Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозином

Abstract

Проведено синтез іонних асоціатів (ІА) левімазолу з еозином Y, еозином β та йодеозином. В ІЧ-спектрах ІА спостерігається зсув основних смуг поглинання у низькочастотну ділянку спектра та зміна їх інтенсивності, що підтверджує існування цих іонних асоціатів. Термоліз ІА відбувається за складним механізмом, однак подібність термограм асоціатів на певних стадіях розкладу свідчить про присутність у них спільного складного катіону. Зразки іонних асоціатів левамізолу з еозином β та йодеозином відзначаються підвищеною термостійкістю, що вказує на вищу міцність утворених міжіонних зв’язків.
Was synthesis ion associate (IA) of levimasole with eosin Y, eosin β and iodeosine. In the IR spectra of those IA shift of the main absorption bands in the low-frequency plot of the spectrum and changes of their intensity were observed, confirming the existence of these ion associates. Complicated mechanism occurs in thermolysis of IA, however, but the similarity of the termohram of ion associates at some stage of fragmentation indicates the presence of common complex cation. Samples of ion associates of levamisole with eosin β and iodeosine have the high thermal stability that indicate the high strength of the bonds formed between the ion.

Description

Keywords

термічний аналіз, іонні асоціати, левамізол, еозин Y, еозин β, йодеозин, thermal analysis, ion associate, levamisole, eosin Y, eosin β, iodeosine

Citation

Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозином / Д. І. Семенишин, Н. В. Зубеня, В. В. Кочубей, Ж. О. Кормош, С. Г. Ягольник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 62–69.