Синтез тіосульфоестерів із сим-триазиновим фрагментом

Abstract
Досліджено взаємодію 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину з калієвими та натрієвими солями ароматичних тіосульфокислот за різних температурних умов. Показано, що у всіх досліджуваних випадках зазначена взаємодія відбувається з утворенням продуктів моно- та дизаміщення атомів хлору ціанурхлориду в різних співвідношеннях. Отримано ряд тіосульфоестерів з сим-триазиновим фрагментом. Будову та індивідуальність синтезованих під час досліджень сполук підтверджено даними ІЧ, 1Н ЯМР спектроско- пії, елементним аналізом та методом ТШХ.
The interaction of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine with potassium and sodium salts of aromatic thiosulfonic acids under different temperature conditions was investigated. It is shown that in all investigated cases, this interaction occurs with the formation of products of mono- and di-substitution of chlorine atoms of cyanuric chloride in various ratios. A series of thiosulfoesters with a s-triazine fragment were obtained. Structure and individuality of synthesized during research of compounds were confirmed by IR, 1H NMR spectroscopy, elemental analysis and by TLC.
Description
Keywords
солі ароматичних тіосульфокислот, тіосульфонати, 2, 4, 6-трихлор-1, 3, 5-триазин (ціанурхлорид), тіосульфоестери із сим-триазиновим фрагментом, salts of aromatic thiosulfoacids, thiosulfonates, 2, 4, 6-trichloro-1, 3, 5-triazine (cyanuric chloride), tiosolfoesters with s-triazine fragment
Citation
Синтез тіосульфоестерів із сим-триазиновим фрагментом / С. В. Василюк, Г. Б. Шиян, Н. Я. Монька, А. В. Шиян, В. І. Лубенець // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Том 1. — № 2. — С. 98–104.