Проблема дослідження соціально-психологічних характеристик людей літнього віку

Abstract

У статті проаналізовані соціально-психологічні особливості людей літнього віку. Охарактеризовано проблему соціа-лізації та соціально-психологічної адап-тації літніх людей. Представлені результати емпіричного дослідження. Окреслено перспективу подальшої ро-боти, яка полягає у підготовці програми соціально-психологічного тренінгу, спрямованого на оволодіння знаннями про особливості міжо-собистісного спілкування людей літнього віку.
The article analyzes socio-psychological features of elderly people. The problem of socialization, social and psychological adaptation of older people is characterized. The results of empirical research are presented. The prospect of further work, which consists in preparation of the program of social-psychological training aimed at mastering the knowledge about the peculiarities of interpersonal communication of elderly people, is outlined.

Description

Keywords

соціально-психологічні характеристики, соці-алізація, соціально-психологічна адаптація, міжособистісна взаємодія, socio-psychological characteristics, socialization, socio-psychological adaptation, interpersonal interaction

Citation

Алмаші С. Проблема дослідження соціально-психологічних характеристик людей літнього віку / Світлана Алмаші // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 65–71.