Домішково-вакансійні агрегати в легованих кристалах флюоритів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

У межах моделі точково-іонної взаємодії проведені розрахунки енергії зв’язку, термодисоціації та реорієнтації аніонних вакансій у лінійних домішково-вакансійних асоціатах типу (nD), (nD)Va+, (nD)Me+ і (nD)O2' (де D-домішково-вакансійний диполь, Va+ - аніонна вакансія, Ме+ - іон лужного металу, п=1,2,3...). Показано, що в кристалах легованих флюоритів енергія реорієнтації домішково-вакансійних асоціатів (ДВА) більша за енергію реорієнтації домішково-вакансійних диполів (ДВД) на величину порядку 0,10-0,20 еВ. Термодисоціація ДВА зумовлює виникнення на термограмах струмів термостимульованої деполяризації (ТСД) трьох серій максимумів: з енергією активації (0,75+0,85) еВ і (0,85+1,0) еВ , що викликані термодисоціацією (nD)Va+ і (nD) асоціатів відповідно, та (1,2+1,5) еВ, зумовлених термодисоціацією (nD)Me+ чи (nD)O2' асоціатів. Результати теоретичних розрахунків якісно збігаються з результатами досліджень струмів ТСД в кристалах, легованих лужними металами і киснем. Within the framework of the point-ion interaction model the calculations of energy of connection, thermo-dissociation and ion-vacancy reorientation in linear impurity-vacantion associats type of (nD), (nD)Va+, (nD)Me+ and (nD)O2 (where D-stands for the impurity- vacantion dipole, Va+-anion vacantion, Me+-alkali-metal-ion, n=l,2,3...) are conducted. Is shown, that in doped fluorides crystals the energy of reorientation of impurity-vacantion associats (1VA) is approximately 0,10-0,20 eV more than the energy of reorientation of impurity-vacantion dipoles (1VD). The thermodissociation (1VA) on the thermograms of the (TSD)-currents causes three maximum serieses with the energy of activation equal (0,75-0,85) eV and (0,85-l,0)eV, wich are caused by thermodissociation of (nD)Va+ and (nD) associats correspondingly, and (1,2+1,5) eV, caused by thermodissociation of (nD)Me+ or (nD)O2' associats. The results of theoretical calculations roughly coincide with the results of research of (TSD)-currents in the crystals, doped by alkali metals and oxygen.

Description

Keywords

Citation

Качан С. І. Домішково-вакансійні агрегати в легованих кристалах флюоритів / С. І. Качан, І. Б. Дірко, В. М. Салапак, З. П. Чорній, С. П. Дубельт // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 513 : Електроніка. – С. 131–136. – Бібліографія: 14 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By