних вод від толуолу

Abstract
Наведено результати досліджень процесу кавітаційного очищення імітату стічних вод, що містять толуол. На підставі спектрофотометричного аналізу водних розчинів толуолу, оброблених ультразвуковим магнітострикційним випромінювачем, встановлено зменшення інтенсивності піків УФ-спектра толуолу принаймні у 7 разів та дифузний характер основних смуг поглинання толуолу. Виявлена рівність початкової швидкості процесу кавітаційного очищення імітату стічних вод від толуолу за різних режимів – стаціонарного та режиму ініціювання реакцій розкладу та окиснення, а також незначний вплив тривалості кавітаційного оброблення на величину ступеня очищення імітату внаслідок дії кавітаційних явищ. З метою зменшення енергомісткості процесу очищення у 2 рази запропоновано здійснювати його у режимі ініціювання.
The article presents the results of studies of the process of cavitation treatment of wastewater with imitation of toluene presence. On the basis of spectrophotometric analysis of aqueous solutions of toluene treated with ultrasonic magnetostrictive emitter, a decrease in the intensity of the peaks of the UV toluene spectrum, at least 7 times, and the diffuse nature of the main toluene absorption bands were found. The equality of initial velocity of the process of cavitation treatment of wastewater with imitation of toluene presence in the different regimes – the stationary regime and the regime of initiation of decomposition and oxidation reactions, as well as the insignificant influence of the duration of cavitation treatment on the degree of treatment of the imitation due to the effect of cavitation phenomena, were found. In order to reduce the energy intensity of the process of treatment in 2 times it is proposed to implement it in the mode of initiation.
Description
Keywords
очищення стічних вод, толуол, кавітація, спектрофотометрія, стаціонарний режим, режим ініціювання реакцій розкладу та окиснення, wastewater treatment, toluene, cavitation, spectrophotometry, stationary regime, regime of initiation of decomposition and oxidation reactions
Citation
Кавітаційне очищення стічних вод від толуолу / Ю. В. Сухацький, О. І. Зінь, З. О. Знак, Р. В. Мних // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 67–72. — (Технологія неорганічних речовин та силікатних матеріалів).