Правовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації

dc.citation.epage26
dc.citation.issueВипуск 22
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage20
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorГарасимів, Тарас
dc.contributor.authorHarasymiv, Taras
dc.contributor.authorГарасымив, Тарас
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2020-03-23T14:04:53Z
dc.date.available2020-03-23T14:04:53Z
dc.date.created2019-03-26
dc.date.issued2019-03-26
dc.description.abstractПодано характеристику громадських організацій, проаналізовано відповідність чинного національного законодавства про громадські організації Рекомендаціям Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі 2007 р. № СМ/Rec(2007)14, Фундаментальним принципам статусу неурядових організацій в Європі 2002 р. та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Запропоновано напрями гармонізації національного законодавства про громадські організації з європейськими стандартами, а саме: гармонізації законодавства України про створення громадських організацій з Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами; гармонізації національного законодавства про статус засновників та членів громадських організацій із Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами; гармонізації законодавства України про діяльність громадських організацій з Рекомендацією № СМ/Rec(2007)14 та Фундаментальними принципами.
dc.description.abstractThe article describes the characteristics of NGOs, analyzes the compliance of existing national legislation on NGOs with the Recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States on the legal status of non-governmental organizations in Europe 2007 No. CM/Rec (2007) 14, Fundamental principles for the status of nongovernmental organizations in 2002 and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. The directions of harmonization of national legislation on public organizations with European standards are proposed, such as: harmonization of the legislation of Ukraine on establishment of public organizations with Recommendation No. CM/Rec (2007) 14 and Fundamental Principles; harmonization of national legislation on the status of founders and members of public organizations with the 1950 Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Recommendation No. CM/Rec (2007) 14 and Fundamental Principles; harmonization of the legislation of Ukraine on the activities of public organizations with Recommendation No. CM/Rec (2007) 14 and the Fundamental Principles.
dc.description.abstractОсуществлена характеристика общественных организаций, проанализировано соответствие действующего национального законодательства об общественных организациях Рекомендациям Комитета министров Совета Европы государствамчленам относительно правового статуса неправительственных организаций в Европе 2007 № СМ/Rec (2007) 14, Фундаментальным принципам статуса неправительственных организаций в Европе 2002 г. и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Предложены направления гармонизации национального законодательства об общественных организациях с европейскими стандартами: гармонизации законодательства Украины о создании общественных организаций с рекомендацией № СМ/Rec (2007) 14 и Фундаментальными принципами; гармонизации национального законодательства о статусе учредителей и членов общественных организаций с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950, Рекомендацией № СМ/Rec (2007) 14 и Фундаментальными принципами; гармонизации законодательства Украины о деятельности общественных организаций с рекомендацией № СМ/Rec (2007) 14 и Фундаментальными принципами.
dc.format.extent20-26
dc.format.pages7
dc.identifier.citationГарасимів Т. Правовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації / Тарас Гарасимів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 22. — С. 20–26.
dc.identifier.citationenHarasymiv T. The legal status of public organizations of Ukraine: the european integration standardization process / Taras Harasymiv // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No Issue 22. — P. 20–26.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47647
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, Випуск 22, 2019
dc.relation.references1. Менджул М. В. Громадські організації як об’єкти цивільного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2011. 20 с.
dc.relation.references2. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996, № 30, ст. 141. Верховної Ради. 2016, № 31, ст. 545. База даних “Законодавство України”/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
dc.relation.references3. Закон України “Про громадські об’єднання”. Відомості Верховної Ради України. 2013, № 1, ст.1. База даних “Законодавство України”/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
dc.relation.references4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 р. База даних “Законодавство України” / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
dc.relation.references5. Рекомендація CM/Rec (2007) 14 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам (Щодо правового статусу неурядових організацій). База даних “Законодавство України”/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_937.
dc.relation.references6. Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі. База даних “Законодавство України”/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_209.
dc.relation.references7. Менджул М. В. Сучасний етап розвитку громадських організацій в Україні: історико-правовий аналіз. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Лісабонська стратегія як визначальний чинник європейської інтеграції в галузі освіти і науки”, (Ужгород (Україна) – Гирляни (Словаччина), 6–9 трав. 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. Ужгород: Ліра, 2008. С. 200–207.
dc.relation.references8. Волкова Д. Є. Конституційне законодавство України про громадські організації: стан та перспективи гармонізації з європейськими стандартами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02; Нац. ун.-т “Одеська юридична академія”. Одеса, 2015. 23 с.
dc.relation.references9. Менджул М. В. Види громадських організацій в Україні. Часопис Київського університету права. 2009. № 1. С. 184–188.
dc.relation.references10. Кравчук В. Деякі підходи до класифікації громадських організацій в Україні. Вибори та демократія. 2007. № 1 (11). С. 48–53.
dc.relation.references11. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Корецький та інші проти України”. База даних “Законодавство України”/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_446
dc.relation.referencesen1. Mendzhul M. V. Hromadski orhanizatsii yak obiekty tsyvilnoho prava [Public organizations as objects of civil law]. Аuthor’s abstract. diss. ... cand. lawyer. sciences: 12.00.03; NAS of Ukraine, Institute of State and Law. V. M. Koretsky. Kyiv, 2011. 20 p.
dc.relation.referencesen2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996, No. 30, Art. 141. The Verkhovna Rada. 2016, No. 31, p. 545. Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
dc.relation.referencesen3. Zakon Ukrayiny` “Pro gromads`ki ob’yednannya” [Law of Ukraine “On Public Associations”]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2013, No. 1, Article 1. Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
dc.relation.referencesen4. Konvenciya pro zaxy`st prav lyudy`ny` i osnovopolozhny`x svobod 1950 r. [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950]. Ratified by Law No. 475/97-BP of 17 July 97. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
dc.relation.referencesen5. Rekomendaciya CM/Rec (2007) 14 Komitetu ministriv Rady` Yevropy` derzhavam-chlenam (Shhodo pravovogo statusu neuryadovy`x organizacij) [Recommendation CM/Rec (2007) 14 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to the Member States (On the legal status of non-governmental organizations)]. Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_937.
dc.relation.referencesen6. Fundamental`ni pry`ncy`py` shhodo statusu neuryadovy`x organizacij v Yevropi [Fundamental principles for the status of non-governmental organizations in Europe]. Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_209.
dc.relation.referencesen7. Mendzhul M. V. Suchasny`j etap rozvy`tku gromads`ky`x organizacij v Ukrayini: istory`ko-pravovy`j analiz [The current stage of development of public organizations in Ukraine: a historical analysis]. Materials International. scientificpractical Conf. “Lisbon Strategy as a Determining Factor of European Integration in the Field of Education and Science”, (Uzhgorod (Ukraine) – Girliany (Slovakia), May 6–9, 2008) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Transcarpathia. state. Univ. Uzhhorod: Lyra, 2008. pp. 200–207.
dc.relation.referencesen8. Volkova D. Ye. Konsty`tucijne zakonodavstvo Ukrayiny` pro gromads`ki organizaciyi: stan ta perspekty`vy` garmonizaciyi z yevropejs`ky`my` standartamy` [Constitutional Legislation of Ukraine on Public Organizations: Status and Prospects for Harmonization with European Standards]. Abstract. diss. ... cand. lawyer. Sciences: 12.00.02; Nat. University of Law Academy of Odessa. Odessa, 2015. 23 p.
dc.relation.referencesen9. Mendzhul M. V. Vy`dy` gromads`ky`x organizacij v Ukrayini [Types of NGOs in Ukraine]. Journal of the Kyiv University of Law. 2009. No 1. pp. 184–188.
dc.relation.referencesen10. Kravchuk V. Deyaki pidxody` do klasy`fikaciyi gromads`ky`x organizacij v Ukrayini [Some Approaches to Classification of Public Organizations in Ukraine]. Elections and democracy. 2007. No 1 (11). pp. 48–53.
dc.relation.referencesen11. Rishennya Yevropejs`kogo sudu z prav lyudy`ny` u spravi “Korecz`ky`j ta inshi proty` Ukrayiny`” [Judgment of the European Court of Human Rights in Koretsky and Others v]. Ukraine. Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_446.
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_937
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_209
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_446
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.rights.holder© Гарасимів Т., 2019
dc.subjectгромадська організація
dc.subjectгромадські об’єднання
dc.subjectправовий статус громадських організацій України
dc.subjectєвропейські стандарти
dc.subjectєвроінтеграційний процес
dc.subjectЗакон України “Про громадські об’єднання”
dc.subjectгромадянське суспільство
dc.subjectpublic organization
dc.subjectpublic associations
dc.subjectlegal status of public organizations of Ukraine
dc.subjectEuropean standards
dc.subjectEuropean integration process
dc.subjectLaw of Ukraine “On Public Associations”
dc.subjectcivil society
dc.subjectобщественная организация
dc.subjectобщественные объединения
dc.subjectправовой статус общественных организаций Украины
dc.subjectевропейские стандарты
dc.subjectевроинтеграционный процесс
dc.subjectЗакон Украины “Об общественных объединениях”
dc.subjectгражданское общество
dc.subject.udc340.1
dc.titleПравовий статус громадських організацій України: євроінтеграційний процес стандартизації
dc.title.alternativeThe legal status of public organizations of Ukraine: the european integration standardization process
dc.title.alternativeПравовой статус общественных организаций Украины: евроинтеграционные процессы стандартизации
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2019nVipusk_Harasymiv_T-The_legal_status_of_public_20-26.pdf
Size:
570.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2019nVipusk_Harasymiv_T-The_legal_status_of_public_20-26__COVER.png
Size:
445.66 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3 KB
Format:
Plain Text
Description: