Правовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації

Abstract

Подано характеристику громадських організацій, проаналізовано відповідність чинного національного законодавства про громадські організації Рекомендаціям Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі 2007 р. № СМ/Rec(2007)14, Фундаментальним принципам статусу неурядових організацій в Європі 2002 р. та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Запропоновано напрями гармонізації національного законодавства про громадські організації з європейськими стандартами, а саме: гармонізації законодавства України про створення громадських організацій з Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами; гармонізації національного законодавства про статус засновників та членів громадських організацій із Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами; гармонізації законодавства України про діяльність громадських організацій з Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами.
The article describes the characteristics of NGOs, analyzes the compliance of existing national legislation on NGOs with the Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States on the legal status of non-governmental organizations in Europe 2007 No. CM/Rec (2007) 14, Fundamental principles for the status of nongovernmental organizations in 2002 and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. The directions of harmonization of national legislation on public organizations with European standards are proposed, such as: harmonization of the legislation of Ukraine on establishment of public organizations with Recommendation No. CM/Rec (2007) 14 and Fundamental Principles; harmonization of national legislation on the status of founders and members of public organizations with the 1950 Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Recommendation No. CM/Rec (2007) 14 and Fundamental Principles; harmonization of the legislation of Ukraine on the activities of public organizations with Recommendation No. CM/Rec (2007) 14 and the Fundamental Principles.
Осуществлена характеристика общественных организаций, проанализировано соответствие действующего национального законодательства об общественных организациях Рекомендациям Комитета министров Совета Европы государствамчленам относительно правового статуса неправительственных организаций в Европе 2007 № СМ/Rec (2007) 14, Фундаментальным принципам статуса неправительственных организаций в Европе 2002 г. и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Предложены направления гармонизации национального законодательства об общественных организациях с европейскими стандартами: гармонизации законодательства Украины о создании общественных организаций с рекомендацией № СМ/Rec (2007) 14 и Фундаментальными принципами; гармонизации национального законодательства о статусе учредителей и членов общественных организаций с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950, Рекомендацией № СМ/Rec (2007) 14 и Фундаментальными принципами; гармонизации законодательства Украины о деятельности общественных организаций с рекомендацией № СМ/Rec (2007) 14 и Фундаментальными принципами.

Description

Keywords

громадська організація, громадські об’єднання, правовий статус громадських організацій України, європейські стандарти, євроінтеграційний процес, Закон України “Про громадські об’єднання”, громадянське суспільство, public organization, public associations, legal status of public organizations of Ukraine, European standards, European integration process, Law of Ukraine “On Public Associations”, civil society, общественная организация, общественные объединения, правовой статус общественных организаций Украины, европейские стандарты, евроинтеграционный процесс, Закон Украины “Об общественных объединениях”, гражданское общество

Citation

Гарасимів Т. Правовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 22. — С. 20–26.