Логістика. – 2016. – №846

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету “Львівська політехніка”, українських та закордонних вищих навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обгрунтовані методи маркетингового та логістичного управління, розглянуті механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 846. – 224 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Зміст до Вісника "Логістика" № 846
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016)
 • Item
  Адаптація найкращого досвіду міської логістики для українських міст (аналіз досліджень та проектів міської логістики країн ЄС)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Вороніна, Р. М.
  Проаналізовано досвід і найкращі практики міської логістики країн ЄС у сфері перевезення людей та вантажів. Класифіковано рішення на основі вартості відповідних проектів. У результаті аналізу запропоновано рішення у галузі міської логістики для українських міст, які передбачають заходи щодо міських вантажних перевезень та міської мобільності, а також комплексні рішення для місцевих адміністрацій. The paper describes the best practices in urban logistics of the EU cities in the transportation of people and goods The mentioned best practices are classified on the basis of their implementation costs. Key milestones of the EU research projects in logistics and supply chain management are presented, including urban logistics, global supply network coordination and collaboration, corridors, hubs and synchromodality, sustainable, safe and secure supply chains, information systems for interconnected logistics. Appropriate urban logistics solutions for Ukrainian cities are proposed which include measures for urban freight transport and urban mobility, as well as recomendations for local administrations. Sustainable Urban Mobility Plans and Sustainable Urban Logistics Plans must be developed for Ukrainian cities using recommendations and best practices. Infrastructure,legislative, planning, f inancial and “soft” instruments must be used for mobility managenment and urban logistics management. Urban Consoladation Centers are regarded as a good decision for many cities but can`t be organized in Ukrainian cities nowadays.
 • Item
  Якісні зміни ринкового та інвестиційного середовища вітчизняних підприємств і маркетингові проблеми розвитку їхньої діяльності на внутрішньому і закордонних ринках збуту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мних, О. Б.
  Охарактеризовано якісні зміни в ринковому середовищі функціонування і розвитку українського бізнесу. Акцентовано увагу на посиленні процесів євроінтеграції, нагромадженні зовнішніх та внутрішніх загроз, що вимагає істотних змін у маркетинговій політиці підприємств та в їхній діяльності на вітчизняних і закордонних ринках збуту. Визначено причини низької ефективності українських компаній на ринках країн ЄС після введення для країни нульового мита для експортних поставок. Доведено необхідність комплексного вирішення маркетингових проблем для покращення ринкових позицій підприємств з врахуванням їх доступності до інвестиційних ресурсів та обмежень з боку фінансових інституцій. The article given characteristic qualitative changes in the market environment, operation and development of Ukrainian business. The attention is focused on strengthening the process of European integration, accumulation of external and internal threats, requiring significant changes in the marketing policy of companies and their activities on domestic and foreign markets. Identified causes of low efficiency of Ukrainian companies in the EU markets after entering the country for zero duties for exports. The necessity of solving complex marketing challenges to improve the market position of companies taking into account the availability of resources for investment and operating restrictions by financial institutions.
 • Item
  Тенденції та перспективи розвитку формату self storage в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Кобилюх, О. Я.
  Висвітлено один із нових напрямів в організуванні складів в Україні – складів індивідуального зберігання. Охарактеризовано ринок self storage в США, Європі та Україні. Розглянуто асортимент послуг та ціноутворення та проведено структурування та сегментування споживання, окреслено перспективи його розвитку. The article highlights one of the new directions in organizing warehouses in Ukraine – individual storage warehouses. The characteristic self storage market in the USА, Europe and Ukraine. Considered range of services and pricing and held structuring and segmentation consumption. outlines the prospects for its development.
 • Item
  Фінансове забезпечення автономних дослідницьких ВНЗ України в умовах реформування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Яструбський, М. Я.
  Проаналізовано стан фінансування ВНЗ України, опрацьовано літературні джерела і законодавчі акти, що визначають порядок фінансування освіти і науки. Запрпонований новий підхід до фінансового забезпечення діяльності автономних дослідницьких ВНЗ. Окреслено напрямки подальшого розвитку тематики. The article analyzes the state of funding of higher educational universities of Ukraine, elaborated literary sources and legal acts governing the financing of education and science. The author suggests a new approach to the financial support of the Autonomous research University. The article outlines areas for further development theme.
 • Item
  Інструменти оцінювання ефективності, гнучкості та адаптивності управління якістю підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Шуляр, Р. В.
  Досліджено сферу сучасних методичних підходів та розроблених інструментів з оцінювання ефективності систем управління (менеджменту) якістю підприємств. Обґрунтовано важливість коректного та комплексного оцінювання систем управління якістю для визначення гнучкості окремих методів управління якістю та адаптивності системи менеджменту якості на підприємствах. На засадах узагальнення наявних розробок з оцінювання систем управління якістю та з урахуванням результатів оцінювання діючих систем управління якістю на підприємствах запропоновано системний трирівневий підхід до оцінювання гнучкості методів управління якістю та адаптивності системи менеджменту якості підприємств. Еfficiency, flexibility and adaptability estimation of quality management. Contemporary methodological approaches and tools developed with the evaluation of the effectiveness of quality management systems are researched in the article. Proved the importance of correct evaluation of quality management systems to determine certain flexibility of management quality and adaptability of the QMS. On the basis of summarizing current developments assessment of QMS based on the results and evaluation of existing systems of quality management system is proposed three-tiered approach to the evaluation of quality management flexibility and adaptability quality management system. The growth of interest in modern methods of quality management, high activity of international organizations who are developing standards for quality management systems, allow speaking about development of this area of management. Simultaneously with the development and emergence of novelties many questions arise concerning the effectiveness and efficiency of modern methods of quality management systems improvement. These characteristics of systems form among others the requirement to flexibility and adaptability of management systems, flexibility of quality management methods in the context of the implementation and application of international quality standards. The existence of the process of transition from mechanisms of revealed shortcomings in available procedures of quality systems to the mechanisms of these systems adaptability is known. That is, when signs of flexibility level reduction of QMS appear, when available and used techniques do not provide of appropriate flexibility in solving problems or support of the work from quality, the possibility of introducing or involvement of more flexible methods of quality management should be considered. In other words flexibility is formed and defined by using specific methods, and adaptability – by the change of those methods by other more flexible, depending on the situation, methods and techniques of quality management. This article is directed on the study of relationship between flexibility and adaptability of quality management systems and international standards of quality. The release of the official version of new ISO 9001: 2015 sparked a wave of publications with several reflections, opinions and expectations. The changes proposed in the new version of the standard, which its authors formulate as the most important for modern management system relate number of important components of the management of the organization. These changes are dictated by the large volume and depth of transformation that occurred in recent years in management. Transformations caused by several key factors, both internal and external, to which organizations, their management systems can answer only by the growing role of adaptability and flexibility of management. These features of management systems not only provide a response to the change of organization’s environment in the short term, but can provide its development in the long run.
 • Item
  Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Szymonik, А.
  Artykuł zawiera treści związane z działami, które zapewniają bezpieczeństwo żywności.Zaprezentowane zostały instrumenty i narzędzia, których użycie zmniejsza prawdopodobieństwo dostania się na rynek żywności, która szkodzi człowiekowi i środowisku oraz firmie. The article contains material related to departments that ensure food safety. The author presented instruments and tools that can reduce the probability that the food which is harmful to the people, environment and the company will enter the market.
 • Item
  Імітаційне моделювання зовнішньої та внутрішньої логістики медичного закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Фігун, Н. В.; Дзелендзяк, Ю. А.
  Розглянуто аспекти логістичної діяльності медичного закладу. Сформульовано класифікацію підходів до побудови імітаційної моделі внутрішньої та зовнішньої логістики медичного закладу. Структуризовано імітаційну модель зовнішньої та внутрішньої логістики медичного закладу. Визначено параметри формування імітаційної моделі та її обмеження. Запропоновано два принципово відмінні підходи до формування імітаційних моделей відповідно до специфіки поставлених задач. Розроблено схему отримання, перетворення і виведення даних щодо логістичних потоків для створення імітаційної моделі. Проаналізовано переваги та недоліки використання нейронних мереж та генетичних алгоритмів для структурної реалізації імітаційної моделі. The logistics aspects of medical institution have been considered. Approach’s classification of simulation model’s creation of inner and external logistics has been formed. The medical institution’s simulation model of inner and external logistics structuring has been realized. The parameters’ of simulation model’s forming have been determined. The two fundamentally different approaches to simulation model’s forming according to specific character of posed tasks have been suggested. The scheme of receiving, transformation and data’s output for simulation model’s creation was developed. The advantages and disadvantages of neural nets and genetic algorithms using for structural realization of simulation model have been analyzed.
 • Item
  Критерії оцінювання ефективності технології водопідготовки водойм громадського використання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Струтинська, Л. Р.; Андрусів, С. В.
  Проаналізовано сучасні інноваційні технології водопідготовки водойм громадського використання, запропоновано методику порівняння їх ефективності. Основою методики є розрахунок і порівняння показника Кеф ефективності водоочищення, який органічно поєднує економічні та соціальні чинники. Для визначення показника Кеф розроблено відповідну математичну залежність. Методика порівняльного оцінювання технологій водопідготовки для очищення водойм широкого громадського використання об’єктивно відображає переваги / недоліки різних методів очищення водойм. За запропонованою методикою можна визначити найоптимальніший спосіб водоочищення. The analysis of modern innovative technologies of public water reservoirs usage is carried out, and the method of comparing their performance is suggested. The basis of a methodology is calculation and the Kef index of water purification efficiency comparison, which organically combines the economic and social factors. For the determination of Kef index mathematical dependency is developed. The technique of comparative assessment of water treatment technologies for clean water, extensive public use of objectively reflects the advantages / disadvantages of different methods of cleaning water. Using the proposed method allows to determine the optimal method of treatment.
 • Item
  Складові цін виробників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Скворцов, І. Б.; Загорецька, О. Я.; Гришко, В. А.
  Проаналізовано традиційні методи дослідження впливу різних чинників на ринкову ціну і запропоновано нові методи моделювання цінового простору для дослідження з використанням кількісних шкал вимірювання. The traditional methods of research of influencing of different factors are analysed on a market price and offered new method of design of price space for realization of research with the use of quantitative scales of measuring.
 • Item
  Контрверсії розвитку теплової електрогенерації в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Рикованова, І. С.; Таранський, І. П.; Донець, Д. М.
  Проаналізовано структуру електрогенеруючих потужностей країн Європи та України, динаміку вартості основних засобів галузі генерації електричної енергії України, а також динаміку рівня енергоемності ВВП України та країн світу. Виявлено проблеми використання первинних традиційних та альтернативних джерел енергії в Україні. Окреслено пріоритетні шляхи розвитку теплової та альтернативної енергетики України. The structure of electrogenerating capacities of the countries of the Europe and Ukraine is analysed. Dynamics of cost of a fixed capital of the enterprises of branch of generation of the electric power in Ukraine is analysed. Dynamics of a level of gross domestic product of Ukraine and the countries of the world is analysed. Problems of use of primary traditional alternative energy sources in Ukraine are revealed. Priority ways of progress of thermal and alternative power of Ukraine it is allocated.
 • Item
  Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Пилипчук, В. П.; Данніков, О. В.; Іваська, І. М.
  Метою цього дослідження є розроблення методології вивчення глобалізації бізнесу загалом, а також окремих її аспектів, пов'язаних з інформаційно-комунікативними проблемами вітчизняного бізнесу, на тлі посилення кризових явищ в економіці країни. Формування системи антикризових заходів як каталізатора розвитку товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу. Предметом дослідження є методично-прикладні питання діагностики товарного ринку та аналізу макроекономічних показників щодо масштабу впливу кризових явищ на економіку України. Об'єктом дослідження є процес уточнення стратегічного напряму маркетингової діяльності суб’єктів господарювання, які працюють на вітчизняному та глобальних товарних ринках, з урахуванням особливостей підвищеного ризику. The aim of this study is to develop a methodology for studying the globalization of business as a whole, and its individual aspects related to information and communication problems of the domestic business amid increasing crisis in the economy. Formation of system of anti-crisis measures, as a catalyst for the commodity market development in the context of globalization of the domestic business. The subject of the research are methodological and applied questions of the commodity market diagnosis and analysis of major macroeconomic indicators of the scale of the impact of the crisis on the Ukrainian economy. The object of research is the process of clarifying the strategic direction of marketing activity of business entities operating in the domestic and world commodity markets, allowing for the increased risk.
 • Item
  Модернізація промислових підприємств як важлива передумова підвищення їх технічного рівня і ефективності функціонування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Петрович, Й. М.
  Зроблено спробу розглянути деякі теоретичні аспекти організування процесів, модернізації промислових підприємств у сучасних умовах прискореного науково-технічного процесу і жорсткої конкуренції на зовнішньому і внутрішньому ринках. Це вимагає системного висвітлення сукупності чинників, які впливають на формування якісно нового виробничого потенціалу промислових підприємств та ефективного його використання на сучасному етапі господарювання. Робиться акцентування на вирішенні проблеми саме в цьому контексті, оскільки необхідно орієнтувати промислові підприємства усіх секторів економіки України розвивати свій виробничий потенціал на інноваційній основі з тим, щоб мати надійну базу для розгортання випуску продукції, яка відповідає міжнародним стандартам якості, з високою доданою вартістю та конкурентоспроможну на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тільки в такий спосіб промислові підприємства зможуть ефективно функціонувати в умовах прискореного науково-технічного прогресу і жорсткої конкуренції. In this article author attempted to consider some theoretical aspects of organizing processes, modernization of industrial enterprises in modern conditions of accelerated scientific – technological process and tough competition on the foreign and domestic markets. This requires systematic coverage of factors’ set that affect the formation of a new qualitative productive capacity of industry and its effective use at the present stage of management. Accentuation on problem solution was made in this context because it is needed to orient industrial enterprises of all economic sectors of Ukraine, to develop production potential based on innovation to have a solid base to expand production that meet international standards of quality with high added value and competitive on domestic and foreign markets. Only in this way industry can function effectively under conditions of rapid scientific and technological progress and tough competition.
 • Item
  Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Музиченко-Козловська, О. В.
  З’ясовано сутність поняття “дестинація”; запропоновано визначення поняття “туристично приваблива територія” як синонім туристичної дестинації; обґрунтовано з маркетингової позиції зміст туристичної дестинації; наведено передумови брендингу дестинацій; пояснено доцільність застосування комплексного підходу до управління та оцінювання туристичного брендингу дестинацій; перелічено передумови позиціонування туристичної дестинації; розроблено методику оцінювання ефективності туристичного брендингу дестинацій на прикладі м. Львова. The essence of the concept of destinations"; proposed definition of "attractive tourist area" as a synonym for tourism destinations; reasonably content with the position of marketing tourism destinations; are prerequisites branding destinations; explained the feasibility of an integrated approach to the management and evaluation of branding tourist destinations; lists the prerequisites for positioning tourist destination; the method of evaluating the effectiveness of branding tourist destinations on the example Lviv.
 • Item
  Особливості управління логістичними ризиками на вітчизняних підприємствах та підходи до їх оцінки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Маргіта, Н. О.; Криницька, М. Ю.
  Проаналізовано наукові підходи до управління ризиками, досліджено сучасні методи їх оцінювання, з’ясовано шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства завдяки управлінню логістичними ризиками. Охарактеризовано етапи інтеграції ризик-менеджменту в інформаційну систему підприємства та програмні рішення на різних рівнях управління логістичним ланцюгом. Запропоновано алгоритм оцінювання логістичних ризиків на прикладі ПАТ «Карлсберг Україна» як одного з ключових етапів управління логістичними ризиками з метою підвищення ефективності розроблення заходів щодо їх мінімізації. The article describes the issue of scientific approaches to risk management, methods of logistics risks evaluation, ways to improve the efficiency of enterprise logistics risks management. The stages of integration of risk management information system and enterprise software solutions on different levels of logistics chain management are characterized. An algorithm for logistics risks evaluation in case of PJSC "Carlsberg Ukraine" as one of the key stages of logistics risks management is offered in order to enhance the development of measures to minimize them.
 • Item
  Забезпечення синергізму інноваційних процесів на підприємстві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Лісовська, Л. С.; Гринів, Н. Т.
  Розкрито зміст поняття синергії у економічних системах та визначено особливості синергізму в інноваційних процесах. Автори дослідили джерела генерування синергізму, також визначено та класифікованоджерела синергії в інноваціях. Для успішної інноваційної діяльності автори обґрунтовують види синергетичних ефектів та досліджують їх прояв за етапами інноваційного процесу.Обґрунтовано необхідність оцінювання рівня синергетичного ефекту для ефективного управління джерелами їх походження за етапами та учасниками інноваційного процесу. In the article the meaning of synergy in the economic system and the peculiarities of synergies in innovation processes. The value of research in economic research synergy effects increases. Scientists appreciate its role in economic processes, to ensure their effectiveness, including "bigger share of the synergistic effect of the economic value created in the composition, the greater the efficiency reaches production." The main advantage of synergies in the innovation process is the ability to achieve higher customer value innovation created through the implementation of the joint efforts of individual members of the ecosystem of innovation than the result of separate self-employment. Achieving high customer value innovation can be achieved:by sharing innovative potential of individual participants in the innovation process that allows to activate hidden "nedovykorystani" assets;and / or sharing of external factors enabling the deployment of innovative process individual participant, and / or reduce the time spent to implement the innovation process. Sources of synergy in innovation processes may be different. The authors investigated the source generating synergy. For successful innovation authors justify the kinds of synergy effects and exploring their manifestation on the stages of the innovation process. The necessity of evaluation of a synergistic effect to ensure effective management of their sources on the stages and participants of the innovation process.Synergistic effects can be defined arithmetically calculated using the following parameters:increase in the financial result and value of equity participants in the innovation process;reduce operating costs, including costs for innovative processes;reducing the need for all kinds of resources, including financial and intangible; reduce the length of the innovation process. Еvaluation of a synergistic effect in innovation processes must be based on consideration of the time factor and predicting the manifestations complementary sources of synergy in time and space.
 • Item
  Розвиток ринкових відносин на основі квазіінтеграції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Солнцев, С. О.; Жигалкевич, Ж. М.
  Розкрито сутність квазіінтеграції. Проаналізовано різні підходи до причин об'єднання установ в інтегровані структури. Виявлено фактори формування квазіінтеграційних структур, а саме: ринкові фактори, мінливість зовнішнього середовища, контекстні фактори економіки, спрямованість на економіку знань, орієнтація на інформаційний простір, реалізація технологічних укладів, впровадження підривних технологій, актуалізація міжфірмових партнерських взаємин, використання методології передбачення, отримання синергетичних ефектів. Подано перелік характерних ознак та форм квазіінтеграції. Встановлено перспективність квазіінтеграції взаємодіючих підприємств як основи розвитку ринкових відносин. The essence of kvaziintegration is expanded in the article. Kvaziintegration refers to the universal (hybrid) process of corporate formation, which combines features of both integration and disintegration. This is a formal (imaginary) integration on a conventional basis, which leaves the autonomy to parts that belong to it. The advantage of this harmonious formation is a partnership and absolute competition. The phenomenon of kvaziintegration’s structure is laying in its special features – it’s adaptive, flexible, dynamic formation and focuses on tactical targets. Kvaziintegrational structures – are voluntary partner unions of cooperating manufactures and scientific (research-scientific, technological-scientific, technical-scientific) institutions on the basis of comprehensive utilization of available resources that are targeted to achieve the greatest economic efficiency and strengthen market positions which peculiarity is no control over the property assets. Different ircumstances of why institutions are integrating into structures are analyzed: targeted similarities of real operating business entities (e.g. providing competitive advantages, optimal use of resources, strengthening market position, etc.); the need of governmental support; the need to attract investments for developing markets (which include, for instance, capital construction area); the need to enhance opportunities for business innovation; development of informational and communicational technologies; aim to obtain a synergistic effect; development of benchmarking concept that focuses on studying business structures and constructive accumulated experience use of leading business areas; development of partnership ideology. Factors of Kvaziintegrational structures formation are revealed, for instance: market factors, the variability of the environment, economics contextual factors, focus on the knowledge economics, focus on the information space, implementation of technological stages and disruptive innovations, constant update on intercompany’s partnerships, use of the foresight methodology, synergy effect gaining. List of Kvaziintegration’s characteristics and forms is provided: multiplicity of economic agents; control on behavior of formally independent enterprises with no control over its property; enterprise’s specialization of Kvaziintegrational structures; functional correlation and interaction of participants; innovative orientation; possibility of informational / transactional costs reduction; increased market opportunities; presence of competition within kvaziintegrational structure; infrastructure provision; accelerated information circulation; increased competi tiveness on domestic and foreign markets; reduced risks; highly qualified staff. Defined that kvaziintegrational structures – are a network formations that are being manifested in various forms: strategic alliances, Network associations, clusters, virtual enterprises, creating value networks, etc., which are based on stable partnership relations. Partnership relations – are contractual relations that are established between entrepreneurs and are giving opportunity to each of them to get the desired level of profit by sharing the results of operational activity (purchase, delivery of products) which appears in goods or money equivalent. Based on the analysis perspective opportunities of cooperating companies’ kvaziintegration as the basis of market relations are proved.
 • Item
  Funkcjonownie i rozwój organizacji sieciowych
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Limański, А.
  Przejawem turbulencji otoczenia współczesnych przedsiębiorstw jest rosnąca złożoność i zmienność warunków działalności. Dynamika zmian o charakterze społecznym i gospodarczym w zakresie potrzeb klientów czy innowacji powoduje konieczność współdziałania danego przedsiębiorstwa z innymi podmiotami. Znaczenia nabiera problematyka tzw. organizacji sieciowych, które stanowią określoną przestrzeń współdziałania względnie niezależnych podmiotów, tworzonych ze względu na ich wspólne lub indywidualne cele. W ramach sieci istnieją określone powiązania (relacje) o charakterze społecznym i gospodarczym, a zarządzanie siecią realizowane jest poprzez umowy i interpersonalne procesy decyzyjne. The modern business environment turbulence manifests itself in the growing complexity and variability of operating conditions. Dynamics of social and economic changes in the field of clients’ needs or innovation requires collaboration with other entities. The issue of so-called network organizations, which constitute a particular interaction space for relatively independent entities and created because of their common or individual goals, is becoming more and more important. Within the network there are certain links (relationships) of a social and economic character, and network management is implemented through contracts and interpersonal decision-making processes.
 • Item
  Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych podczas rozmieszczania towarów w magazynie sztukowym
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Kudelska, І.
  Efektywność procesu magazynowania wpływa na przepływ materiałowy w przedsiębiorstwie jak również na funkcjonowanie całego łańcucha dostaw. Jednym z czynników utrudniających podejmowanie decyzji w sferze magazynowania jest alokacja towarów w strefie składowania. Dlatego też celem niniejszego badania jest opisanie zastosowania sztucznej sieci neuronowej w podejmowaniu decyzji rozmieszczenia towarów w magazynie. Przedmiotem niniejszego badania jest rozmieszczenie towaru w magazynie. Zastosowano symulację jako metodę badawczą, którą przeprowadzono na jednym studium przypadku. W badania omówiono wykorzystywane metody składowania, przestawiono sztucznej sieci neuronowe, raprezentowano eksperyment wykorzystujący prostą sieć neuronową. Efficiency of storage affects the flow of material in the enterprise as well as on the functioning of the entire supply chain. One of the factors hindering decision – making in the area of storage is the allocation of goods in the storage area. Therefore the aim of this research is to describe the use of artificial neural network in decision making arrangement of goods in the warehouse. The subject of this research is the distribution of goods in the warehouse. I use simulation as a method of research, which was conducted on a case study. At the article described the methods used storage, resetting of artificial neural networks, presents the experiment using a simple neural network.
 • Item
  Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Крикавський, Є. В.; Наконечна, Т. В.
  Окреслено контрверсії стосовно розвитку холодної логістики та специфіки ланцюга холодних поставок. Визначено актуальність впровадження передових технологій і об'єднання всіх учасників ланцюга холодних поставок, що дасть змогу забезпечити якісне виконання логістичних операцій в ланцюгу холодних поставок. Прийнято, що основною задачею ланцюга холодних поставок є збереження температурного режиму. Розглянуто види та призначення обладнання ланцюга холодних поставок, показано структуру ланцюга холодних поставок. Розроблено підходи щодо підвищення ефективності функціонування ланцюга холодних поставок. A number of questions concerning the development of cold logistics and the specificity of cold chain supply have been outlined. The topicality of implementation of advanced technologies and consolidation of all the members of cold chain supply which will allow to provide quality performance of logistical operations in cold chain supply has been defined. For investigation results it has been defined that the main problem of cold chain supply is the preservation of temperature condition. The aspects and functions of cold chain supply equipment and integrated cold chain supply have been examined. The approaches towards the increase of efficiency of cold chain supply functioning have been elaborated.