Міжнародний кримінальний суд як головний орган із протидії агресії

Abstract
Розглядаються питання Міжнародного кримінального Суду у контексті протидії агресії. На підставі методології системного аналізу міжнародного та національного законодавства досліджується реалізація компетенції визначеної Римським Статутом Міжнародного кримінального Суду щодо агресії та вплив юридичної практики установи на забезпечення безпеки. Пропонується доповнення терміну “агресія” новими чинниками зв’язаними з появою кібер-атак і інших новітніх засобів.
The article deals with questions of the International Criminal Court in the context of counteraction to aggression. Based on the methodology of system analysis of international and national legislation, the realization of the competence of the Rome Statute of the International Criminal Court concerning aggression and the impact of the legal practice of the institution on security is explored. The addition of the term “aggression” is proposed by new factors associated with the emergence of cyber-attacks and other new means.
Рассматриваются вопросы Международного уголовного суда в контексте противодействия агрессии. На основании методологии системного анализа между- народного и национального законодательства исследуется реализация компетенции определенной Римским Статутом Международного уголовного суда в отношении агрессии и влияние юридической практики учреждения на обеспечение безопасности. Предлагается дополнение термина “агрессия” новыми факторами связанными с появлением кибер-атак и других новейших средств.
Description
Keywords
агресія, Міжнародний кримінальний Суд, Римський Статут, міжнародне законодавство, національне законодавство, забезпечення безпеки, aggression, International Criminal Court, Rome Statute, international law, national legislation, security assurance, агрессия, Международный уголовный суд, Римский Устав, международное законодательство, национальное законодательство, обеспечения безопасности
Citation
Сірант М. Міжнародний кримінальний суд як головний орган із протидії агресії / Мирослава Сірант // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 192–197. — (Конституційне та міжнародне право).