Метод просторової ідентифікації джерела акустичних сигналів у двовимірному хеммінговому просторі

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Викладено теоретичні основи кореляційного методу просторової ідентифікації джерела акустичних сигналів у двовимірному хеммінговому просторі декартових координат. Запропоновано структурну модель полігона просторової ідентифікації джерел акустичних сигналів у декартових координатах двовимірного хеммінгового простору з пріоритетним розміщенням мікрофонів як приймачів акустичних сигналів. Наведено приклади аналітичних розрахунків системних характеристик апаратної та часової складності кореляційної системи на основі визначеної кількості мікрофонів та відповідної кількості взаємокореляторів. Розроблено структурні рішення апаратної спецпроцесорної реалізації такого класу багатоканальних пристроїв розпізнавання та ідентифікації типів і просторового розміщення джерел акустичних сигналів. Показано можливість застосування такого класу пристроїв у галузі спецтехніки воєнного призначення.
The theoretical bases of the correlation method of spatial identification of the source of acoustic signals in the two-dimensional Hemming space of Cartesian coordinates are described. The structural model of the spatial identification of sources of acoustic signals in Cartesian coordinates of a two-dimensional Hemming space with the priority placement of microphones as receivers of acoustic signals is proposed. Examples of analytical calculations of the system characteristics of the hardware and time complexity of the correlation system based on a certain number of microphones and the corresponding number of interrelations are presented. The structural solutions of the hardware special processor implementation of such a class of multichannel devices for recognition and identification of types and the spatial location of sources of acoustic signals are developed. It is shown the possibility of using such a class of devices in the field of special military equipment of military use.

Description

Keywords

акустичні сигнали, корелятори, спецпроцесори, хеммінговий простір, acoustic signals, correlators, special processors, Hemming space

Citation

Трембач Б. Р. Метод просторової ідентифікації джерела акустичних сигналів у двовимірному хеммінговому просторі / Б. Р. Трембач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 166–177.