Окремий випадок термохімічного аналізу кавітаційного сонолізу води

Abstract
Розглянуто механізм сонолізу води з утворенням як інтермедіатів (вільних радикалів), так і основних продуктів (водню та кисню), що мають важливе значення для теплоенергетики і технологій водоочищення, які ґрунтуються на застосуванні передових процесів окиснення. Проаналізовано ефективність генерування гідроксильних радикалів у середовищі інертних газів та кисню. Розраховано величину хіміко-акустичного коефіцієнта корисної дії для гідродинамічного струменевого кавітатора, яка становить 0,3675 %, що, принаймні, у 2,5 рази перевищує аналогічну величину для ультразвукових генераторів кавітації.
The mechanism of water sonolysis with the formation of both intermediates (free radicals) and basic products (hydrogen and oxygen), which are important for thermal power engineering and water purification technologies, based on the use of advanced oxidation processes, wasresearched. The efficiency of hydroxyl radical generation in the environment of inert gases and oxygen was analyzed. The value of the chemical-acoustic efficiency for the hydrodynamic jet cavitator was calculated and itis 0.3675 %, which is at least 2.5 times higher than the similar value for ultrasonic cavitation generators.
Description
Keywords
кавітація, соноліз, радикали, гідродинамічний струменевий кавітатор, ультразвук, кисень, водень, хіміко-акустичний коефіцієнт корисної дії, cavitation, sonolysis, radicals, hydrodynamic jet cavitator, ultrasound, oxygen, hydrogen, chemical-acoustic efficiency
Citation
Сухацький Ю. В. Окремий випадок термохімічного аналізу кавітаційного сонолізу води / Ю. В. Сухацький // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Том 3. — № 1. — С. 39–44.