Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу

Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Метою цього дослідження є розроблення методології вивчення глобалізації бізнесу загалом, а також окремих її аспектів, пов'язаних з інформаційно-комунікативними проблемами вітчизняного бізнесу, на тлі посилення кризових явищ в економіці країни. Формування системи антикризових заходів як каталізатора розвитку товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу. Предметом дослідження є методично-прикладні питання діагностики товарного ринку та аналізу макроекономічних показників щодо масштабу впливу кризових явищ на економіку України. Об'єктом дослідження є процес уточнення стратегічного напряму маркетингової діяльності суб’єктів господарювання, які працюють на вітчизняному та глобальних товарних ринках, з урахуванням особливостей підвищеного ризику. The aim of this study is to develop a methodology for studying the globalization of business as a whole, and its individual aspects related to information and communication problems of the domestic business amid increasing crisis in the economy. Formation of system of anti-crisis measures, as a catalyst for the commodity market development in the context of globalization of the domestic business. The subject of the research are methodological and applied questions of the commodity market diagnosis and analysis of major macroeconomic indicators of the scale of the impact of the crisis on the Ukrainian economy. The object of research is the process of clarifying the strategic direction of marketing activity of business entities operating in the domestic and world commodity markets, allowing for the increased risk.
Description
Keywords
стратегія розвитку, фактори ситуаційного впливу, деіндустріалізація, політична, економічна, соціальна криза, маркетингова стратегія, товарний ринок, ринок збуту, соціально-економічний розвиток, макроекономічні показники, депресія, конкурентні переваги, втеча капіталу, депопуляція, глобалізація, антикризові заходи, сировинний тип аграрної економіки, науковий, виробничий потенціал, корпоративно-соціальна відповідальність, development strategy, situational factors influence, de-industrialization, political, economic, and social crisis, marketing strategy, commodity market, sales market, socio-economic development, macroeconomic indicators, depression, competitive advantages, capital flight, depopulation, globalization, anti-crisis measures, raw type of agrarian economy, research, production potential, Corporate and Social Responsibility
Citation
Пилипчук В. П. Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу / В. П. Пилипчук, О. В. Данніков, І. М. Іваська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2016. – № 846. – С. 132–141. – Бібліографія: 10 назв.